Skip to content

Usein kysytyt kysymykset ja hakijatilastot

Usein kysytyt kysymykset

Oamkin ammatillisen opettajankoulutuksen haku toteutetaan yhdessä muiden Ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa vuosittain tammikuussa Opintopolku.fi -palvelussa. Opiskelijat valitaan hakupisteiden perusteella koulutusalakohtaisista valintaryhmistä tai erillisvalintaryhmistä. Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta.

Hakukelpoisuus edellyttää pääsääntöisesti soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta tutkintoa vastaavalta alalta. Poikkeuksena on sosiaali- ja terveysala, jossa edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja kolme vuotta työkokemusta tutkintoa vastaavista tehtävistä, tai ammattikorkeakoulututkinto ja viisi vuotta työkokemusta tutkintoa vastaavista tehtävistä. Jos sinulla on sairaanhoitajan opistoasteen tutkinto, tutkintosi ei ole hakukelpoinen. Sairaanhoitajan amk-tutkinto on hakukelpoisuuteen riittävä tutkinto.

Yhteisten tutkinnon osien (yhteisten opintojen) aineiden opettajaksi (esimerkiksi kielet tai matematiikka) suuntaavilta ylempi korkeakoulututkinto riittää hakukelpoisuuteen.

Jos sinut on palkattu oppilaitokseen ammatillisen opettajan tehtävään tai antamaan ammatillista lisäkoulutusta, voi hakukelpoisuus täyttyä myös muulla kuin korkeakoulututkinnolla. Tällaisessa tapauksessa sinulta vaaditaan vähintään viisi vuotta ammatillista työkokemusta sekä hakemuksen liitteenä oleva Oppilaitoksen lisäselvitys -lomake.

Hakukelpoisuuteen vaadittavaan työkokemukseen vaikuttaa taustatutkintosi, joka antaa sinulle hakukelpoisuuden opettajankoulutukseen. Ammatilliseksi opettajaksi suuntautuvalta edellytetään pääsääntöisesti kolme vuotta työkokemusta tutkintoa vastaavista tehtävistä. Sosiaali- ja terveysalan hakijoilta, joilla on ammattikorkeakoulututkinto, edellytetään kuitenkin viisi vuotta työkokemusta tutkintoa vastaavista tehtävistä. Yhteisten tutkinnon osien (yhteisten opintojen) aineiden opettajaksi suuntaavalta ei edellytetä työkokemusta.  Vaadittavan työkokemuksen määrä lasketaan kokopäivätyön ja työsuhteen keston mukaan. Kokopäivätyöksi hyväksytään 150 työtuntia. Osa-aikaiset ja sivutoimiset työsuhteet muunnetaan kokopäivätyöksi laskukaavalla 150 tuntia on yksi kuukausi. Mikäli osa-aikaisen/sivutoimisen työsuhteen työtodistuksessa on tuntimäärän sijaan mainittu päivät, käytetään laskukaavaa 21 täyttä työpäivää on yksi kuukausi. Ammattialan käytännön työkokemukseksi ei hyväksytä opetuskokemusta (poikkeuksena kasvatustieteen kandidaatit ja maisterit) eikä harjoittelua, joka sisältyy tutkintoon, jolla haet koulutukseen.

Opiskelijavalinta perustuu valtakunnalliseen hakupisteytykseen. Opiskelijat valitaan hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä koulutusalakohtaisista tai erillisvalintaryhmien muodostamista valintatapajonoista. Koulutusala määräytyy hakijan hakukelpoisuuden tuottamasta tutkinnosta. Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta.  

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen kevään 2024 opettajankoulutuksen haun pisteytysperusteet ovat seuraavat:

  • hakututkinnon lisäksi suoritetut muut tutkinnot (enintään 2 tutkintoa)
  • kasvatustieteelliset perusopinnot (yliopistojen tai ammatillisten opettajakorkeakoulujen vaatimusten mukaiset)
  • täydennyskoulutus 1.1.2015 jälkeen
  • opetuskokemus oppilaitoksesta 
  • opetuskokemus ammatillisesta koulutuksesta 1.1.2022 jälkeen

Hakukelpoisuuteen vaadittavasta tutkinnosta ja työkokemuksesta ei saa hakupisteitä.  

Katso tästä vuoden 2024 valintaperusteet lyhyesti

Pisterajat ammatillisessa opettajankoulutuksessa vaihtelevat vuosittain riippuen hakijamäärästä. Tässä tilastoa edellisen hakukierroksen pisterajoista eri valitatapajonoista korkeakouluittain.  

Alin hyväksytty pistemäärä 2023 (Ammatillinen opettajankoulutus)

Koulutusala Haaga-Helia HAMK Jamk Oamk TAMK 
Kasvatusalat 19 18 19 14 18 
Humanistiset alat 20 18,5 18 22 18 
Taidealat 22 19 14 15 
Yhteiskuntatieteet ja viestintä 14,5 17 12 10 11 
Kauppa- ja oikeustieteet 12 13 12 16 
Luonnontieteet 16 17,5 
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 18 12 14 
Tekniikan alat 1,5 
Maa- ja metsätalousalat 18 10 19,5 12 18 
Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialat 18 18 14 13 14,5 
Palvelualat 10 10 
Turvallisuus- ja kuljetusala 19,5 12 20 
Erillisvalintaryhmä, English 15,5 18 10 11 13 
Erillisvalintaryhmä, HAMK Täydentävät pedagogiset opinnot     

Jos yrittäjänä toimiminen vastaa hakututkintosi mukaista alaa, se otetaan huomioon.

