Skip to content

Tavoitteet ja toimenpiteet

Kehitämme monimuotoisia, autenttisia ja teknologiatuettuja harjoitteluym­päristöjä ja ohjausmenetelmiä tiiviissä yhteistyössä korkeakoulutuksen ja palvelujärjestelmän kesken. Tavoitteenamme on tulevaisuuden vahvat osaajat, joiden yhteisenä päämääränä on ihmisten laadukas ja turvallinen hoito.

Harjoitteluympäristöjen kartoitus, arviointi ja opinnollistaminen

Työssäkäynnin opinnollistaminen sekä erilaiset oppimisympäristöt tarjoavat aiempaa joustavamman ja monipuolisemman tavan opiskeluun ja opintojen etenemisen säätelyyn. Selvitämme terveysalan korkeakoulujen nykyisiä, uudentyyppisiä harjoittelu- ja oppimisympäristöjä sekä auditoimme ja arvioimme niitä. Tiivistämme työelämän ja koulutuksen välistä yhteistyötä, jotta opiskelijoiden ympärivuotinen harjoittelu olisi mahdollista. Yhdessä työelämän kanssa kehitämme opinnollistamisen arviointimenetelmiä. Tuloksena syntyy kansallisesti yhtenäinen toimintamalli uudentyyppisten harjoittelu- ja oppimisympäristöjen hyödyntämiseen harjoitteluun sekä työn opinnollistamiseen.

Tästä kehittämistyön osa-alueesta hankkeessamme vastaavat Lapin ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikorkeakoulu.

 

 

 

Kehittyvät digipalvelut harjoitteluympäristönä

Terveydenhuolto digitalisoituu kovaa vauhtia. Potilaan palveluketjussa erilaiset digitaaliset etäpalvelut tulevat osaksi arkipäivää. Tämä haastaa sekä hoitotyöntekijät että alan opettajat pohtimaan laadukkaiden etäpalveluiden tuottamisessa vaadittavaa osaamista.

Selvitämme opiskelijoiden harjoittelun toteutumista etäpalveluissa ja niiden soveltuvuutta harjoitteluympäristöiksi. Tavoitteenamme on innovoida, kehittää ja pilotoida yhdessä opiskelijoiden kanssa etäpalveluiden harjoittelumahdollisuuksia ja ympäristöjä. Tuloksena on ehdotukset digitaalisten harjoitteluympäristöjen hyödyntämiseen terveysalan opiskelijoiden osaamisen kehittymisessä.

Tästä kehittämistyön osa-alueesta hankkeessamme vastaavat Kajaanin ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto.

 

 

 

Harjoittelun ohjauksen uudet mallit

Kehitämme terveysalan harjoitteluihin uusia ohjauskäytäntöjä. Niillä edistämme opiskelijoiden oppimista, osaamisen kehittymistä erilaisissa ympäristöissä ja hoitotiimeissä sekä sujuvaa siirtymistä työelämään.

Järjestämme eri puolella Suomea työpajoja yhdessä työelämäkumppaneiden kanssa. Niiden tuloksia hyödynnämme harjoittelun ohjauksen toimintatapojen ja välineiden kehittämiseen opettajille ja ohjaajille.

Lisäämme eri tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden yhteisiä harjoittelujaksoja ja moniammatillista tiimiohjausta. Lisäksi luomme suosituksen harjoittelun ohjauksen ja arvioinnin sähköisten sovellusten hyvistä käytänteistä.

Tästä kehittämistyön osa-alueesta hankkeessamme vastaavat Savonia-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto (hoitotiede).

 

 

 

Moniammatillinen yhteistyö harjoittelussa

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan moniammatillinen oppiminen tarkoittaa vähintään kahden eri koulutusohjelman opiskelijoiden oppimista yhdessä, toisiltaan ja toisistaan (learning with from and about each other) niin, että yhteisenä tavoitteena on tiimi- ja vuorovaikutustaitojen parantuminen sekä saatavilla olevan osaamisen tehokas hyödyntäminen asiakkaan ja potilaan parhaaksi. Moniammatillinen yhteistyö koulutusorganisaatioiden ja palvelujärjestelmän kesken luo synergiaa, tehostaa asiakaslähtöisten palvelujen kehittämistä ja säästää kustannuksia esimerkiksi potilasvahinkoja ja ketjuttamista vähentämällä.

Kehitämme terveysalan koulutuksen moniammatillisen harjoittelun toteutusmalleja hyödyntämällä uutta teknologiaa ja hyviä käytänteitä. Kartoitamme nykyisiä moniammatillisen harjoittelun ja opetuksen käytäntöjä, järjestämme innovaatiotyöpajoja yhdessä opettajien, opiskelijoiden, asiakkaiden sekä palveluntuottajien, järjestöjen ja yritysten kanssa. Tavoitteenamme on kehittää uusia integroituja harjoittelukäytänteitä, jossa opiskelijatosallistuvat uuden teknologian tai palvelujen innovaatioprosesseihin.

HARKKA-hankkeen kokemuksia, tuloksia ja toimintamalleja jalkautetaan ja juurrutetaan yhdessä kaikkien hankekumppaneiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tästä kehittämistyön osa-alueesta hankkeessamme vastaavat Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu.