Skip to content

Kestävä ja vastuullinen kampusarki

Olemme tehneet Oulun yliopiston kanssa yhteisen toimenpideohjelman kestävästä ja vastuullisesta kampusarjesta. Toimenpideohjelmassa keskitymme asioihin, joilla pienennämme hiilijalanjälkeämme vuoteen 2025 mennessä. Keskeisiksi osa-alueiksi hiilijalanjäljen pienentämisessä olemme tunnistaneet kiinteistöt, matkustamisen, hankinnat ja ravintolapalvelut.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat esillä Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) strategiassa. Kestävällä kehityksellä tarkoitamme ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesta kestävää kehitystä. Vastuullisuus ja vastuun kantaminen ovat arvojamme. Vastuullisuuden näemme kokonaisvaltaisesti, ja siinä huomioimme laajasti korkeakoulujen vaikutukset yhteiskunnassa. Tuotamme avoimesti ja laajasti osaamista, ja vahvistamme näin kädenjälkeämme yhteiskunnan kehityksessä. Kestävyys- ja vastuullisuustyötämme ohjaavat Yhdistyneiden kansakuntien (YK) kestävän kehityksen ohjelma Agenda 2030 sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kestävän kehityksen linjaukset. Oamk on sitoutunut Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (ARENE ry:n) Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu -linjauksiin. Toimenpideohjelmassamme sitoudumme erityisesti seuraaviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin:

VARMISTAA EDULLINEN, LUOTETTAVA, KESTÄVÄ JA UUDENAIKAINEN ENERGIA KAIKILLE.

RAKENTAA KESTÄVÄÄ INFRASTRUKTUURIA SEKÄ EDISTÄÄ KESTÄVÄÄ TEOLLISUUTTA JA INNOVAATIOITA.

TAATA TURVALLISET JA KESTÄVÄT KAUPUNGIT SEKÄ ASUINYHDYSKUNNAT.

VARMISTAA KULUTUS- JA TUOTANTOTAPOJEN KESTÄVYYS.

TOIMIA KIIREELLISESTI ILMASTONMUUTOSTA JA SEN VAIKUTUKSIA VASTAAN.

TUKEA VAHVEMMIN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMEENPANOA JA GLOBAALIA KUMPPANUUTTA.

Kestävän kampusarjen tavoitteet ja toimenpiteet

”Tarjoamme kestävän ja innostavan työ- ja opiskeluympäristön kampuksillamme.”

Tavoitteenamme on pienentää hiilijalanjälkeämme 50 % vuoden 2019 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Sitoudumme toteuttamaan erilaisia päästövähennystoimia ja seuraamme hiilijalanjäljen kehittymistä vuosittain. Oamk noudattaa Arenen hiilijalanjälkilaskentamallia. Merkittävimmät hiilijalanjäljen pienentämiseen liittyvät näkökulmat on tunnistettu kiinteistöihin, matkustamiseen, hankintoihin ja ravintolapalveluihin.  Tässä toimenpideohjelmassa nostamme näkyviin tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet.

Kestävät, terveelliset ja turvalliset toimitilat

Toimitilojemme on oltava sellaisia, joissa voi opiskella ja työskennellä terveellisesti ja turvallisesti. Huomioimme korkeakoulujen tiloissa yhdenvertaisuuden osana kestävää kehitystä. Lisäämme yhteistyötä kiinteistönomistajien kanssa kiinteistöjen kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvissä asioissa, ja pyrimme vaikuttamaan niihin. Kampuksiamme remontoidaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Peruskorjausten yhteydessä kiinnitetään huomiota kestäviin ratkaisuihin ja yhdenvertaisuuteen. Linnanmaan peruskorjatuissa tiloissa on huomioitu erityisesti esteettömyys, johon kiinnitetään huomiota jatkossa muuallakin korjattavissa tiloissa. Työmatkapyöräilijöitä ajatellen peruskorjattuihin tiloihin on rakennettu myös pukuhuone- ja suihkutiloja.

