Skip to content

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kuntoutuksen asiantuntija

Tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike

Ensihoitaja (ylempi AMK)

Fysioterapeutti (ylempi AMK)

Kätilö (ylempi AMK)

Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Sosionomi (ylempi AMK)

Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

Tutkintonimike määräytyy pohjakoulutuksen ja tutkintoon tehtävän kehittämistehtävän mukaan.

Laajuus/kesto

90 op / 1–2,5 vuotta

Tutkinto-ohjelma

Kuntoutuksen asiantuntijan tutkinto-ohjelma

Aloituspaikat

20

Opetusjärjestelyt

Opinnot järjestetään verkko-opintoina. Yhteisiä webinaareja järjestetään keskimäärin kahdesti kuukaudessa. Koulutuksessa keskeistä on käytännönläheinen monialainen oppiminen. Opinnoissa painotetaan yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa sekä monialaisissa opiskelijaryhmissä tehtävää ryhmätyötä ja yhteistoimintaa.

Ylemmät korkeakouluopinnot edellyttävät sitoutumista ja aktiivista itsenäistä työskentelyotetta.

YAMK-tutkintojen yhteiset aloituspäivät ja lukuvuoden 2024-2025 webinaaripäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Kampus

Kontinkankaan kampus

Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Hakuaika

13.–27.3.2024 klo 15.00

Koulutus alkaa

Syksy 2024

Valintaperusteet

Hakukelpoisuus

Pohjakoulutusvaatimuksena on

  • ensihoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK), geronomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK), kätilö (AMK), sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (AMK), terveydenhoitaja (AMK) tai toimintaterapeutti (AMK) TAI vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto
  • Suomessa suoritettu fysioterapeutin, kätilön, sairaanhoitajan, sosiaalikasvattajan, sosiaaliohjaajan, terveydenhoitajan tai toimintaterapeutin opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto
  • kasvatusalan korkeakoulututkinto.

Pohjakoulutuksen lisäksi hakijalla tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden (2) vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan ala, jolle nyt ollaan hakemassa sekä ala, jolta pohjakoulutus on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus. Työkokemusta huomioidessa opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä alalta tahansa.

Haussa käytettävä tutkinto tulee olla suoritettu 11.7.2024 mennessä. Hakukelpoisuuteen edellytettävä kahden vuoden työkokemus tulee olla hankittu 31.7.2024 mennessä.

Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Huom. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja voivat olla ennen vuotta 2001 aloitetut tutkinnot, joiden tutkintotodistuksessa mainitaan kyseinen tutkintoaste (esim. teknillisessä oppilaitoksessa suoritetut insinöörin ja teknikon tutkinnot, opistoasteen sairaanhoitaja, opistoasteen merkonomi). Ammattiopistoissa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. Myöskään ammatti- tai erikoisammattitutkinnot eivät ole opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoja.

 

Ennakkotehtävä

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella. Hakukohteeseen ei ole erillistä valintakoetta, vaan ennakkotehtävä korvaa sen. Ennakkotehtävästä voi saada enintään 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. Jokainen ennakkotehtävän osio on suoritettava hyväksytysti. Tasapistetilanteessa hakijoiden hakutoivejärjestys ratkaisee.

Ennakkotehtävän tarkempi ohjeistus julkaistaan Oamkin www-sivuilla hakuajan alkuun mennessä.

Ennakkotehtävä tulee liittää yhtenä pdf-muotoisena tiedostona sähköiseen hakulomakkeeseen Opintopolku-palveluun 3.4.2024 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävä hyväksytään vain tähän Oulun ammattikorkeakoulun hakukohteeseen.

 

Ennakkotehtävän ohjeistus

Ennakkotehtävässä sinun tulee osoittaa valmiutta opiskeluun ylemmässä korkeakoulututkinnossa (YAMK) ja asiantuntijana toimimiseen alan vaativissa asiantuntijatehtävissä. Ennakkotehtävänä on esseen kirjoittaminen. Essee on henkilökohtainen ja se tulee suorittaa itsenäisesti.

Kirjoita essee alla olevan ohjeen mukaan.

  • Tunnista ja kuvaa hakemaasi tutkinto-ohjelman alaan liittyvä (Kuntoutuksen asiantuntija) tulevaisuuden kehittämishaaste, perustele valintasi ja määrittele sitä koskevat käsitteet. Mikäli haet useampaan tutkinto-ohjelmaan, niin esseen tulee käsitellä siihen alaan liittyvää tulevaisuuden kehittämishaastetta.
  • Määrittele tutkimuksellinen kehittämistoiminta suhteessa tunnistamaasi kehittämishaasteeseen.
  • Kuvaa lähdekirjallisuutta käyttäen kehittämisprosessi ja menetelmät, joilla vastaat tunnistamaasi kehittämishaasteeseen.

Hyödynnä esseessäsi seuraavia menetelmälähteitä:  

  • sekä aiheesi sisältöön ja menetelmiin soveltuvaa kansallista ja kansainvälistä lähdekirjallisuutta.

Otsikoi aiheesi sisällön mukaan.

Jäsennä essee seuraavasti:

  • Johdanto
  • Asian käsittely ylä- ja alaotsikoin
  • Pohdinta.  

Merkitse käyttämäsi lähteet tekstiin ja lähdeluetteloon hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti.  

Tehtävän aiheen käsittelyn pituus enintään 6 sivua (fonttikoko 12, riviväli 1,5, mukaan ei lasketa kansilehteä, sisällysluetteloa ja lähdeluetteloa).    

Essee on kirjoitus annetusta aiheesta perustuen kirjallisiin lähteisiin. Esseen esittämistapa on pohdiskeleva ja vertaileva. Tekstin tulee edetä loogisesti. Siinä yhdistyvät oma ajattelu ja lähteenä käytetty kirjallisuus. Esseessä on tärkeää esittää aiheen kannalta olennaista tietoa kirjallisia lähteitä ja omia ajatuksia yhdistellen (synteesi). Olennaista on omakohtainen sanottava ja aiheen problematisointi, jotka erottavat esseen referaatista. 

Esseen tekemiseen ei anneta lisäohjeita hakijoiden tasapuolisen kohtelun vuoksi.

Hakuohjeet

Hakuohjeet yhteishaussa hakemiseen löydät täältä

 

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
puh. 029 448 9002
hakijapalvelut@oamk.fi

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä


Paldanius Mika
Opintovastaava, Hyvinvointi ja kulttuuri, yamk-tutkinnot
040 3580230

Ruotsalainen Heidi
Yliopettaja, Sosiaaliala, kuntoutus ja kulttuuri
040 1862529