Opiskelijavalinnan pisteytysperusteissa on useita kohtia, mistä hakija voi saada hakupisteitä. On hyvä, jos sinulla on valmiiksi opiskeltuna kasvatustieteellisten perusopintojen (25 op) opintokokonaisuus. Se oikeuttaa kymmeneen hakupisteeseen ja vähentää ammatillisen opettajankoulutuksen aikana opiskeltavia opintoja.  Ammatillisen opettajankoulutuksen haussa huomioidaan suomalaisen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti suoritetut kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen, erityispedagogiikan, ammattikasvatuksen tai kasvatustieteen pedagogiset 25 op:n tai 15 ov:n laajuiset perusopinnot (approbatur).  Jos opintoja on haussa perusopintokokonaisuutta vähemmän, ne huomioidaan hakemuksen Täydennyskoulutus -kohdassa suoritetun opintopistemäärän mukaisesti. 

Tutustu myös pedagogiseen henkilöstökoulutukseen ja kehitä osaamistasi. Opinnot tuottavat sinulle hakupisteitä. Voit kirjata ne hakemuksen Täydennyskoulutus -kohtaan. 

Opiskelu onnistuu työn ohessa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti. Opiskeluaika on yksilöllinen ja voit opiskella ympäri vuoden. Opiskelu on osaamisperusteista. Voit hankkia, kehittää ja osoittaa osaamistasi eri tavoin.

Kaikille opintoryhmille on suunniteltu noin 19 lähipäivää, jotka ajoittuvat ensimmäiselle opiskeluvuodelle. Aikataulutettu työskentely kaikissa opintoryhmissä painottuu opettajankoulutuksen ammattipedagogisen osaamisen opintoihin. Eli kaikissa opintoryhmissä osa opinnoista, kuten kasvatustieteelliset perusopinnot ja valinnaiset opinnot, opiskelija opiskelee oman HOPSinsa ja aikataulun mukaan. Opinnoissa eteneminen tapahtuu siis aina henkilökohtaistettua ja yksilöllistä opintopolkua pitkin.

Koulutustaustasi vaikuttaa siihen, millä koulutusasteella voit toimia opettajana. Toisen asteen ammatilliselta opettajalta edellytetään vähintään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Ammattikorkeakouluopettajan tehtäviin vaaditaan pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto. Koulutuksen järjestäjä (ammatillinen oppilaitos, ammattikorkeakoulu) rekrytoidessaan opettajia määrittää kuitenkin tarkemmin, mitä osaamista vaaditaan avoinna olevassa opetustehtävässä. Esimerkiksi, mitä edellytetään opettajan tutkinnosta, tutkinnon sisällöstä ja työkokemuksesta opetustehtävän hoitamiseksi.

Kyllä. Ammatillisessa opettajankoulutuksessa opiskelet opetustoimen henkilöstön kelpoisuuden mukaiset opettajan pedagogiset opinnot 60 op.

Ammatillinen opettajakorkeakoulu sijaitsee Oulun ammattikorkeakoulun Linnanmaan kampuksella osoitteessa Yliopistokatu 9. Tarkempi sijainti kampuksella on 7C -rakennus, 3. kerros. Rovaniemellä ja Kajaanissa aloittaville opintoryhmille opetustila paikkakunnalla ilmoitetaan erikseen. 

Opiskeluaika on yksilöllinen ja opiskelu on mahdollista ympärivuotisesti. Opiskelu tapahtuu monimuoto- ja verkko-opintoryhmissä. Opiskelet lähi- ja etäopiskeluna, itsenäisesti ja tiimissä työskennellen sekä omassa työssä ja opetusharjoittelussa. Opinnoissa hyödynnetään monipuolisia oppimisympäristöjä ja -välineitä sekä erilaisia työtapoja. Opiskelu on osaamisperusteista eli voit hankkia, kehittää ja osoittaa osaamistasi eri tavoin.

Aikataulutettu työskentely opiskeluryhmissä (19 opiskelupäivää) ajoittuu ensimmäiselle opiskeluvuodelle. Tämän lisäksi opiskelet ja työstät osaamistavoitteita itsenäisesti ja tiimin/pienryhmän kanssa muuna aikana. Opiskeluryhmien aikataulut julkaistaan haun alkaessa. 

Opettajankoulutuksen hakijat 2021-2024

Koulutusala2021202220232024
Kasvatusalat18182024
Humanistiset alat16243627
Taidealat22142731
Yhteiskuntatieteet ja viestintä16261915
Kauppa- ja oikeustieteet99669077
Luonnontieteet67126
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne18201419
Tekniikan alat83767780
Maa- ja metsätalousalat37222332
Sosiaali-, terveys ja hyvinvointialat185204214264
Palvelualat47605962
Turvallisuus- ja kuljetuspalvelut71569
Englanninkielinen erillisvalintaryhmä45605091
Yhteensä 655766647737

Vuodesta 2021 alkaen ammatillisen opettajankoulutuksen haussa hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa vastaava koulutusala määräytyy uuden opintoalaluokituksen mukaisesti. Koulutusala määräytyy mukaillen Tilastokeskuksen käyttämää kansallista koulutusluokitusta 2016. Kansallinen koulutusluokitus 2016 pohjautuu UNESCOn International Standard Classification of Education 2011 (ISCED 2011) -luokitukseen.