Skip to content

Kansantanssin ja kansanmusiikin yhteistä pedagogiikkaa

Kehitämme pedagogista kieltä ja yhteisiä toimintamalleja alan nykyaikaiseen toimintaympäristöön.  Kehitystyömme painopiste on yhteisöä hyödyttävässä, osallistavassa toiminnassa.

Kansantanssi ja -musiikki on Suomessa totuttu näkemään erillisinä taidemuotoina, eikä niiden yhteistä ja yhteisöllistä taustaa ole ymmärretty oppilaitoksissa ja taidekentällä. Sen seurauksena alojen käytännöt ovat eriytyneet ja harrastajaryhmät sirpaloituneet. Toimintatavat ovat kehittyneet korostuneesti esittävään taiteeseen tähtääviksi niin ammattilaisten kuin harrastajienkin keskuudessa. Kansanomainen tanssi ja musiikki ovat kuitenkin alun perin kehittyneet osaksi yhteisöjen sosiaalista elämää ja ne ovat tukeneet ihmisten hyvinvointia liikkumisen, ilmaisun ja sosiaalisen kuulumisen kautta kaikissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa.

KanTaMus-hankkeen tarkoituksena on tuoda tanssi ja musiikki takaisin yhteen perustavanlaatuisella tavalla, jotta niiden hyvinvointia lisäävä luonne tulisi paremmin esiin. Pidämme tärkeänä myös nostaa suomalaisen kansantanssin ja -musiikin tasoa, tunnettuutta ja työllistävyyttä sekä edistää jatkuvaa oppimista näillä aloilla digitaalisten opetusmateriaalipakettien ja toimintaympäristöjen avulla

Hyödynnämme kansanmusiikin ja -tanssin pedagogiikkaa yhdistänyttä “Jamipaja”-kurssia, joka toteutettiin vuosina 2018–2019 kansanmusiikin opiskelijoille Centria AMK:ssa. Jamipaja-toiminnan kautta ryhdyimme kehittämään tanssin ja soiton yhteistä yhteisöllistä musiikki- ja tanssikasvatusta kansanmusiikin näkökulmasta. Kehollisuus, osallisuus ja vertaisoppiminen muodostivat teoreettisen ja käsitteellisen rungon, joka mahdollisti käytännön kokeilun ja pedagogisen Jamipaja-konseptin muotoilun. Jamipaja-toiminnan kokemukset ovat samansuuntaisia kuin oululaisessa tanssinopettajakoulutuksessa saadut.

Kohtaamisia tanssissa ja musiikissa

Tanssia ja musiikkia yhdistävänä pedagogisena lähtökohtana pidämme eräänlaista pelaamisen tai pelimanniuden ideaa. Opettaja on pelaajana sosiaalisesti taitava innostaja, jonka tilannetaju rakentuu laajan ihmistuntemuksen kautta. Oivallisesti yhteisössään pelaavassa tanssin- ja musiikinopettajassa yhdistyy muusikkous, tanssijuus ja näihin ankkuroituva kehollisen perinteen jakamisen taito. Ammattitaitoinen pelaaja osaa kommunikoida tanssin ja musiikin kanssa ja niiden välityksellä. Tavoitteenamme on kehittää yhteinen pedagoginen kieli ja yhteisiä toimintamalleja, jotka kommunikoivat sulavasti useaan eri suuntaan 2020-luvun monisäikeisessä ja muuttuvassa toimintaympäristössä.

Hankkeen ytimessä on ajatus yhteisöllisestä kokemuksesta, jossa ei ole niin tärkeää, mitä yksittäistä kappaletta soitetaan tai tanssitaan, vaan se, että sitä tehdään yhdessä. Sanoitamme tämän myös pedagogisessa mallissamme. Yhteisten kokemusten, käsitteiden ja toimintatapojen tavoitteena on tuoda musiikin ja tanssin harrastajat yhteen. Kohtaamisten tulee olla aidosti kokonaisvaltaisia, jolloin yhteinen tekeminen läpäisee koko oman ydinosaamisen tai -kiinnostuksen ja mukaan lähteneille tarjoutuu mahdollisuus oppia jotain uutta.

Perinne jatkuu digitaalisissa ympäristöissä

Kehitämme kansantanssin ja -musiikin yhteistä pedagogiikkaa alusta asti niin, että sitä voidaan toteuttaa sekä lähiopetuksena että digitaalisten välineiden kautta. Digitaalinen ympäristö tarjoaa mahdollisuuksia, jotka helpottavat perinteen säilyttämistä, kehittämistä ja siirtämistä tuleville sukupolville. Toisen kohtaaminen, koskettaminen ja elävä sosiaalinen tilanne ovat edelleen perinnealojen vahvuustekijöitä, eikä tätä ominaisuutta tietenkään häivytetä, mutta digitaalinen ulottuvuus avaa hankkeessa tuotetun materiaalin kaikkien saataville. Se tarjoaa mahdollisuuden vuorovaikutukseen ja reflektointiin ajasta, paikasta ja ympäristöstä riippumatta.