Tilankäyttöä tehostamalla voimme vähentää ympäristökuormitustamme. Jatkossa selvitämme mahdollisuuksiamme tiivistää toimintaamme kaikilla kampuksilla sekä hyödynnämme etätyöskentelyn tuomia mahdollisuuksia.

Toimenpiteet

 • Selvitämme mahdollisuutta tehostaa tilankäyttöämme kaikilla kampuksillamme.
 • Mahdollistamme joustavasti etätyöskentelyn tehtävissä, joissa työt eivät ole paikkaan sidottuja.

Seuranta

 • Seuraamme tilojen käyttöasteita erilaisten järjestelmien ja käyttöastemittausten kautta.
 • Seuraamme etätyöskentelyn määrää.

Energiatehokkuuden edistäminen on osa kansallista ja EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaa, jolla pyritään vähentämään tarvittavaa energiamäärää. Energiatehokkuuden parantuminen vähentää hiilidioksidipäästöjä, pienentää energiankulutusta ja tuottaa kustannussäästöjä. (Energiavirasto) Kiinteistöjen pääasiallinen omistaja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) kuuluu kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen (TETS). SYK:n energianhallintapalvelusta toimitetaan raportit sähkön, lämmön ja veden kulutustiedoista käyttöömme. Korkeakoulut ostavat 100 % vihreää sähköä ja käyttävät kaukolämpöä. Linnanmaan kampuksen katolla on aurinkosähköjärjestelmä. Osa aurinkopaneeleista on sähköntuotannon lisäksi tutkimuskäytössä. Aurinkosähkön tuotanto on käynnistynyt syksyllä 2020.

Toimenpiteet

 • Vähennämme energiankulutusta yhteistyössä vuokranantajien kanssa.
 • Lisäämme energiatehokkuutta, esimerkiksi valaisimissa ja ilmanvaihdossa.

Seuranta

 • Seuraamme kiinteistöjen kulutuslukemia ja laitamme seurantatietoja näkyville.

Tehostamme jätteiden lajittelua ja kierrättämistä kampuksilla. Kampuksilla syntyvästä biojätteestä tuotetaan biokaasua. Taukotiloissa erikseen lajitellut pakkausjätteet (muovi-, lasi- ja metallipakkaukset) kierrätetään materiaalina, kuten myös pahvi. Polttokelpoinen jäte (sekajäte) ja energiajäte hyödynnetään energiana kuljettamalla ne jätteenpolttolaitoksiin. Korkeakoulut järjestävät SER-jätteen (sähkö- ja elektroniikkaromu), käytöstä poistettujen kalusteiden ja laitteiden, tietosuojapaperin, metalliromun sekä vaarallisen jätteen kierrätyksen tai käsittelyn ulkopuolisten, paikallisten palveluntuottajien kautta. Tavoitteenamme on vuoteen 2025 mennessä lisätä kampuksilla syntyvän jätteen materiaalihyödyntämisen astetta 50 % ja vähentää kampuksilla syntyvän polttokelpoisen jätteen määrää 50 %.

Toimenpiteet

 • Jatkamme taukotilojen jätelajittelumahdollisuuksien päivittämistä. Jokaisessa taukotilassa on erillinen jäteastia seuraaville jätelajeille: biojäte, muovipakkaukset, lasi- ja metallipakkaukset ja polttokelpoinen jäte (sekajäte). Jäteastiat on selkeästi merkitty.
 • Sijoitamme taukotiloihin kirjalliset lajitteluohjeet kaikkien nähtäville.
 • Laadimme kampuksille jätehuoltosuunnitelman, joka sisältää ohjeistukset sekä jätepisteiden sijainnit ulko- ja sisätiloissa selkeästi karttapohjalle merkittynä.
 • Edistämme tavaran uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.
 • Luovumme porrastetusti työpistekohtaisista jäteastioista ja siirrymme käyttämään tilakohtaisia, keskitettyjä ratkaisuja.
 • Edistämme esteettömyyttä. Teetämme Linnanmaan kampuksella rakennetun ympäristön esteettömyyskartoituksen. Ensi vaiheessa keskitymme tiloihin, joita myös opiskelijat käyttävät.

