Skip to content

Turvallisuus

Oikeus turvalliseen, yhdenvertaiseen sekä tasa-arvoiseen opiskelu- ja työympäristöön on sekä opiskelijoilla että henkilöstöllä.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

Jokaisen Oamkin yhteisön jäsenen, sekä opiskelijan että henkilöstön, velvollisuutena on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen. Tasa-arvolain (1329/2014) tarkoituksena on estää sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää sekä edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. 

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Oamkin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa  kuvataan tasa-arvotyön lähtökohdat, tavoitteet, ohjeet, työryhmät, yhteystahot sekä seuranta ja arviointi. 

Voit olla tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa yhteydessä seuraaviin tahoihin: 

Yhteystaho Epätasa-arvoisen kohtelun ennaltaehkäiseminen, käsittely ja poistaminen 
Kampus-opo/opinto-ohjaaja Oppimisvaikeudet 
Esteettömyysasiat 
Muu syrjintä 
Opintovastaava, opettajatuutori, opettaja, osaamispäällikkö, osaamisalajohtaja/yksikönjohtaja   Opintojaksojen oppimispalaute 
Opiskelijakyselyn palaute 
Opintoihin liittyvät ongelmat 
Arvioinnin oikaiseminen 
Vilppi 
Muu syrjintä 
Koulutuspalveluiden Oamk-lähipalvelutiimin henkilöstö, kv-partnerikorkeakoulun edustaja   Ulkomaan opintoihin liittyvät ongelmat
Esteettömyysasiat 
Muu syrjintä 
Opiskelijakunta OSAKO, häirintäyhdyshenkilöt, opiskelijaedustajat, opiskelijatuutorit Seksuaalisuuteen, sukupuoleen tai muun syrjintäperusteen perusteella tapahtuva häirintä 
Ammattikorkeakoulun päätöksentekoon sekä tasa-arvoa käsitteleviin työryhmiin vietävät asiat 
Opintoihin liittyvät ongelmat 
Koulutuspalvelut, opintopsykologi ja muu ohjauspalveluiden henkilöstö, koulutuspalvelupäällikkö ja muu Oamk-lähipalvelutiimin henkilöstö Esteettömyysasiat
Muu syrjintä 
Vilppi 
Opiskeluterveydenhuolto ja seurakuntien oppilaitospalvelut Esteettömyysasiat 
Muu syrjintä 
Tutkintolautakunta Arvioinnin oikaiseminen (mikäli asia ei ole ratkennut opettajan/tutkintovastaavan kanssa) 
Rehtori Opiskelijaksi hakeneen oikaisu
Opiskeluoikeuden menettämisen oikaisu 

Kiusaamiseen, epäasialliseen kohteluun ja häirintään puuttuminen

Oamk ei hyväksy kiusaamista, epäasiallista kohtelua eikä häirintää missään muodossa.

Olemme laatineet KELPOn eli Kiusaamiseen ja epäasialliseen kohteluun puuttumisen oppaan, jonka mukaan toimimme, mikäli opiskelija tai henkilöstön jäsen kokee tulleensa kiusatuksi tai epäasiallisesti kohdelluksi oppimisyhteisössään. Mikäli kyse on tilanteesta, jossa on mahdollisesti tapahtunut rikos, ohjaamme teon uhriksi joutunutta myös viranomaisten ja muun tuen palveluihin. KELPO-tilanteissa saa ohjausta Kelpo-yhteyshenkilöltä sekä terveydellistä tukea opiskelu-/työterveydestä.

Kiusaamisen, epäasiallisen kohtelun tai häirinnän kokemuksen määrittää se henkilö, johon se kohdistuu – ei tekijä. Toivottavaa on, että kokija ilmaisee välittömästi tekijälle, että hän kokee tämän kohtelun epäasialliseksi. Mikäli tekijä jatkaa epäasiallista kohtelua tämän jälkeen, on siihen syytä puuttua. Epäasiallisesti kohdeltu voi kertoa kokemuksestaan tekijälle opiskelukaverin, opiskelija- tai opettajatuutorin, kampus-opon tai OSAKOn häirintäyhdyshenkilön kanssa. Mikäli kohtelu ei muutu tai asian käsittely kahden kesken tai tuetusti ei mahdollistu muuten, tulee epäasiallisesti kohdellun tai epäasiallista kohtelua havainneen tehdä KELPO-ilmoitus. KELPO-ilmoitukseen reagoidaan käynnistämällä KELPO-prosessi ilmoituksen tekijän kanssa sovittavalla tavalla. Mikäli epäasiallinen kohtelu koskee useita ihmisiä, voidaan tietoa kerätä asian tai tilanteen selvittämiseksi sekä prosessin eteenpäin viemiseksi.

