Skip to content

Yhteistyöllä saavutetaan enemmän

OSAOssa toteutettiin koko henkilöstölle laaja HOKS-osaamisen valmennuskokonaisuus yhteistyössä Ammatillisen opettajakorkeakoulun (Amok) asiantuntijoiden kanssa kesä-lokakuun aikana. Tavoitteena oli tukea koko OSAOn henkilöstöä henkilökohtaistamisprosessiin liittyvässä osaamisessa. OSAOlle tämä oli iso panostus pedagogisen- ja HOKS-osaamisen kehittämiseen ja Amokille iso ponnistus organisoida 37 eri sisältöistä työpajaa noin 700 osallistujalle.

Mitä ja miten kaikki toteutettiin?

Tämän valmennuskokonaisuuden toteutus on erinomainen esimerkki kumppanuusmallista henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Keskeistä tämän toteuttamisessa oli asiakkaan eli OSAOn tarpeiden kuuleminen ja niihin vastaaminen, yhteinen suunnittelu ja molempien tahojen asiantuntemuksen hyödyntäminen. Koko valmennuskokonaisuuden suunnittelun lähtökohtana olivat osallistujien osaamisen lähtötasot. Lisäksi suunnittelussa tuli huomioida osallistujien erilaiset roolit ja kokemustausta sekä suuri osallistujamäärä. Päämääränä olikin tarjota sellainen toteutusmalli, joka sopisi mahdollisimman monen tarpeisiin. Osaolaisten näkökulmasta tämä tarkoitti monipuolisten ja eritasoisten työpajojen tarjontaa, joista osallistujat pystyivat valitsemaan itseä kiinnostavan ja omaa osaamistaan kehittävän osion.

Ensimmäisen osakokonaisuuden keskiössä olivat ammatillista koulutusta ohjaavat säädökset. Toisessa osaamisperusteisuus sekä oppimisprosessin ja henkilökohtaistamisen suunnittelu. Kolmannessa osakokonaisuudessa keskityttiin tarkastelemaan, miten opettaja ja opiskelija voivat hyödyntää erilaisia aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisen työkaluja ja menetelmiä. Neljännessä osakokonaisuudessa käsiteltiin tarvittavan ammattitaidon hankkimista sekä koulutus- ja oppisopimusosaamisen kehittämistä. Viidennessä taas osaamisen osoittamista ja arviointia. Kuudennessa osakokonaisuudessa keskiössä olivat ohjaus sekä opiskelijan urasuunnittelu osana henkilökohtaistamisen prosessia.

Kaikki työpajat toteutettiin verkossa. Työpajojen monipuolisuudesta ja vuorovaikutteisuudesta saatiin erityisen hyvää palautetta osallistujilta. Lisäksi tärkeänä pidettiin sitä, että eri alojen toimijat pääsivät jakamaan kokemuksiaan, käytäntöjään ja erilaisia uusia kehittämishankkeitaan toisille. Yhteen osakokonaisuuteen liittyen osallistujille tarjottiin myös mahdollisuus osoittaa osaamisensa erityisesti tälle valmennukselle suunnitellulla osaamismerkillä. Myös Oamkin kouluttajille tämä oli rikas ja opettavainen kokemus, jota voi hyödyntää jatkossa.

Tuloksellinen kumppanuusyhteistyö perustuu luottamukseen ja tiiviiseen pitkäjänteiseen ammattilaisten keskinäiseen yhteistyöhön, jossa perusoletuksena on laadukas palveluprosessi ja asiakkaan kuunteleminen. Tästä erinomaisena ja onnistuneena esimerkkinä voi pitää tätä valmennuskokonaisuutta.

Kirjoittajana Oamkin lehtori Päivi Kilja.