Ammatillisen opettajankoulutuksen haku- ja valintaperusteet

Voit hakea ammatilliseen opettajankoulutukseen, kun sinulla on ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen opettajan virkoihin vaadittava koulutus ja työkokemus. Perussääntö on, että sinulla on oltava soveltuva korkeakoulututkinto ja ammattialasi työkokemusta vähintään kolme vuotta.

Poikkeuksena on sosiaali- ja terveysala, jossa edellytyksenä on ylempi korkeakoulututkinto ja kolmen vuoden työkokemus tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja viiden vuoden työkokemus.

Ammatillisen koulutuksen yhteisten opintojen (tutkintojen yhteisten osien) opettajalla tai opettajaksi aikovalla tulee olla pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto. Yhteisten opintojen opettajia ovat esimerkiksi kielten ja matematiikan opettajat. Työkokemusta ei yhteisten opintojen opettajahakijoilta vaadita.

Lisätietoa opettajankelpoisuudesta seuraavista linkeistä: Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista (A 1129/2014 17. §) ja Valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen muuttamisesta (A 986/1998 § 13, § 13 a - c ja § 14).

Valintaperusteet 2024

Ammatillisen opettajankoulutuksen haku toteutetaan vuosittain ammatillisten opettajakorkeakoulun yhteisenä hakuna Opintopolku.fi -palvelussa. Opiskelijat valitaan koulutukseen hakemuspisteiden perusteella koulutusalakohtaisista valintaryhmistä tai erillisvalintaryhmistä. Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta. Koulutusala määräytyy hakijan hakukelpoisuuden tuottamasta tutkinnosta. 

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen kevään 2024 opettajankoulutuksen haun pisteytysperusteet ovat seuraavat:

 • hakututkinnon lisäksi suoritetut muut tutkinnot (enintään 2 tutkintoa)
 • kasvatustieteelliset perusopinnot (yliopistojen tai ammatillisten opettajakorkeakoulujen vaatimusten mukaiset)
 • täydennyskoulutus 1.1.2015 jälkeen
 • opetuskokemus oppilaitoksesta 
 • opetuskokemus ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2022 jälkeen

» Katso tästä vuoden 2024 haun valintaperusteet lyhyesti

» Lue opiskelijavalinnan tarkemmat ohjeet Opintopolussa.

Hakeminen vuonna 2024

 • Hakuaika 3.–18.1.2024 Opintopolussa. Haku päättyy 18.1.2024 klo 15.
 • Hakemuksen liitteet on oltava tallennettuna hakulomakkeelle 25.1.2024 klo 15 mennessä
 • Opiskelijavalintojen tulokset julkaistaan aikaisintaan 27.3.2024 Oma Opintopolku -palvelussa.
 • Opiskelupaikan vastaanottaminen 8.4.2024 klo 15 mennessä Oma Opintopolku -palvelussa.

Vuoden 2023 haussa ammatillisen opettajankoulutuksen 240 aloituspaikkaa tavoitteli yhteensä 856 hakijaa, joista 647 oli ensisijaisia. 

Poikkeava tutkinto

Oppilaitos voi opetushenkilöstöä rekrytoidessaan poiketa korkeakoulututkinnon vaatimuksesta, jos opetusalalla ei ole opetustehtävän edellyttämää soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai opetustehtävä edellyttää erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa (A 986/1998, 13. § 2. momentti). Korkeakoulututkintovaatimuksesta ei voida kuitenkaan poiketa sosiaali- ja terveysalan tutkinnolla hakevien kohdalla. 

Muulla kuin korkeakoulututkinnolla haettaessa opettajalla tulee olla vähintään viisi vuotta käytännön työkokemusta opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä. Edellä mainituilla perusteilla opetustehtävissä toimivat voidaan katsoa hakukelpoisiksi ammatilliseen opettajankoulutukseen oppilaitoksen lisäselvityksen perusteella (docx).

Koulutuksen järjestäjä voi poiketa korkeakoulututkintoa koskevasta vaatimuksesta palkatessaan ammatillista opettajaa

 • jos opetustehtävä edellyttää erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa tai
 • jos korkeakoulututkintojen järjestelmässä ei ole opetustehtävän edellyttämää soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Oppilaitos voi tehdä poikkeuksen, jos henkilöllä on

 • soveltuva erikoisammattitutkinto, muu soveltuva tutkinto tai koulutus
 • vähintään viiden vuoden pituinen käytännön työkokemus koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä.

Mikäli toimit ammatillisten opintojen opettajana ja sinulla on vähintään viiden vuoden työkokemus omalta ammattialaltasi, voit hakea koulutukseen em. perusteella.

Hakuaikana edellä mainitun momentin mukaisessa tehtävässä toimiva henkilö voi tulla valituksi ammatilliseen opettajankoulutukseen, mutta pedagogisten opintojen suorittaminen ei tee häntä kelpoiseksi muuhun opetustehtävään.

Rinnastuspäätös

Jos olet suorittanut korkeakoulututkintosi muualla kuin Suomessa, voit tarvita tutkinnon rinnastamis- tai tunnustamispäätöksen Opetushallituksesta. Rinnastuspäätöksen hakeminen voi kestää kolmesta neljään kuukautta, joten se kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen hakuaikaa. Jos olet hakenut tai haet rinnastamispäätöstä hakuaikana, voit tiedustella lisäaikaa päätöksen toimittamiselle.

Aloituspaikkamäärät 2024 

Ammatillisen opettajankoulutuksen haussa hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa (hakututkintoa) vastaava koulutusala määräytyy mukaillen Tilastokeskuksen käyttämää kansallista koulutusluokitusta 2016. Kansallinen koulutusluokitus 2016 pohjautuu UNESCOn International Standard Classification of Education 2011 (ISCED 2011) -luokitukseen. Erillisvalintaryhmän opiskelijavalinta tehdään pistejärjestyksen perusteella ilman hakututkintoon perustuvaa koulutusalajaottelua. 

Valintaryhmä koulutusaloittainAloituspaikat
Kasvatusalat5
Humanistiset alat7
Taidealat5
Yhteiskuntatieteet ja viestintä10
Kauppa- ja oikeustieteet25
Luonnontieteet3
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne8
Tekniikan alat60
Maa- ja metsätalousalat12
Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialat55
Palvelualat (Kotitalous- ja puhdistuspalvelut, hiusten ja kauneudenhoitopalvelut, hotelli- ja ravintola-ala, urheilu ja liikunta, matkailu ja turismi)20
Turvallisuus- ja kuljetusala10
 Erillisvalintaryhmä: Englanninkielinen opiskelu 20
Aloituspaikat yhteensä240