Skip to content

Avoimesti ja vastuullisesti – saavutettavuus Oamkissa

Avoimuus, vastuullisuus ja vaikuttavuus ovat yhteisiä arvojamme, jotka ohjaavat toimintaamme. Vastuullinen toiminta tarkoittaa meille myös saavutettavuutta, jossa näemme keskeisinä asioina yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon.

Saavutettavuudella tarkoitamme sitä, miten Oamkin tilat, sähköiset järjestelmät, oppimisympäristöt, opetusmenetelmät, oppimateriaalit ja asenneilmapiiri mahdollistaa kaikkien osallisuuden ja yhdenvertaisuuden. Saavutettavuuden osalta kehitämme toimintaamme koko ajan. Päivitämme saavutettavuussuunnitelmaamme säännöllisesti.


Saavutettavuus on osa johtamista

Saavutettavuus on tärkeä osa Oamkin johtamiskulttuuria. Johto ja esihenkilöt toimivat esimerkkinä sekä henkilöstölle että opiskelijoille. On tärkeää, että jokainen kokee tulevansa kohdelluksi oikeudenmukaisesti ja arvostetusti. Kaikilla on oltava yhtäläinen mahdollisuus suoriutua työtehtävistään ja opinnoistaan. Saavutettavuus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat asioita, joita nostamme esihenkilökoulutuksissamme säännöllisesti esille.

Oamkin strategia 2020–2030

Henkilöstön tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (PDF)

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (Opinto-opas)


Kampuksilla huomioimme esteettömyyden

Ammattikorkeakoulun kampuksilla kiinnitämme huomiota saavutettavuuteen. Linnanmaan kampusalue on yleisen liikkumisen kannalta hyvin toimiva ja esteettömyyden huomioimme erilaisin järjestelyin.

Merkityt invapaikat löytyvät kaikkien toimipisteiden pysäköintipaikoilta. Esteettömät kulut kampusillemme:

  • Esteetön kulku Oamkin Linnanmaan kampuksen tiloihin tapahtuu ovista C ja C5, jotka ovat varustettu ovenavauspainikkein.
  • Kontinkankaan kampukselle liikutaan esteettömästi Louhi-rakennuksen pääovesta.
  • Oulaisten kampuksen pääovi on esteetön.

Kampusten tilat mahdollistavat liikkumisen apuvälineiden kanssa. Kaikilta kampuksilta löytyy lainattava pyörätuoli, jota vierailijat voivat tarvittaessa tiedustella virastomestareilta.  Liikkumista helpottavia hissejä ja inva-wc:itä on useita eri puolilla kampusalueita.

Kampuksemme ovat savuttomia. Oamkissa kannustamme työntekijöitämme ja opiskelijoitamme käyttämään myös tuoksuja maltillisesti kampuksilla, jotta jokainen voisi opiskella ja tehdä töitä miellyttävässä ympäristössä.

Kuuluvuus opetustiloissa 

Linnanmaan kampuksella auditorio Valkama (5D201) ja Poiju (7A102) ovat varustettu induktiosilmukoilla, joiden kuuluvuuskartat ovat liitetty tilojen seiniin. Kuulolaitetta käyttävä henkilö pystyy kuuluvuuskartan avulla valitsemaan paikan tilasta, jossa induktiosilmukan signaali toimii parhaiten.

Linnanmaan kampuksella on ICT-palveluista lainattavissa niin sanottu induktiosilmukkapaketti, jota voidaan hyödyntää missä tilassa tahansa. Kampuksella on lisäksi 12 hybridiopetustilaa, joissa voidaan opettaa paikallaolevia ja etäyhteyksien päässä olevia opiskelijoita samanaikaisesti. Hybridiopetustiloissa on tiloihin sisäänrakennetut mikrofonijärjestelmät.

Kontinkankaan kampuksen Paasi-rakennuksesta löytyy induktiosilmukalla varustettuja tiloja ja Oulaisten kampuksen auditoriossa on induktiosilmukka


Opiskelijoillamme on oikeus esteettömään opiskeluun

Pedagogiikkamme rakentuu vahvasti osaamisperusteisuudelle. Tämä tarkoittaa osaamisen kerryttämisen ja osoittamisen tuomista kaiken koulutuksen keskiöön. Jokaisen opiskelijan polku rakentuu muualla hankitun osaamisen vuoksi yksilölliseksi. Opettajan rooli painottuu enenevässä määrin ohjaukseen, jossa opiskelijan vahvuudet ja kehityskohteet voidaan ottaa yksilöllisesti huomioon. Opettajille tarjoamme saavutettavuuskoulutusta ja työkaluja saavutettavan opetusmateriaalin tuottamiseksi.

Tarjoamme myös maahanmuuttajille koulutus- ja ohjauspalveluita parantaaksemme heidän opiskelumahdollisuuksiaan. 

Opiskelijavalinnat

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei estä opiskelijaksi ottamista, jos sen vaikutukset voidaan poistaa kohtuullisilla toimilla. Tarkoituksena ei ole asettaa tarpeettomia esteitä koulutukseen pääsylle hakijan vammaisuuden tai fyysisten, psyykkisten tai sosiaalisten rajoitteiden vuoksi. Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi osallistua koulutukseen. Esteen vakavuus ja hoitotilanne otetaan huomioon arvioitaessa hakijan soveltuvuutta kyseisen tutkinto-ohjelman opiskelijaksi. 

