Skip to content

Ensihoitaja (AMK)

Tervetuloa opiskelemaan hoitotason ensihoitajaksi Oulun ammattikorkeakouluun! Meillä opiskelet ensihoitotyön osaajaksi ja kehittäjäksi, ja saat myös sairaanhoitajan pätevyyden. Valmistuttuasi voit työskennellä perus- tai hoitotason ensihoitajana ambulansseissa tai sairaanhoitajana. 

Ensihoitajan koulutus Oulun ammattikorkeakoulussa

Ensihoitajan työ ja opiskelu sopivat sinulle, jos

  • kykenet toimimaan ripeästi ja järkevästi paineen alla
  • et pelkää uusia ja yllättäviä tilanteita tai ihmisten erilaisuutta
  • osaat hahmottaa kokonaisuuksia ja ratkaiset mielelläsi ongelmia
  • olet luotettava ja kohtelet toisia ihmisiä hyvin
  • sinulla on hyvä fyysinen kunto
  • olet henkisesti riittävän vahva kohtaamaan järkyttäviä tilanteita
  • olet valmis tekemään paljon työtä opintojesi eteen.

Ensihoitajan työ

Ensihoitajana teet vaativaa ja vastuullista työtä, sillä olet usein ensimmäinen terveysalan ammattilainen, joka hoitaa potilasta. Hoitotason ensihoitajana hallitset hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioinnin ja osaat antaa tehohoidon tasoista hoitoa sairaalan ulkopuolella. Vastaat hoito- ja konsultaatiopäätösten tekemisestä. Tarvittaessa osaat johtaa hoitoryhmää. Työhösi kuuluu myös potilaiden kiireetöntä hoidon tarpeen arviointia ja ohjausta. Pohjois-Suomessa korostuu itsenäinen päätöksenteko ja hoito pitkien ambulanssikuljetuksen aikana.

Ensihoitajana työskentelet osana päivystyspalveluja yhteistyössä hätäkeskuksen, terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen, poliisin ja pelastuspalvelun kanssa. Toimit yleensä työparin kanssa: tutkitte potilaan, käynnistätte ja ylläpidätte peruselintoimintoja ja kohennatte tai lievitätte potilaan vointia ja tuette hänen läheisiään. Tilanteet ja potilaan tila voivat muuttua nopeasti. Ennakointi ja komplikaatioihin varautuminen kuuluvat ammattitaitoosi. Hälytysajo kuuluu ensihoitajan työhön ja edellyttää C1-luokan ajokorttia.

Hoitotason ensihoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Saat valmistuttuasi kaksi tutkintonimikettä, ensihoitaja (AMK) ja sairaanhoitaja (AMK). Ensihoitaja laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi sairaanhoitajana.

Ensihoitajan koulutus Oulun ammattikorkeakoulussa

Oamkissa ensihoidon opiskelu alkaa jo ensimmäisellä lukukaudella. Ensihoidon ja sairaanhoidon opinnot etenevät koko opiskeluajan rinnakkain, toisiaan täydentäen. Opiskelet itsenäisesti ja ryhmissä. Osallistut luennoille ja työpajoihin, teet verkkotehtäviä, perehdyt asioihin nauhoitteiden ja ensihoidon oppimispelin (mobiilisimulaatiot) avulla. Toimenpide- ja simulaatioharjoituksia on runsaasti. Osan opinnoista voit suorittaa projekteissa, ulkomailla opiskelijavaihdossa ja/tai kesäopintoina.

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana opit ensihoidon ja hoitotyön perusteet, opiskelet kirurgista ja kansansairauksien sairaanhoitoa, luonnontieteellisiä ja lääketieteellisiä aiheita sekä kriittisten tilanteiden hallintaa ja elvytystä. Lyhyt harjoittelu ambulanssissa on jo ensimmäisellä lukukaudella.