Seuranta

 • Seuraamme jätteiden hiilijalanjälkeä ja jätemääriä jätelajeittain.
 • Seuraamme jätteiden materiaalihyödyntämisen astetta.

Vähennämme matkustamisessa hiilijalanjälkeämme

Matkustaminen on yksi keskeinen hiilijalanjäljen osa-alue. Matkustamisella tarkoitamme työn vuoksi tehtyjä matkoja. Pienennämme matkustamisessa hallitusti hiilijalanjälkeä ja tuemme mahdollisuuksia hyödyntää etäyhteyksiä. Liikkumisella tarkoitamme kulkemista kampuksille. Kannustamme henkilöstöä ja opiskelijoita liikkumaan kampuksille julkisilla liikennevälineillä sekä tehostamme mahdollisuuksia liikkua työ- ja opiskelumatkat pyörällä tai kävellen.

Toimenpiteet

 • Vähennämme matkustusta ja erityisesti lentoliikennettä. Suosimme kestävää kehitystä tukevia matkustusmuotoja.
  • Täydennämme matkustusohjetta kestävän kehityksen näkökulmasta.
  • Otamme junaliikenteeseen käyttöön standardina extra-luokan.
  • Otamme käyttöön erilaisia etäyhteyksiä entistä monipuolisemmin.
   • Käytämme etäyhteyksiä ja osallistumme virtuaalisesti erilaisiin tapahtumiin matkustamisen sijaan.
   • Järjestämme jatkossa omia tapahtumia niin, että mahdollistamme myös muille etäosallistumiset.
 • Mahdollistamme liikkumista kampuksille aiempaa enemmän julkisilla kulkuneuvoilla, pyöräillen tai kävellen.
  • Selvitämme mahdollisuutta tarjota työmatkaetu julkisen liikenteen käyttäjille.
  • Selvitämme mahdollisuuksia työsuhdepolkupyörien käyttöönotosta.
  • Otamme käyttöön varkausturvallisia pyöränsäilytystiloja.
  • Vaikutamme julkisen liikenteen parantamiseen ja nykyisten parannusten seurantaan.
 • Edistämme kestävää kehitystä korkeakoulujen käytössä olevissa autoissa.
  • Pienennämme käytössämme olevaa autokantaa ja pyrimme omistamisen sijaan vuokraamaan.
  • Painotamme uudishankinnoissa vähäpäästöisten autojen hankintaa.
 • Huolehdimme sähkö- ja hybridiautojen latauspisteiden riittävyydestä kampuksilla.
 • Viestimme kestävän liikkumisen hyvinvointi- ja ilmastovaikutuksista kampuksille kuljettaessa.

Seuranta

 • Seuraamme työn vuoksi tehtyjen matkojen hiilijalanjälkeä.
 • Seuraamme eri matkustamismuotojen määrää ja suhdetta.
 • Laskemme korkeakoulujen käytössä olevien autojen hiilijalanjäljen, ja etsimme keinoja pienentää niiden hiilijalanjälkeä.

Huomioimme hankinnoissa ympäristö- ja vastuullisuusnäkökulmat

Hankintamenettelyjen sääntelyn tavoitteena on varojemme tehokas käyttö, markkinoilla olevan kilpailun hyödyntäminen, ehdokkaiden ja tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun toteutuminen, julkisuus ja avoimuus sekä markkinoiden toiminnan edistäminen. Ympäristönäkökulman huomioimme hankinnoissa ja palveluiden kilpailutuksissa pyytämällä palvelun tai tuotteen tarjoajilta todistukset ympäristöjärjestelmän tai vastaavan käytöstä. Arvioimme tuotteiden ympäristökuormittavuutta, vältämme turhia hankintoja ja kierrätämme kalusteita sekä laitteita. Olemme mukana Hanselin puitesopimuksessa, jossa kestävä kehitys on tärkeänä kriteerinä hankinnoille.

Toimenpiteet

 • Painotamme vastuullisuutta ja kestävää kehitystä hankinnoissa ja tuomme sitä näkyviin.
 • Ostamme huonekaluja ja toimistotarvikkeita toimijoilta, jotka hyödyntävät kiertotaloutta.
 • Kierrätämme kalusteita kampuksilla.
 • Pidennämme käytössämme olevien tietokoneiden elinkaarta.