KELPO-prosessissa kiusaamisen, epäasiallisen kohtelun tai häirinnän kohteeksi joutuneen kokemus tulee kuulluksi niin Kelpo-yhteyshenkilön kuin tekijänkin toimesta. Tavoite on, että epäasialliseksi koettu käytös loppuu ja tekijä ymmärtää toimintansa merkityksen sen kohteelle. Yhteisen ymmärryksen tavoite on, että osapuolten välinen yhteistyö mahdollistuu jatkossa.

Vakuutukset

Opiskelijat ovat vakuutettuja opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa.

 • Teoriaopetus (mukaan lukien etäopetus)  
 • Käytännön opetus  
 • Käytännön työharjoittelu   
 • Palkaton käytännön työharjoittelu oppilaitoksen ulkopuolisella työpaikalla 
 • Opiskelijoita koskeva tapaturmavakuutus on voimassa ulkomailla suoritettavan opiskelun tai harjoittelun aikana, mikäli ulkomainen opiskelu tai harjoittelu kuuluu opiskelijan opetussuunnitelmaan suomalaisessa oppilaitoksessa.   
 • Välittömät matkat (suorinta tietä opiskeluaikaisesta asunnosta oppilaitokseen tai opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan ja takaisin) 

 • Mene lääkäriin heti tai mahdollisimman pian, mikäli vamma aiheuttaa oireita, jotka eivät häviä muutaman vuorokauden sisällä. 
 • Hakeudu hoitoon YTHS tai lähimmälle If terveyspalveluiden yhteistyökumppanille esim. Mehiläinen ja Terveystalo. Löydät kumppanit osoitteesta Ifin sivuilta.
 • Ilmoita hoitolaitokseen työtapaturman ollessa kyseessä, että oppilaitos on Oamk ja vakuutus on Ifissä. 
 • Tapaturmaan liittyvät korvausasiat hoidetaan koulutuspalveluiden kautta, joten tapaturman sattuessa ota mahdollisimman pian yhteyttä study.oamk@oulu.fi

 • Vakuutus sisältää opiskelijan työharjoitteluvastuun laajennusehdon.  
 • Vakuutus korvaa työharjoittelijaopiskelijan huolimattomuudellaan aiheuttamat esine- ja henkilövahingot harjoittelupaikalle tai sen ulkopuolisille, kun opiskelija on henkilökohtaisesti korvausvastuussa vahingosta.  

Vastuuvakuutus

 • Vakuutus sisältää opiskelijan työharjoitteluvastuun laajennusehdon.  
 • Vakuutus korvaa työharjoittelijaopiskelijan huolimattomuudellaan aiheuttamat esine- ja henkilövahingot harjoittelupaikalle tai sen ulkopuolisille, kun opiskelija on henkilökohtaisesti korvausvastuussa vahingosta.  

Matkavakuutus

 • Oamk on vakuuttanut ammattikorkeakouluopiskelijat opintoihin liittyvillä matkoilla.  
 • Vakuutustodistuksen saat koulutuspalveluiden kautta study.oamk@oulu.fi

 • Hakeudu lääkäriin matkakohteessa.
 • Näyttämällä mobiilimatkavakuutuskorttia/todistusta ei yleensä tarvitse maksaa itse kuluja, vaan laskutus on Ifiin. Muussa tapauksessa maksa kulut ja hae korvauksia netin kautta. 

Ifin korvauspalveluiden yhteystiedot:

 • Puhelin 010 19 17 15 (henkilövahingot) ja puhelin 010 515 8203 (matkatavarat). 
 • Hätätilanteessa ulkomailla ota yhteys SOS International 24/7. Soita +45 38 48 89 77.   
 • USA, Kanada ja Etelä-Amerikka: Global Medical Management Inc (GMMI) 24/7. 
 • Puhelin USA:ssa ollessa: 1 800 694 9483.  USA:n ulkopuolelta +1 954 308 3901

 • Hanki kortti Kelasta ennen ulkomaan matkaa. 
 • Näyttämällä Eurooppalaista sairaanhoitokorttia saat EU- ja Eta-maissa, Sveitsissä, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa hoitoa samaan hintaan kuin maassa asuvat henkilöt. 
 • Saat lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa.  
 • Pääset hoitoon myös, jos kyseessä on raskauteen liittyvä hoito, synnytys tai pitkäaikainen sairaus. 

