Skip to content

Kuntoutuksen asiantuntija, YAMK

Opiskele kuntoutuksen asiantuntijaksi Oulun ammattikorkeakoulussa! Kuntoutuksen asiantuntijoita tarvitaan kuntoutuspalveluiden kehittämisessä, järjestämisessä ja koordinoinnissa. Tutkinnon suoritettuasi voit toimia kuntoutuksen kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Voit opiskella sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon (YAMK) verkko-opintoina eli myös töiden ohessa.

Kuntoutuksen asiantuntijaksi

Koulutuksessa opit ymmärtämään kuntoutuksen laaja-alaisena kokonaisuutena. Syvennät osaamistasi näyttöön perustuvasta kuntoutuksesta, kuntoutuksen palvelujärjestelmästä, yhteistyöverkostoista sekä asiakastyön prosesseista ja kuntoutusmenetelmistä. Ymmärrät kuntoutuksen yhteiskunnallisen merkityksen ja aseman yksilön ja yhteisön kannalta. Osaat etsiä, soveltaa ja tuottaa tutkimustietoa näyttöön perustuvan kuntoutuksen ja kuntoutuspalveluiden kehittämiseksi.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia kuntoutuksen kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Osaat johtaa kuntoutuksen kehittämistarpeisiin perustuvaa tutkimus- ja kehitystyötä yhdessä eri toimijoiden kanssa. Osaat myös toimia moniammatillisen kuntoutuspalveluverkoston johtajana ja kehittäjänä. Kykenet ennakoimaan kuntoutuksen suuntaa Suomessa ja ulkomailla sekä kehittämään kuntoutuksen toimintamalleja. Koulutus vahvistaa kykyäsi arvioida ja kehittää kuntoutuksen laatua ja vaikuttavuutta. Osaat myös hyödyntää digitalisaatiota ja hyvinvointiteknologiaa asiakaslähtöisen kuntoutumisen edistämisessä ja kuntoutuspalvelujen kehittämisessä.

Kuntoutuksen asiantuntija -opinnoissa pääset mukaan laajoihin kuntoutuksen osaamista edistäviin verkostoihin. Kuntoutuksen koulutuksemme on osallisena valtakunnallista kuntoutuksen koulutusverkostoa. Lisäksi kehität kuntoutusalaa yhteistyössä hyvinvointialueen, yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa moniammatillisesti. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Käytämme Oulun ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkinnosta myös nimeä Master-tutkinto.

Koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa syvennytään erityisesti neljään osaamisteemaan:

 • kuntoutuksen asiantuntijaosaaminen
 • johtamisosaaminen
 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • liiketoimintaosaaminen.

Henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla rakennat itsellesi sopivan ja urakehitystäsi tukevan opintokokonaisuuden.

Kuntoutuksen asiantuntijaopintojen keskeiset osa-alueet

 • asiantuntijana kehittyminen
 • kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat
 • kuntoutuksen palvelujärjestelmät, yhteistyöverkostot ja asiakastyön prosessit
 • kuntoutuksen näyttöön perustuvuus, vaikuttavuus ja laatu
 • kuntoutuksen kehittämistarpeet muuttuvissa toimintaympäristöissä

Osa opinnoista on yhteisiä muiden alojen YAMK-tutkintoa suorittavien kanssa. Yhteisissä opinnoissa tutustut ja verkostoidut siis myös muiden alojen asiantuntijoihin. Opiskelet monialaisissa tiimeissä, joissa on mukana liiketalouden, tekniikan, kulttuurin ja luonnonvara-alan Master-opiskelijoita. Yhteisiä opintoja ovat strategia- ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, yhteistoiminnallisen kehittämisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot.

Tutkintoon sisältyvät opinnot

 • Kuntoutuksen asiantuntijaosaamista koskevat opinnot (25 op)
 • Tutkimus- ja kehittämisosaamisen opintoja (10 op)
 • Opiskelija valitsee monialaisista vaihtoehtoisten opinnoista (20 op): johtamisosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen, liiketoimintaosaaminen
 • Vapaasti valittavia opintoja (5 op)
 • Opinnäytetyö (30 op)

Opiskele YAMK-tutkinto verkossa

Opiskelet tutkinnon verkko-opintoina. Yhteisiä webinaaripäiviä on noin yksi kuukaudessa ja osallistutaan verkon välityksellä. Koulutuksessa keskeistä on käytännönläheinen monialainen oppiminen. Opinnoissa painotetaan yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa sekä monialaisissa opiskelijaryhmissä tehtävää ryhmätyötä ja yhteistoimintaa. Ylemmät korkeakouluopinnot edellyttävät sinulta sitoutumista ja aktiivista itsenäistä työskentelyotetta.

Opinnäytetyö eli Master-työ

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työelämää ja alueen elinkeinoelämää kehittävä tutkimuksellinen kehittämistehtävä eli Master-työ, joka aloitetaan heti opintojen alussa. Siinä arvioit alasi kehittämistarpeita yhdessä työelämän toimijoiden kanssa. Osoitat Master-työn toteuttamisessa ja raportoinnissa valmiuksia eettiseen, itsenäiseen ja tulevaisuutta ennakoivaan asiantuntijatyöhön. Arvioit työsi tuloksia kriittisesti ja esität ne ymmärrettävästi erilaisille kohderyhmille.

Työllistyminen valmistumisen jälkeen

Kuntoutuksen asiantuntijan Master-opinnot suoritettuasi voit työskennellä ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävissä kuntoutuksen suunnittelu-, kehittämis- ja johtamistehtävissä.

Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi

 • kuntoutuksen koordinaattori
 • kuntoutuksen suunnittelija
 • kuntoutuksen asiantuntija/erityisasiantuntija
 • palveluesimies/johtaja
 • projektipäällikkö
 • projektikoordinaattori
 • kehittämispäällikkö
 • suunnittelija
 • yrittäjä
 • tutkija.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) mukaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen voi nostaa työntekijän vuosiansioita jopa tuhansilla euroilla. Lue PT:n tiedote tutkimuksesta.  

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Voit suorittaa osan opinnoistasi englannin kielellä tai hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Opinnoissa käytetään myös kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijakirjallisuutta.

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet

Koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden, YAMK-koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.