Toisen lukuvuoden aikana opit potilaan hoidon tarpeen arviointia, perustason ensihoitoa ja päivystyshoitotyötä. Perustason osaaminen varmistetaan lukuvuoden lopussa tasokokeella. Sen suorittaminen mahdollistaa joillakin hyvinvointialueilla sijaisuudet ja keikkatyön perustason ensihoitajana.

Hoitotason ensihoidon, johtamisen ja viranomaisyhteistyön opinnot ajoittuvat kolmannelle ja neljännelle lukuvuodelle. Lisäksi opiskelet muun muassa mielenterveys- ja lasten hoitotyötä sekä teho- ja anestesiahoitoa. Perehdyt myös erityistilanteisiin, kuten synnytysten ja vastasyntyneen hätätilanteisiin sekä päivystyshoitotyön vaativiin tilanteisiin. Opintojen lopussa suoritat hoitotason ensihoidon valtakunnallisen tentin ja osaamisen arvioinnin. 

Ensihoitajaopintoihin kuuluu lähes joka lukukaudella harjoittelua ambulansseissa, päivystys- ja teho-osastolla sekä muissa sairaanhoitoyksiköissä eri puolilla Suomea. Harjoittelussa teet vuorotyötä ja opit ammattitaidon lisäksi työelämätaitoja. Opiskelijoiden riittävä osaaminen varmistetaan opintojen aikana mm. lääketenteillä sekä ensihoidon ja sairaanhoidon tasokokeilla. Ensihoitotyön kehittämistaidot osoitetaan opinnäytetyöllä.

Ensihoitajan työpaikat

Valmistuttuasi voit sijoittua ensihoitajaksi ambulanssiin ja/tai toimia suunnittelu-, kehittämis- tai koulutustehtävissä. Lisäkoulutuksen jälkeen voit työskennellä myös yhden ensihoitajan ensihoitoyksikössä tai kenttäjohtajana. Ensihoitaja AMK voi työllistyä myös lääkäri- ja pelastushelikoptereihin. Työpaikkasi voi olla siirtokuljetuksia tekevässä yrityksessä ensihoitajana tai yrittäjänä. Sairaanhoitajana voit työskennellä esimerkiksi päivystyspoliklinikoilla, teho-osastoilla tai kotihoidossa.

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu ensihoitajan opinnoissa

Vaihtoon lähteminen on erinomainen tapa kartuttaa kansainvälistä kokemusta ja ottaa enemmän irti opiskeluajasta. Perinteisen vaihto-opiskelun lisäksi voit myös suorittaa työharjoitteluvaihdon ulkomailla. Vaihdossa suoritetaan opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja etukäteen laaditun suunnitelman mukaisesti ja normaalin opiskeluajan puitteissa.

Miten haet opiskelemaan ensihoitajaksi?

Ensihoitajaopintoihin voit hakea kevään yhteishaussa. Hakeminen koulutukseen tapahtuu Opintopolku-palvelussa. Haku on kaksivaiheinen: esivalinta ja varsinainen valintakoe. Oamkissa valintakokeen toinen vaihe toteutetaan sähköisesti valvotuissa olosuhteissa. Opinnot alkavat syksyllä.  

Jatko-opiskelumahdollisuudet 

Valmistumisesi jälkeen voit jatkaa opintoja alan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK). Voit myös hakea opiskelemaan yliopistoon esimerkiksi terveystieteiden tiedekuntaan. Lisäksi sinun on mahdollista hakea ammatilliseen opettajakorkeakouluun. Terveysalan työkokemus on varsin yleisesti edellytyksenä jatko-opinnoille. Osaamista voi Oamkissa täydentää myös työn ohessa suoritettavilla erikoistumis- ja täydennyskoulutuksilla.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Avoimen ammattikorkeakoulun joustavat opintopolut

  • Polkuopinnot, joiden kautta on mahdollisuus päästä avoimen väylähaun kautta tutkinto-opiskelijaksi (erilliset valintakriteerit)
  • Amk-tutkinnon osat: esimerkiksi eri alojen sairaanhoitotyön syventävät opinnot 30 op
  • Yksittäiset amk-opintojaksot

Oamk-podcast: ensihoitajakoulutus