Tutustu siihen, miten hakuvaiheessa toimitaan, jos opiskelijalla on jokin terveyteen tai toimintakykyyn liittyvä rajoite: Hakeminen – Ammattikorkeakouluun.fi

Tuki ja ohjaus

Opinto-opas on apu opiskelijan omatoimiseen tiedon hankintaan. Ohjausta ja neuvontaa voi pyytää, jos asia edellyttää yksilöllisempää tilanteen huomiointia tai opiskelija tarvitsee tietoa tiettyyn täsmällisempään kysymykseen. Ohjausta ja neuvontaa on mahdollista saada henkilökohtaisena tapaamisena, puhelimitse tai verkon kautta. Tarkemmat yhteystiedot ovat opinto-oppaassa.

eOhjauspalvelut on etäohjauksen ja etäneuvonnan palvelukokonaisuus. Osa palveluista vaatii kirjautumisen, jolloin opiskelija ohjataan opiskelijaintra Oivaan tai Office 365 -palveluun. eOhjauspalveluiden sivuilla on tietoa myös opintojen tueksi saatavista erilaisista digitaalisista sovelluksista ja saavutettavuutta tukevista palveluista ja lisälaitteista.

Kampusopot ohjaavat opiskelua ja oppimista opintopolun kaikissa vaiheissa sekä tukevat persoonallista kasvua ja kehitystä. Kampusopon vastuulla ovat kokonaisvaltaiset ohjaus-, neuvonta- ja tukipalvelut. Lisäksi he antavat erityisohjausta opiskelijoille, joiden opinnot uhkaavat pitkittyä tai keskeytyä kokonaan. Kampusopot suunnittelevat yhdessä opiskelijan kanssa hänelle tarkoituksenmukaisimmat yksilölliset järjestelyt opintojen tueksi. 

Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa ja urasuunnittelussa opiskelijaa auttavat opettajatuutorit, osaamispolkuvastaavat, vastuuopettajat ja tutkintovastaava.

Kirjasto tarjoaa oppimista ja opiskelua sekä ammatillista kehittymistä tukevat tilat, kokoelmat ja palvelut. Tietoaineistoa on tarjolla sekä paikallisesti että verkkopalveluiden, yhteistyökirjastojen ja kaukopalvelun kautta. Kirjaston informaatikot antavat kirjastonkäytön ja tiedonhankinnan opetusta ryhmille sekä henkilökohtaista tiedonhaun ohjausta.

Lue opinto-oppaasta tarkemmin mahdollisista tukitoimista.

Opetus

Opettajan tehtävänä on tukea oppimista, turvata opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja arvioida osaamistavoitteiden saavuttaminen. Opiskelijan vastuulla on antaa opettajalle riittävästi tietoa, jotta opettaja voi antaa opiskelijalle tarvittavaa tukea. Yksilöllisissä järjestelyissä huomioidaan sekä opintojakson että tutkinnon osaamistavoitteet. 

Kuvaan on koottu esimerkkejä erilaisista haasteista, joihin voi saada tukea opintojen suorittamiseksi.

 


Viestimme selkeästi ja saavutettavasti

Saavutettava viestintä on tärkeää sekä koko korkeakouluyhteisölle että sidosryhmille. Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet -tiimi vastaa muun muassa siitä, että viestinnässä käytettyjä kanavia ja keinoja kehitetään ja että henkilöstö saa tarvittavaa tukea oman viestintätyönsä tekemiseksi.

Viestintää ohjaavat periaatteemme ovat avoimuus, oikea-aikaisuus, ymmärrettävyys ja inhimillisyys. Kerromme asioista selkeästi, ymmärrettävästi ja konkreettisesti kohderyhmät ja saavutettavuus huomioiden. Viestimme johdonmukaisesti ja pyrimme edistämään yhdenvertaisuutta ja luomaan turvallista, arvostavaa keskustelukulttuuria.

Kiinnitämme erityistä huomiota selkeyteen ja konkreettisuuteen, kun viestimme opiskelijoilla ja hakijoille.

Kehitämme englanninkielistä viestintää ja erityisesti henkilöstölle tarkoitettuja englanninkielisiä ohjeita. Saavutettavuus ja kieliversiot otetaan huomioon uusia palveluntarjoajia valittaessa.

Tutustu saavutettavuusselosteeseen ja/tai anna saavutettavuuspalautetta.


Kehitämme ja seuraamme saavutettavuutta

Saavutettavuus on tavoite, joka edellyttää jatkuvaa kehitystyötä. Tunnistamme sen, että meillä Oamkissa on erilaisia kehittämiskohteita saavutettavuuden osalta. Nostamme kohdat avoimesti esille ja seuraamme saavutettavuuden kehittymistä. Seurannassa merkitsemme näkyviin tärkeimmät kehittämiskohteet, vastuun, aikataulun, toimenpiteet ja aikataulun.