Skip to content

Rakennusprojektin tehokas johtaminen, YAMK

Opiskele rakennustuotantoalan huippuosaajaksi Oulun ammattikorkeakoulussa! Insinöörin ylempi korkeakoulututkinto auttaa sinua etenemään urallasi esihenkilö- ja asiantuntijatehtäviin tai perustamaan oman yrityksen. Insinöörinä (ylempi AMK) voit työskennellä johtotehtävissä yksityisen tai julkisen sektorin palveluksessa. Ylemmän korkeakoulutututkinnon opiskelet joustavasti pääosin verkko-opintoina.

Rakennustuotannon johtamisen huippuosaajaksi

Nopeasti muuttuva työelämä tarvitsee uudenlaista osaamista. Digitaalisuus, palvelusektorin ja yrittäjyyden kasvu sekä kansainvälinen kilpailu haastavat liike- ja työelämää. Rakennusprojektin tehokkaan johtamisen tutkinto-ohjelman ytimenä on käytännönläheinen lähestymistapa rakennustuotannon johtamisen kehittämiseen. Opinnot antavat sinulle rakennusalan uusinta ja syvällisintä tietoa sekä valmiuksia toimia kehittämis- ja johtotehtävissä.

Rakennustuotantoalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto (insinööri, YAMK) on suunniteltu ensisijaisesti alan keskijohdossa, asiantuntijatehtävissä, myynnissä tai opetuksessa toimiville ammattilaisille. Koulutuksemme rakentuu osaamisperustaisuudelle, jossa voit rakentaa osaamistasi ja urakehitystäsi tukevan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Jos sinulla on jo aiemmin hankittua osaamista esimerkiksi työpäällikkönä, tunnistamme ja tunnustamme osaamisesi.

Tutkinnon osaamistavoitteet on määritelty yhdessä työelämän kanssa. Koulutus on käytännönläheistä ja tarjoaa ratkaisuja yritysmaailman muuttuviin tarpeisiin. Rakennustuotantoalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen sinulla on myös näyttöä analysointikyvystäsi sekä kokemusta alan vaativasta kehitysprojektista. Valitsemme opiskelijoiksi rakennustuotantoa tuntevia ammattilaisia, joilla on hyvät edellytykset toteuttaa haastava rakennustuotannon johtamisen kehittämisprojekti.

Valmistuttuasi insinööriksi (YAMK) osaat

 • toimia suurten ja vaativien rakennushankkeiden tuotannon johtotehtävissä
 • tunnistaa innovointi- ja liiketaloudellisia mahdollisuuksia rakennusalalla
 • suunnitella, testata ja toteuttaa rakennusalan kehittämisprojekteja
 • toimia aktiivisesti kehittämistehtävissä eri sidosryhmien kanssa
 • koota ammatillisia verkostoja.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Käytämme Oulun ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkinnosta myös nimeä Master-tutkinto.

Osa opinnoistasi on yhteisiä muiden alojen YAMK-tutkintoa suorittavien kanssa. Yhteisissä opinnoissa tutustut ja verkostoidut siis myös muiden alojen asiantuntijoihin. Yhteisiä opintoja ovat rakentamisen uudet yhteistoiminnalliset toimintatavat, henkilöstön johtaminen rakennusprojektissa sekä tehokas liiketoiminta- ja henkilöstöviestintä.

Tutkintoon (60 op) sisältyvät opinnot

 • Ammatillisen erikoistumisen opinnot 15 op
  • Rakennusprojektin tehokas aikataulusuunnittelu 5 op
  • Rakennusprojektin kustannussuunnittelu 5 op
  • Rakennusprojektin hankintojen tehokas johtaminen 5 op
 • Monialaiset opinnot (vapaasti valittavia opintoja), 15 op, esimerkiksi seuraavista teemoista:
  • Rakentamisen uudet yhteistoiminnalliset toimintatavat 5 op
  • Henkilöstön johtaminen rakennusprojekteissa 5 op
  • Valinnainen opintojakso 5 op
 • Opinnäytetyö 30 op

Opiskele rakennustuotantoalan YAMK-tutkinto verkossa

Opiskelet tutkinnon pääosin verkko-opintoina. Lähipäiviä on kuusi keväällä ja kuusi syksyllä. Lähipäivät ovat käytännönläheisiä, ja opiskelu toteutetaan lähioppimisympäristössä. Opinnot edellyttävät sinulta vahvaa sitoutumista, aktiivista itsenäistä työskentelyotetta ja valmiutta osaamisen jakamiseen ja ryhmätöihin.

YAMK-opinnoissa verkostoidut sekä tekniikan että muiden alojen Master-opiskelijoiden kanssa. Osan opinnoista teet aidoissa monialaisissa tiimeissä, joissa voi olla mukana liiketalouden ja tekniikan Master-opiskelijoita.

Opinnäytetyö eli Master-työ

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työelämää kehittävä tutkimuksellinen kehittämistehtävä eli Master-työ, joka aloitetaan heti opintojen alussa. Opinnäytetyö on tyypillisesti työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jonka voit toteuttaa työpaikallasi, valitsemassasi kohdeyrityksessä tai vaikka oman yrityksesi aloitussuunnitelmana.

Opinnäytetyö vaatii sinulta systemaattista tutkivaa otetta, sisällön asiantuntijuutta, tehtävänrajausta, menetelmällistä osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä esittämis- ja julkaisutaitoja.

Työllistyminen valmistumisen jälkeen

Insinöörin ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä vaativissa rakennustuotantoalan johtotehtävissä, asiantuntijatehtävissä sekä esihenkilönä yksityisen tai julkisen sektorin palveluksessa. Osaat toimia myös projektipäällikkönä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä yrittäjänä.

Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi

 • projekti-, työ-, rakennus- tai rakennuttajapäällikkö
 • projektin johtaja
 • tuotantojohtaja
 • rakennustyön valvoja
 • kiinteistöpäällikkö.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) mukaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen voi nostaa työntekijän vuosiansioita jopa tuhansilla euroilla.

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Voit suorittaa osan opinnoistasi hakeutumalla kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Opinnoissa käytetään kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijakirjallisuutta.  Osaamisteemojen sisällä käsitellään kansainvälisyyteen liittyviä aihealueita, kuten kansainvälistä viestintää ja henkilöstöjohtamista sekä kansainvälistyvän yrityksen markkinointia.

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet

Koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden (EQF7). Koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja Ammatillisessa opettajankoulutuksessa.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.