Yrittäjyyskasvatuksen erikoistumiskoulutus, 30 op

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia

Rohkaistu yrittäjyyskasvattajaksi! Koulutuksen käytyäsi hallitset yrittäjyyskasvatuksen teoriaperustan, osaat soveltaa sitä työssäsi ja osaat suunnitella ja toteuttaa yksilöllisiä, asiakaslähtöisiä yrittäjyyskasvatuksen prosesseja. Koulutuksen jälkeen osaat arvioida ja kehittää yrittäjyyskasvatuksen käytänteitä, laatua ja vaikuttavuutta. Yrittäjyyskasvatuksen erikoistumiskoulutus antaa valmiuksia muodostaa ja ylläpitää työn kannalta merkityksellisiä monialaisia yhteistyöverkostoja sekä suunnitella, viestiä ja organisoida yrittäjyyskasvatusta omassa organisaatiossa ja alueella.

Koulutuspaikka: Verkko

Toteutus: Monimuoto

Ajankohta: 20.3.2024–20.3.2025

Hinta: 660€ (alv 0%)

Hakuaika: 1.10.2023–15.1.2024. Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella Hämeen ammattikorkeakoulun sivuilla.

Koulutus on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen, lukioiden ja perusopetuksen opetushenkilöstölle. Osallistujiksi toivotaan mahdollisuuksien mukaan useampia henkilöitä samasta organisaatiosta, jotta koulutuksen aikana tehtävä kehittämistyö olisi mahdollisimman vaikuttavaa ja oppilaitosta hyödyntävää.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutin kanssa.

Sisältö

Koulutus koostuu kolmesta opintokokonaisuudesta, jotka jakautuvat opintojaksoihin:

1. Yrittäjyyskasvatuksen perusteet 5 op

1.1 Muuttuva työelämä ja yrittäjyyskasvatus 2 op

1.2 Yrittäjyyskasvatus osana elinikäistä oppimista 3 op

2. Yrittäjyyskasvatus käytännössä 15 op

2.1 Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiset lähtökohdat 5 op

2.2 Yrittäjyyskasvatus ja työmenetelmät 5 op

2.3 Monialainen yhteistyö ja yrittäjyyskasvatuksen verkostot 5 op

3. Yrittäjyyskasvatuksen kehittävä työote 10 op

3.1 Yrittäjyyskasvatusta edistävä ympäristö 3 op

3.2 Yrittäjyyskasvatusta edistävä johtaminen ja strateginen kehittäminen 3 op

3.3 Opettajan yrittäjyysymmärrys ja opiskelijan yrittäjyyspolun tukeminen 4 op

Toteutus

Toteutus: Monimuotototeutus. Koulutuspäivät järjestetään verkossa.

Ajankohta: 20.3.2024–20.3.2025

Hakuaika: 1.10.2023–15.1.2024

Koulutuksessa sovelletaan erilaisia oppimisympäristöjä ja toimintamuotoja. Opintoihin sisältyy itsenäistä työskentelyä, ennakko- ja oppimistehtäviä, webinaareja, pienryhmätyöskentelyä ja ohjaustapaamisia verkossa sekä kehittämistehtävän suunnittelu ja toteutus.

Koulutus on osaamisperusteinen. Opiskelijan osaamisen osoittaminen perustuu omassa työssä tapahtuvaan kehittämiseen. Osaamisen ja asiantuntijuuden kehittäminen ja osoittaminen henkilökohtaistetaan.

Oppimisympäristöinä ovat Moodle sekä Teams/Zoom.

Koulutuspäivät verkossa

 • 20.–21.3.2024 klo 12–16
 • 17.–18.4.2024 klo 12–16
 • 15.5.2024 klo 12–16
 • 28.–29.8.2024 klo 12–16
 • 25.–26.9.2024 klo 12–16
 • 30.–31.10.2024 klo 12–16
 • 20.–21.11.2024 klo 12–16
 • 11.12.2024 klo 12–16
 • 15.1.–16.1.2025 klo 12–16
 • 12.–13.2.2025 klo 12–16
 • 19.–20.3.2025 klo 12–16

Haku ja opiskelijavalinta

Hakuaika: 1.10.2023 – 15.1.2024

Koulutukseen haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella Hämeen ammattikorkeakoulun sivuilla.

Opiskelijavalinta

Valinta perustuu hakemuksiin. Koulutukseen hakevilta edellytetään ylempi tai alempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta työskentelystä oppilaitoksissa. Koulutukseen voidaan valita myös hakija, jolla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Osallistujat valitaan hakukelpoisuuden mukaan hakemusjärjestyksessä.

Hakemuksessa vaadittavat liitteet:

 •  tutkintotodistus/-todistukset ja CV

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta on 660 €/osallistuja (ALV 0%). Osallistumismaksu laskutetaan koulutuksen alkaessa yhdessä erässä. Koulutusten toteutuksen edellytyksenä on riittävä määrä osallistujia. 

Koulutus on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksen. Matka-, majoitus- ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse.

Hakeutuminen koulutukseen on sitova. Mahdollisista muutoksista pyydämme ilmoittamaan välittömästi. Hakuajan päättymisen jälkeen tapahtuvista peruutuksista laskutamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli peruutusta ei tehdä, laskutetaan koko koulutuksen hinta. Kun hakija on vastaanottanut koulutuspaikan, hän sitoutuu maksamaan koulutuksen hinnan kokonaisuudessaan.

Yhteyshenkilöt

Ulla Mäntykangas

lehtori, Oamk/Ammatillinen opettajankoulutus

ulla.mantykangas@oamk.fi, puh. 040 5966950

Ulla Mäntykangas (tradenomi, liiketoimintaosaamisen YAMK, MBA, restonomi, KtaO, opetushallinnon tutkinto) toimii lehtorina ammatillisessa opettajankoulutuksessa ja työskentelee yrittäjyyskasvatuksen parissa. Hänen asiantuntijuusalueitaan ovat tulevaisuusosaaminen ja ennakointi, laadunhallinta ja -arviointi sekä mm. henkilöstön osaamisen kehittäminen, tiimivalmennukset ja fasilitointi. 

Hannu Korkala 

lehtori, Oamk/Ammatillinen opettajankoulutus

hannu.korkala@oamk.fi, puh. 0400 693681

Lehtori Hannu Korkala (KM, ins., AmO, OPO, NTM) toimii asiantuntijana useissa opetus- ja ohjaushenkilöstön täydennyskoulutuksissa sekä kouluttaa ammatillisen opettajankoulutuksen pedagogisia opintoja. Hänen asiantuntijuusalueitaan ovat yrittäjyyskasvatus, toisen asteen tutkinnon perusteiden laadinta sekä tutkintojen järjestämiseen ja näyttöjen suunnitteluun liittyvät työtehtävät.