Ota vakuutusasioissa ensisijaisesti yhteyttä osoitteeseen study.oamk@oulu.fi.  

Vakuutusyhteyshenkilö Anu Inkala, puh.  040 141 5734  

Vakuutusyhteyshenkilö Maarit Kettunen, puh.  040 141 5715  

Vakuutusyhteyshenkilö Raija Pohjola, puh.  040 141 5733  

Turvallisuustyö

Oamkin turvallisuustyössä noudatetaan pelastus- ja työturvallisuuslakia. Tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Tavoitteena on myös, että onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti.

1 § Soveltamisala  

Oulun korkeakoulujen (Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu Oy) järjestyssäännöt ovat voimassa kampusalueilla ja soveltuvin osin muualla, missä järjestetään yliopiston tai ammattikorkeakoulun opetukseen ja tutkimukseen liittyvää toimintaa.  

Järjestyssäännöt koskevat koko korkeakouluyhteisöä, opiskelijoita, henkilökuntaan kuuluvia, sekä soveltuvin osin muita kampusalueilla vierailevia ja työskenteleviä henkilöitä. Henkilökuntaa koskevia asioita sääntelee myös työlainsäädäntö. Näiden järjestyssääntöjen lisäksi on otettava huomioon voimassa olevat lait ja asetukset.  

Järjestyssäännöllä turvataan korkeakoulujen yleinen turvallisuus, työ- ja opiskeluviihtyvyys sekä edistetään tasapuolista kohtelua. Jokainen opiskelija ja henkilökuntaan kuuluva tutustuu itseään koskeviin ohjeisiin ja noudattaa niitä.  

Korkeakoulut ovat sitoutuneet opetuksessa ja tutkimuksessa noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaista hyvää tieteellistä käytäntöä.  

2 § Yleinen järjestys ja turvallisuus  

Vastuu hyvästä käyttäytymisestä kuuluu kaikille. Korkeakouluyhteisön jäsenillä on oikeus turvalliseen, yhdenvertaiseen sekä tasa-arvoiseen opiskelu- ja työympäristöön. Korkeakoulujen tiloissa käyttäydytään asianmukaisesti ja jokaisen tulee noudattaa korkeakoulujen turvallisuudesta annettuja ohjeita. Kiellettyä on uhkaava ja väkivaltainen käytös, yleistä järjestystä häiritsevä ja väkivaltaisuuteen viittaava toiminta, fyysinen ja sanallinen uhkailu sekä henkilöön tai erilaisiin ryhmittymiin kohdistuva syrjintä, kiusaaminen ja häirintä. Toisen vahingoittamiseen soveltuvien esineiden ja aineiden hallussapito on kielletty korkeakoulujen alueilla.  

Sopimattomaksi käyttäytymiseksi katsotaan esimerkiksi yleistä järjestystä häiritsevä tai väkivaltaisuuteen viittaava toiminta, syrjintä, kiusaaminen ja häirintä, toisen fyysinen tai sanallinen uhkailu sekä toisen työn esittäminen omanaan ja muu opiskeluvilppi. Epäasiallinen käyttäytyminen tulee saattaa henkilökunnan ja esihenkilöiden tietoon.  

3 § Korkeakoulu julkisena tilana  

Kampuksen aukioloaikoina rakennukset ovat julkista tilaa, jossa voi liikkua ja oleskella vapaasti, kun ei aiheuta muille häiriötä. Sähkökäyttöisten potkulautojen ja -pyörien käyttö on kielletty sisällä, kuten myös niiden akkujen lataaminen.  

Osaan työskentelytiloihin, kuten tietokoneluokkiin, laboratorioihin ja erityisopetustiloihin, pääsy on rajoitettu opiskelijoille ja henkilökunnalle kulkutunnisteella tapahtuvan tunnistamisen avulla. Aukioloaikojen ulkopuolella kaikkiin korkeakoulujen tiloihin kuljetaan kulkutunnisteella. Rajoitetun kulkuoikeuden tiloihin ja korkeakoulujen tiloihin aukioloaikojen ulkopuolella ei tule päästää omalla kulkutunnisteella tuntemattomia henkilöitä, joiden kulkuoikeudesta ei ole tietoa.  

Kampusaluetta ja yhteisiä tiloja seurataan kulunvalvonnan lisäksi kameravalvonnan avulla turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä väärinkäytösten jälkikäteiseksi todentamiseksi. Korkeakoulut voivat luovuttaa hallussaan olevaa kuvamateriaalia esitutkintaviranomaisille rikosten estämiseksi tai selvittämiseksi. Kameravalvonta on vain lain sallimissa paikoissa ja laajuudessa.  

4 § Korkeakoulun tilojen käyttö ja omaisuus  

Korkeakoulujen tilat ja laitteet on tarkoitettu käytettäväksi opiskeluun, tutkimukseen ja korkeakouluihin liittyvien työtehtävien suorittamiseen. Tiloja voidaan vuokrata tai varata vain sellaiseen käyttöön, joka tukee näitä toimintoja. 

Korkeakouluun liittymätön kaupallinen, poliittinen, uskonnollinen ja muu julistava toiminta on kiellettyä kampuksen käytävillä. Yleisten valtiollisten vaalien alla voidaan yliopiston ja ylioppilaskunnan tai ammattikorkeakoulun ja opiskelijakunnan aloitteesta kampuksilla järjestää vaalikeskusteluja sekä äänestämiseen kannustavia vaalitapahtumia. 

Mielenosoituksen järjestäminen ulkona yleisellä paikalla on jokaisen perusoikeus. Mielenosoitukseen ei tarvita lupaa, mutta siitä on ilmoitettava kokoontumispaikkakunnan poliisille viimeistään 24 tuntia etukäteen. Kampusten sisätiloissa mielenosoituksille ei myönnetä lupaa. 

Korkeakoulujen alueella olevaa, yhteisessä käytössä olevaa omaisuutta käsitellään huolellisesti ja varovaisesti. Jokainen on velvollinen korvaamaan tahallisesti tai varomattomuuttaan korkeakoulujen omaisuudelle tai tiloille aiheuttamansa vahingon. Jokainen huolehtii osaltaan myös tilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä. Julisteita ja opasteita on sallittua kiinnittää vain ilmoitustauluille. Korkeakoulujen kampusalueelle tilapäinenkin majoittuminen on kielletty. 

5 § Päihteet ja tupakointi  

Korkeakoulujen alueella ei saa esiintyä päihtyneenä. Päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyvä tai häiritse- västi käyttäytyvä henkilö voidaan poistaa opetuksesta ja korkeakoulujen alueelta. Päihteiden nauttiminen on sallittu kuitenkin erikseen luvan saaneissa tapahtumissa, sekä ravintoloiden anniskelualueilla ravintoloiden ohjeiden mukaisesti. Päihteiden käyttö ei saa edellä mainituissakaan tilanteissa aiheuttaa häiriötä.  

Kun opiskelijan epäillään olevan päihtynyt tai huumaavan aineen vaikutuksen alainen, hänen osallistumisensa opetustilanteeseen voidaan estää tai tarvittaessa keskeyttää. Henkilöstön osalta menetellään korkeakoulujen päihdeohjelmien mukaisesti.  

Tupakointi on sallittu vain tupakointiin varatuilla paikoilla. Tupakkapaikkoja ei ole kampuksella, jos tupakka- laki kieltää tupakoinnin alueella.  

6 § Rikkomukset ja seuraamukset opiskelijalle ja henkilökunnalle  

Järjestyssääntöjen rikkomuksista on erikseen määritelty seuraamukset. Opiskelijoiden kohdalla mahdolliset seuraamukset ovat huomautus; opetustilanteesta tai korkeakoulun tiloista poistaminen; rehtorin kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen. Ennen asian ratkaisemista on kurinpitorangaistukseen syynä oleva teko tai laiminlyönti yksilöitävä, hankittava tarpeellinen selvitys sekä varattava opiskelijalle tilaisuus tulla asiassa kuulluksi.  

Henkilökunnan kohdalla mahdolliset seuraamukset ovat huomautus ja varoitus sekä joissain tapauksissa työntekijän irtisanominen tai työsuhteen purkaminen. Henkilökunnan työnantajan ohjeista poikkeavan toi- minnan seuraamukset on kuvattu erikseen henkilöstön ohjeissa. 

7 § Pysäköinti ja pelastustiet   

Ajoneuvot on pysäköitävä pysäköintipaikoiksi osoitetuille paikoille. Pelastustiet on pidettävä ehdottomasti vapaana ja esteettömänä. Virheellisestä pysäköinnistä voi seurata rangaistus tieliikennelain nojalla. 

Voimaantulo 

Tämä järjestyssääntö tulee voimaan 26.11.2021 ja on voimassa toistaiseksi. 
Järjestyssäännön §4 päivitetty 11.12.2023.