Skip to content
Nuori naisopiskelija piirtää valkotaululle tussilla ja toinen nuori nainen seuraa vieressä.

Kieli- ja viestintäopinnot

Kieli- ja viestintäopintojen tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella on riittävä kielitaito ja viestintäosaaminen ammattialan työtehtävissä toimimiseen ja oman osaamisensa edelleen kehittämiseen.

Kieli- ja  viestintäopintojen tavoitteet 

Oamkissa kieli- ja viestintäosaamisen tavoitteet on kuvattu seuraavana osaamisprofiilina: 

Viestin ja olen vuorovaikutuksessa kirjallisesti ja suullisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Toimin kansainvälisissä ja monikulttuurisissa ympäristöissä ja verkostoissa äidinkielelläni, toisella kotimaisella kielellä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä. Toimin oman alani opiskelu- ja työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa asiantuntevasti. Käytän viestintä- ja kielitaitoani hyödyksi oman osaamiseni ja työelämän kehittämiseksi. 

Kieli- ja viestintäopintojen tarjonta 

Kielitaito sekä viestintä- ja kansainvälisyysosaaminen ovat keskeisiä työelämätaitoja kaikilla aloilla. Kaikkiin Oamkin AMK-tutkintoihin kuuluu siksi suomenkielisen viestinnän sekä toisen kotimaisen kielen ja englannin opintoja. Syksystä 2023 alkaen kaikkiin suomenkielisiin AMK-opetussuunnitelmiin kuuluu seuraavat kaikille yhteiset kieli- ja viestintäopinnot:  

  • YY00DU50 Työelämän viestintätaidot 3 op 
  • YY00DU51 Svenska för arbetslivet 3 op 
  • YY00DU52 English for Working Life 3 op 
  • YY00DU53 Viestintä tutkimus- ja kehittämistyössä 3 op 

Edellä mainittujen lisäksi Oamkin eri tutkintoihin voi kuulua lisää kieli- ja viestintäopintoja pakollisina tai vaihtoehtoisina opintoina. Pakollisina ja vaihtoehtoisina tutkintoon kuuluvien kieli- ja viestintäopintojen lisäksi voit sisällyttää opintoihisi kieli- ja viestintäopintoja Oamkin vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta tai muitten korkeakoulujen tarjonnasta. 

Oamkin omassa opetustarjonnassa olevia kielten ja viestinnän opintojaksoja voit hakea opintojaksohaulla. Oamkin omien kieli- ja viestintäopintojen lisäksi voit suorittaa kieliopintoja maksuttomasti esim. ammattikorkeakoulujen yhteisen Campusonlinen tai KiVANET-verkoston verkko-opintoina tai ristiinopiskeluna Oulun yliopistossa.

Voit suorittaa kieli- ja viestintäopintoja muissa korkeakouluissa myös esimerkiksi avoimen ammattikorkeakoulun tai avoimen yliopiston kautta. Tarkasta aina kieliopintoja tarjoavalta taholta, ovatko kieliopinnot maksullisia. Vastaat itse muualla kuin Oamkissa suoritettavien kieliopintojen kuluista.  

Ennen muiden korkeakoulujen kieli- ja viestintäopintoihin osallistumista sinun tulee sopia oman opintovastaavasi kanssa, voidaanko muualla suoritetut opinnot sisällyttää Oamkissa suoritettavaan tutkintoosi.

Kieli- ja viestintäopintojen tuki 

Kielikeskuksessa pyritään huolehtimaan siitä, että jokaisen opiskelijan kieli- ja viestintäopinnot edistyvät sujuvasti.  Jos koet, että tarvitset opintoihisi yksilöllisiä järjestelyjä, ota mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteys opettajaasi.  Voit sopia hänen kanssaan vaihtoehtoisista, sinulle parhaiten sopivista opiskelu- ja suoritustavoista. Vaihtoehtoina voi olla esimerkiksi kampus- tai verkkototeutus tai tavallista hitaammin etenevä ruotsin JELPPI-ryhmä. 

Opintojen alussa opiskelija ohjataan suorittamaan ruotsin ja englannin kielen lähtötasotestit. Niiden tarkoituksena on selvittää, onko sinun hyvä kerrata kyseisiä kieliä ennen kuin osallistut tutkinto-ohjelmasi pakollisille englannin ja ruotsin opintojaksoille. Lähtötasotestien perusteella osa opiskelijoista ohjataan valmentaville ruotsin tai englannin opintojaksoille tai kertaamaan kieliä itsenäisesti. Valmentavat opinnot YY00DQ05 Aktivera din svenska ja YY00DQ06 Activate your English sijoitetaan opiskelijan tutkinnossa vapaasti valittaviin opintoihin.  

Kaikille Oamkin opiskelijoille on tarjolla tekstityöpajoja, joissa opiskelija saa tukea erilaisten tekstien tuottamiseen suomen ja englannin kielellä (myös suomi toisena kielenä). Kielikeskuksen tekstityöpajoja järjestetään joka viikko joko kampuksilla (Linnanmaa ja Kontinkangas) tai verkossa (Zoom). 

Ohjausta annetaan paitsi itse tekstin kirjoittamiseen, myös esimerkiksi tekstiviite- ja lähdeluettelomerkintöihin. Näissä työpajoissa voi työstää kielikeskuksen opettajien ohjauksessa mitä tahansa kirjallista tehtävää (esim. opinnäytetyö, tiivistelmä, abstract, raportti, essee). 

Kielikeskuksen opettajien ohjaus koskee yleisiä kirjoittamisen periaatteita tai esimerkiksi Oamkin yhteisen opinnäytetyön ohjeen mukaisia lähdeviittausmerkintöjä. Sisältökysymyksissä tai alojen omissa käytännöissä opiskelijan on syytä pyytää ohjausta ammattialan opettajalta. 

Kieli- ja viestintäopintojen hyväksilukeminen

Aikaisemmin hankittu ja muualla hankittava kieli- ja viestintäosaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintoa (HOT). Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen perustuu osaamislähtöiseen ajatteluun. Tutustu kieli- ja viestintäosaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen tarkemmin: