Skip to content

Rakennusarkkitehti (AMK)

Rakennusarkkitehdin koulutus yhdistää teknillisen osaamisen ja luovuuden. Koulutus antaa vahvan osaamisen pohjoisen alueen talonrakennuksen teknisten perusteiden hallintaan ja erityisesti asuinrakennusten rakennussuunnitteluun. Koulutuksen keskeisintä osaamista ovat rakentamisen tietomallintaminen ja arkkitehtoninen visualisointi. 

Rakennusarkkitehtikoulutus Oulun ammattikorkeakoulussa

Rakennusarkkitehtikoulutus antaa sinulle valmiudet työelämän tehtäviin todenmukaisten ja käytännönläheisten projekti- ja opinnäytetöiden kautta. Koulutus toimii tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Rakennussuunnittelun osalta opinnot etenevät pientalosuunnittelusta asuinkerrostaloihin ja julkisten rakennusten suunnitteluun ja lopulta korjausrakentamiseen. Mallintamisen työkaluohjelmat ovat alusta lähtien mukana.

Koulutuksen keskeisiä osa-alueita ovat:

 • rakennusten toiminnallisuus, käyttökelpoisuus
 • talonrakennusoppi
 • rakentamisen tietomallintaminen (BIM) ja visualisointi
 • korjausrakentaminen
 • ylläpito ja elinkaari
 • materiaali- ja energiatehokkuus
 • rakennussuunnittelun projektijohto ja prosessit.

Soveltuvuuskoe ja hakeminen

Opiskelijavalinta tehdään tekniikan valtakunnallisen valintakokeen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen soveltuvuuskokeen perusteella.

Soveltuvuuskokeen merkitys opiskelijavalinnassa on merkittävä. Arkkitehtoninen suunnittelutyö edellyttää kuvataiteellisia valmiuksia. Soveltuvuuskokeessa mitataan hakijan visuaalisia ja hahmotuksellisia perusvalmiuksia ja kykyä näistä valmiuksista lähtien tuottaa kuvallista tulkintaa annetuista lähtökohdista. Soveltuvuuskoe laaditaan ja arvioidaan yhteisesti neljän rakennusarkkitehtikoulutusta antavan ammattikorkeakoulun kesken. Useimmiten oivaltava toiminnallinen idea ja sen ymmärrettävä, eläytyvä esittäminen on tärkeintä hyväksyttävään suoritukseen.

Lisätietoa valinta- ja soveltuvuuskokeista sekä linkit aiempien vuosien kokeisiin löydät valintakoe-osiosta.

Rakennusarkkitehdin muut opinnot ja opintopolut

Rakennusarkkitehtikoulutus on osa Oulun ammattikorkeakoulun rakentamistekniikan opetusta. Vuosittain muutamat rakennusarkkitehtiopiskelijat täydentävät alan osaamistaan toiseen tutkintoon asti rakennetekniikan, tuotantotekniikan tai rakennusmestarikoulutuksen opinnoilla. Useamman tutkinnon suorittaminen samanaikaisesti kuitenkin edellyttää itsekuria ja tarkoittaa kahden vuoden opintoja ja ainakin yhtä lisävuotta opintojen kestossa. Edelleen myös aiemman rakennusalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita pääsee hakuprosessin kautta suorittamaan rakennusarkkitehdin opintoja.

Opintojen eteneminen

Rakennussuunnittelijan, arkkitehdin tehtävä on perimiltään tekninen. Tämä tekninen painotus on rakennusarkkitehdin koulutuksessa lähtökohtana valmistauduttaessa ammatissa toimimiseen. Alusta lähtien, työn luovaa panosta unohtamatta, projektityöskentelyssä painottuvat keskeisinä tietokonepohjainen mallintaminen ja visualisointi ja talonrakennusopillinen osaaminen. Matemaattis-fysikaaliset sekä rakenteiden toimintaan liittyvät opinnot antavat ymmärrystä ja pohjan rakennusten fysikaaliseen tarkasteluun, energiaosaamiseen, korjausrakentamisen teknisiin perusteisiin.

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Rakennusarkkitehtitutkinnon suoritettuaan sinulla on mahdollisuus jatkaa maisteritutkintoon Oulun yliopiston Arkkitehtuurin yksikössä. Haku tapahtuu portfoliolla, johon kerätään rakennusarkkitehtikoulutuksen aikana tehtyjä projektitöitä. Maisteritutkinto edellyttää noin kahden vuoden opintoja Arkkitehtuurin yksikössä. Ulkomaisissa korkeakouluissa rakennusarkkitehtitutkinto rinnastetaan kolmevuotiseen Bachelor-tutkintoon. Suomalainen nelivuotinen rakennusarkkitehtitutkinto antaa kuitenkin laajemmat pätevyydet toimia työelämässä Suomessa.

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Rakennusarkkitehdin tutkinto on yleinen ja tunnettu opintovaihtoehto Euroopassa. Oamkin rakennusarkkitehtiopiskelijat ovat hakeutuneet vaihtoon eurooppalaisiin kouluihin, mutta myös Euroopan ulkopuolelle. Vaihtoon lähteminen on erinomainen tapa kerätä kansainvälistä kokemusta, kielitaitoa ja uusia kokemuksia.

Rakennusarkkitehtien työllistyminen ja tehtävät

Välineopinnot ja talonrakennuksen perusteiden hallinta antavat valmiudet työllistyä jo opintojen kuluessa. Kahden ensimmäisen vuoden perusteiden jälkeen kolmantena vuonna useat opiskelijat ovat toimineet osa-aikaisina arkkitehtitoimistoissa ja rakennusteollisuudessa.

Valmistuttuasi voit toimia monipuolisesti rakennussuunnittelussa ja asiantuntijatehtävissä. Tutkinto antaa työkokemusta saatuasi kelpoisuuden asetuksen (214/2015) mukaisiin vaativiin rakennussuunnittelijan tehtäviin.

Vastavalmistuneena voit toimia 

 • arkkitehtitoimistossa nuorempana suunnittelijana
 • rakennusliikkeen omassa tuotannossa
 • pientaloteollisuudessa rakennussuunnittelijana
 • pientalojen rakennussuunnittelijana
 • visualisointitehtävissä suunnittelutoimistossa
 • rakennusmateriaalien ja pientalojen kaupassa

Kokemuksen kartuttua voit toimia

 • arkkitehtitoimistossa suunnittelijana
 • rakennusliikkeen omatuotannossa suunnittelussa ja sen ohjauksessa
 • pientaloteollisuuden vastuullisena rakennussuunnittelijana
 • pientalojen pääsuunnittelijana ja rakennussuunnittelijana
 • korjausrakentamisen pääsuunnittelijana asuinkerrostalojen teknisissä korjauksissa
 • rakennusmateriaalien tuotekehityksessä
 • pääsuunnittelijana pätevöidyttyäsi normaaleissa rakennushankkeissa
 • rakennuttamistehtävissä
 • viranomaistehtävissä
 • opetustehtävissä
 • kiinteistönhallinnan ja kiinteistöliiketoiminnan tehtävissä
 • itsenäisenä yrittäjänä rakennussuunnittelussa ja eri rakentamisen toimialoilla. 

Rakennusalan koulutuksen tulevaisuuden näkymiä ja työllisyyttä on tarkasteltu rehtorineuvosto Arenen sivuilla julkaistussa RIAn toimitusjohtajan Kimmo Sandbergin blogissa.

Oamk-podcast: rakennusarkkitehdin koulutus

Rakennusarkkitehdin koulutuksesta on moneksi

Seuraa meitä @oamk_raksa