Skip to content

Sosiaaliala, YAMK

Huom! Koulutus ei ole haussa keväällä 2023.

Opiskele sosiaalialan asiantuntijaksi Oulun ammattikorkeakoulussa! Jos toimit sosiaalialan tehtävissä ja haluat vahvistaa ammatillista osaamistasi, sosiaalialan ylempi AMK-tutkinto on suunnattu juuri sinulle. Opinnot vahvistavat johtamis-, tutkimus- ja liiketoimintaosaamistasi. Voit opiskella sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon (YAMK) verkko-opintoina eli töiden ohessa.

Opiskele sosiaalialan asiantuntijaksi

Tutkinnon suoritettuasi osaat uudistaa ja johtaa asiakastyötä sekä kehittää sosiaalialan toimintakäytäntöjä ja palveluja. Koulutus vahvistaa osaamistasi toimintaympäristöjen tuntemuksessa ja tulevaisuuden ennakoinnissa, tutkimuksellisessa kehittämisessä sekä esihenkilötyössä.

Koulutuksessa syvennyt erityisesti neljään teemaan:

 • sosiaalialan erityisasiantuntijaosaaminen
 • johtamisosaaminen
 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • liiketoimintaosaaminen.

Koulutuksesta valmistut sosiaaliohjauksen ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijaksi. Voit työskennellä kunnissa, maakunnissa, kunnallisissa liikelaitoksissa ja yhtiöissä, sosiaalialan järjestöissä, yrityksissä tai valtion organisaatioissa. Tutkinto antaa myös hyvät valmiudet työskennellä asiantuntijana tai projektijohtajana kehittämishankkeissa.

Tutkintoon sisältyvät opinnot

Teet opintojen alussa osaamisen itsearvioinnin, joka auttaa sinua osaamistavoitteidesi määrittelyssä ja toimii samalla henkilökohtaisena opiskelusuunnitelmanasi.

Sosiaalialan erityisasiantuntijaosaaminen (25 op)

 • Hyvinvointiteoriat ja muuttuva toimintaympäristö 5 op
 • Sosiaalialan työn erityiskysymyksiä 5 op
 • Asiantuntijuuden kehittyminen sosiaalialan työssä 5 op
 • Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa verkostossa 5 op
 • Näyttöön perustuva sosiaalipalvelujen kehittäminen verkostoyhteistyössä 5 op

Johtamisosaaminen (0–20 op)

 • Sisältää tutkinto- ja monialaisia vaihtoehtoisia opintoja, esimerkiksi: esimies talouden johtajana 5 op, strategia, prosessien ja asiakkuuksien johtaminen 5 op, arvostava toimintakulttuuri henkilöstöjohtamisessa 5 op, uudistava johtaminen 5 op, johtamisella tehokkuutta ja vaikuttavuutta 5 op, strateginen henkilöstöjohtaminen 5 op ja projektin johtaminen 5 op

Tutkimus- ja kehittämisosaaminen (10–20 op)

 • Tutkimus- ja tiedontuottamismenetelmät 10 op (pakollinen)
 • Sisältää tutkinto- ja monialaisia vaihtoehtoisia opintoja: tilastomenetelmien soveltaminen 5 op, laadullisten menelmien soveltaminen 5 op, palvelumuotoilu 5 op, yhteiskehittämisen menetelmät 5 op

Liiketoimintaosaaminen (0–15 op)

 • Sisältää vaihtoehtoisia monialaisia opintoja, esimerkiksi: myynti- ja asiakasosaaminen, hankintaosaaminen, yrittäjyys

Vapaasti valittavat opinnot (5 op)

Opinnäytetyö (30 op)

Opiskele YAMK-tutkinto verkossa

Opiskelet tutkinnon pääosin verkko-opintoina. Lähipäiviä on noin yksi kuukaudessa ja niihin voit osallistua myös verkon välityksellä. Koulutuksessa keskeistä on käytännönläheinen monialainen oppiminen. Opinnoissa painotetaan yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa sekä monialaisissa opiskelijaryhmissä tehtävää ryhmätyötä ja yhteistoimintaa. Ylemmät korkeakouluopinnot edellyttävät sinulta sitoutumista ja aktiivista itsenäistä työskentelyotetta.

Opinnäytetyö eli Master-työ

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työelämää ja alueen elinkeinoelämää kehittävä tutkimuksellinen kehittämistehtävä eli Master-työ, joka aloitetaan heti opintojen alussa. Siinä arvioit alasi kehittämistarpeita yhdessä työelämän toimijoiden kanssa. Osoitat Master-työn toteuttamisessa ja raportoinnissa valmiuksia eettiseen, itsenäiseen ja tulevaisuutta ennakoivaan asiantuntijatyöhön. Arvioit työsi tuloksia kriittisesti ja esität ne ymmärrettävästi erilaisille kohderyhmille.

Työllistyminen valmistumisen jälkeen

Koulutuksesta valmistut sosiaaliohjauksen ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntijaksi ja voit työskennellä esimerkiksi

 • kunnissa tai maakunnissa
 • kunnallisissa liikelaitoksissa ja yhtiöissä
 • sosiaalialan järjestöissä
 • yrityksissä
 • valtion organisaatioissa.

Tutkinto antaa myös hyvät valmiudet työskennellä projektityössä ja kehittämishankkeissa asiantuntijan ja projektijohtamisen tehtävissä. Ammattinimikkeitäsi voivat olla esimerkiksi

 • erityissosiaaliohjaaja
 • erityisasiantuntija
 • kehittämispäällikkö
 • palvelupäällikkö
 • palvelukoordinaattori
 • asiantuntijasosionomi
 • projektipäällikkö
 • projektikoordinaattori.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) mukaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen voi nostaa työntekijän vuosiansioita jopa tuhansilla euroilla. Lue PT:n tiedote tutkimuksesta.  

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Voit suorittaa osan opinnoistasi englannin kielellä tai hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Opinnoissa käytetään myös kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijakirjallisuutta.

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet

Koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden, YAMK-koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.