Skip to content

Modern Software and Computing Solutions, YAMK

Tervetuloa opiskelemaan uusimpia ohjelmistotekniikoita Oulun ammattikorkeakouluun! Englanninkielinen Modern Software and Computing Solutions -tutkinto-ohjelmamme pyrkii vastaamaan ohjelmistoalan haasteisiin. Ohjelmistoalalla on menossa murros tiedon muuttuessa digitaaliseksi ja datamäärien kasvaessa niin julkisissa organisaatioissa kuin yksityisissä yrityksissä. Kaikki data täytyy pystyä tallentamaan ja analysoimaan turvallisesti ilman, että tiedot ovat uhattuna. Koulutuksessa syvennät osaamistasi ohjelmistotekniikoissa ja data-analyysimenetelmissä. Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi digitaalisten tuotteiden tai palveluiden parissa.

Konetehon ja älykkäiden algoritmien tarve kasvaa

Digitalisaation myötä suurin osa kuluttajille ja yrityksille tarjottavista palveluista on siirtynyt nettiin. Tämä tarjoaa yrityksille suuren määrän käyttäjälähtöistä dataa, jota ne voivat hyödyntää sekä palvelujen kehittämisessä että oman toimintansa tehostamisessa. Suurten datamäärien käsittely ei ole kuitenkaan helppoa. Datan käsittelyyn käytettävät koneoppimisalgoritmit vaativat niin paljon laskentatehoa, etteivät edes tehokkaimmat kuluttajakäyttöön suunnatut tietokoneet selviydy laskentakuormasta tai ainakin laskenta saattaa kestää tunti- tai jopa päiväkausia. Suomeen on hankittu CSC:n (Center for Scientific Computing) toimesta suurteholaskentaan soveltuvia supertietokoneita, joista on mahdollista saada laskenta-aikaa tehoa vaativiin koneoppimissovelluksiin.

Pelkkä raaka laskentateho ei monissa sovelluksissa ole ongelma, vaan ohjelmistojen toimintaa voidaan tehostaa sopivilla algoritmeilla ja tietorakenteilla. Lisäksi ohjelmoijan on tärkeä oppia hahmottamaan eri algoritmien erot laskentatehokkuudessa. Näitä asioita opiskellaan myös tässä tutkinto-ohjelmassa. Kun dataa on liikkeellä paljon, on tärkeä pystyä suojaamaan se mahdollisimman tehokkaasti ulkopuolelta tulevia hyökkäyksiä vastaan. Siksi tutkinto-ohjelmassa opiskellaan myös lohkoketjuteknologioiden perusteita. 

Perehdyt koulutuksen aikana viimeisimpiin ohjelmistokehityksen teknologioihin, kuten data-analytiikkaan ja datan visualisointiin, koneoppimismenetelmiin, pilvi- ja mikropalveluihin, konttiteknologioihin, suurteholaskentaan sekä lohkoketjuihin. Opintojen aikana myös vahvistat ja syvennät taitojasi yleisessä ohjelmoinnissa.  

Opiskele insinöörin tai tradenomin YAMK-tutkinto verkossa 

Opiskelet englanninkielisen tutkinnon verkko-opintoina. Opiskelu onnistuu joustavasti työn ohessa 1–2 vuodessa. Opinnot suoritetaan pitkälti vapaasti ajoitettavina online-kursseina ja oppimistehtävinä. Tutkintoon sisältyvä opinnäytetyö käynnistetään opiskelun alkupuolella. Opinnäytetyön aihe on yleensä työelämälähtöinen. Esität jo tutkinto-ohjelmaan hakiessasi aiheen, jota aiot tutkia opinnäytetyössäsi. Aiheen voi opintojen aikana toki vaihtaakin. 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Käytämme Oulun ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkinnosta myös nimeä Master-tutkinto. 

Osa opinnoista on yhteisiä muiden alojen YAMK-tutkintoa suorittavien kanssa. Yhteisissä opinnoissa tutustut ja verkostoidut myös muiden alojen asiantuntijoihin. Yhteisiä opintoja on erityisesti englanninkielisen Data Analytics and Project Management -YAMK-tutkinto-ohjelman kanssa. 

Tutkintoon (60–90 op) sisältyvät opinnot 

Tutkinnon laajuus on 60 (tekniikan ala) tai 90 (liiketalous) opintopistettä, ja se muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:

  • Ammatilliset syventävät opinnot 20 tai 45 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 10 tai 15 op
  • Opinnäytetyö 30 op

Katso tutkinto-ohjelman tarkempi sisältö opinto-oppaasta. Tieteenalan opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle maisterin tutkinnon vaatimat valmiudet tieteelliseen tutkimustyöhön. Ammatilliset syventävät opinnot keskittyvät ohjelmistoalan työkaluihin ja menetelmiin ja niiden soveltamiseen. Tutkinto-ohjelman ytimenä on käytännönläheinen lähestymistapa, joka korostuu etenkin syventävissä opinnoissa ja opinnäytetyössä. Opinnäytetyössä keskitytään yritysten tarpeista lähtevään soveltavaan tutkimukseen.

Opinnäytetyö eli Master-työ 

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työelämää kehittävä tutkimuksellinen kehittämistehtävä eli Master-työ, joka aloitetaan heti opintojen alussa. Opinnäytetyö tehdään yrityslähtöisesti niin, että opiskelija itse hankkii aiheen tai voi yhdistää kehittämistehtävän omaan työhönsä. Näin opiskelija vastaa aitoon tarpeeseen perustuvan kehittämishankkeen suunnittelusta, testauksesta ja toteutuksesta ja kehittyy myös itsenäisenä innovoijana. Opinnäytetyö vaatii sinulta systemaattista tutkivaa otetta, sisällön asiantuntijuutta, tehtävänrajausta, menetelmällistä osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä esittämis- ja julkaisutaitoja. 

Työllistyminen valmistumisen jälkeen 

Valmistuttuasi voit toimia asiantuntijana tuotekehityksessä, projekteissa ja tuotannossa. Voit työskennellä esimerkiksi:

  • tuotekehitys- tai tuotantopäällikkönä 
  • vaativien ICT-kehittämisprojektien ja hankkeiden vetäjänä 
  • ICT-alan liiketoiminnan suunnittelu- ja johtotehtävissä 
  • oman alansa vaativissa asiantuntijatehtävissä. 

Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) mukaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen voi nostaa työntekijän vuosiansioita jopa tuhansilla euroilla. Lue PT:n tiedote tutkimuksesta.  

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet 

Koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden (EQF7). Jatko-opintomahdollisuuksia tarjoavat Oamkin ammatillinen opettajakorkeakoulu ja yliopiston tiedekunnat. Koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. 

Avoin ammattikorkeakoulu 

 Voit suorittaa koulutuksen osia myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Oamkin opiskelijana voit hyödyntää ilmaiseksi Avoimen amkin ja CampusOnline-verkkokurssien tarjontaa. Lisätietoja Avoimen  amkin opinnoista

Lue koulutuksesta lisää