Seuranta

 • Raportoimme vuosittain ympäristöystävälliseksi luokiteltavien hankintojen osuuden kaikista hankinnoista.
 • Laskemme hankintojen hiilijalanjäljen.
 • Seuraamme tietokoneiden elinkaarta.
 • Seuraamme kalusteiden kierrätysastetta.

Tuemme kampusravintoloissa ympäristöystävällisten valintojen tekemistä

Tavoitteenamme on tukea terveellisten ja ympäristöystävällisten valintojen tekemistä kampusravintoloissa sekä vähentää ruokahävikin syntymistä. Lounasruokailun aiheuttamat ilmasto- ja päästövaikutukset ovat osa yksilön, ei organisaation hiilijalanjälkeä. Korkeakouluina voimme kuitenkin vaikuttaa yksilön valintoihin ja hiilijalanjälkeen lisäämällä viestintää kestävistä lounasvalinnoista sekä tekemällä aktiivisesti yhteistyötä ravintolapalveluiden tuottajien kanssa. Palveluntuottajat on valittu kilpailutuksilla. Ravintolapalveluita tuottavilla yrityksillä on omat ympäristö- ja laatuohjelmansa.

Toimenpiteet

 • Tiivistämme yhteistyötä kampuksilla toimivien ravintolapalvelutoimijoiden kanssa. Järjestämme säännöllisesti yhteistyöpalavereja, joissa teemana on kestävyys ja vastuullisuus.
 • Vaikutamme ruokahävikkimäärien näkyväksi tekemiseen ravintolapalveluissa tavoitteena hävikkiruoan vähentäminen.
 • Vaikutamme siihen, että ruoan kotimaisuus- ja alkuperätiedot saadaan näkyville lounaslistojen yhteyteen.
 • Käytämme keraamisia astioita korkeakoulujen tilaisuuksissa.
 • Huomioimme kestävyysnäkökulman omissa ruoka- ja kahvitarjoiluissamme. Valitsemme mahdollisuuksien mukaan tarjoiluja, joissa hiilijalanjälki on pieni.
 • Pyrimme vaikuttamaan ravintolapalveluiden tuottamisesta aiheutuvaan hiilijalanjälkeen.

Seuranta

 • Otamme seurantaan ruokahävikin raportoinnin ravintolanäytöillä viikkotasolla.
 • Laskemme ruokahävikin hiilijalanjäljen vuositasolla.
 • Otamme seurantaan ruoan kotimaisuusasteen kuukausitasolla.

Viestimme ja raportoimme kattavasti

Kestävä kehitys on tärkeä asia maapallon tulevaisuuden kannalta. Korkeakoulujen on oltava omilla toimillaan suunnannäyttäjiä. Tavoitteemme on näyttäytyä kestävän kehityksen korkeakouluna myös kampusarjessa. Olemme sitoutuneet hiilijalanjäljen pienentämiseen tähtääviin erilaisiin päästövähennystoimiin. Laskemme molemmissa korkeakouluissa hiilijalanjäljen vuosittain. Lähtötasona on vuosi 2019. Seuraamme toimenpiteiden etenemistä vuosittain, ja tarvittaessa tarkennamme tavoitteitamme ja toimenpiteitämme. Etsimme toimenpideohjelman aikana uusia avauksia saavuttaaksemme tavoitteemme. Kestävä kampusarki -kysely toimii jatkossa osallistamisen ja vaikuttamisen välineenä sekä osana seurantaa. Toimenpideohjelman toteuttamisen ja seurannan näkyväksi tekemistä varten määrittelemme viestintäkanavat, joita käytämme. Tavoitteenamme on viestiä monikanavaisesti, jotta saavutamme näkyvyyttä toimenpiteillemme sekä henkilöstön että opiskelijoiden suuntaan. Yhteiskuntavastuuraportissa nostamme näkyviin korkeakoulujen vastuullisuuden kokonaisuudessaan kestävän kampusarjen lisäksi.