Tutustu tuleviin opetustoimen henkilöstökoulutuksen hankkeisiimme

Tämän vuoden Opetushallituksen opetustoimen henkilöstökoulutuksen hankepäätökset tulivat toukokuun alussa. Ammatillisen opettajakorkeakoulun täydennyskoulutus- ja kehittämispalvelut saivat rahoituksen kymmeneen uuteen hankkeeseen, joiden koulutukset toteutetaan pääsääntöisesti vuoden 2021 aikana. 

Edelläkävijät – Osaamisen johtamisen ja yhteisöllisen kehittämisen valmennus

Mahdollistavalla johtajuudella tuetaan asiantuntijayhteisöjen toimintaa ja voimaannutetaan opettajia työnsä jatkuvaan kehittämiseen. Tule hakemaan avaimet henkilöstövoimavarojen kehittämiseen! Hanke koostuu kolmesta koulutusosiosta, joista jokaisessa toteutetaan yksi verkostopäivä ja organisaatiokohtaisia työpajoja. Hanke on suunnattu toisen asteen koulutuksen johtajille, lähiesimiehille ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä vastaaville.

1. Osaamistarpeiden tunnistaminen omassa organisaatiossa, 3 op

 • Henkilöstövoimavarojen kehittämiseen vaikuttava ennakointi- ja palautetieto ja sen hyödyntäminen
 • Laatustrategiat ja henkilöstön osaaminen
 • Tulevaisuuden osaamistarpeet

2. Organisaatiotasoinen suunnittelu, 3 op

 • Henkilöstön osaamisen tunnistaminen
 • Asiantuntijayhteisöjen toiminnan tukeminen
 • Henkilöstövoimavarojen kehittämistä tukevan toimintakulttuurin edistäminen
 • Opetushenkilöstön osallistaminen ja voimaannuttaminen omana työnsä jatkuvaan kehittämiseen

3. OPE HOKS, 3 op

 • Opettajan henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatiminen ja pilotointi
 • Opettajan osaamistavoitteiden konkretisointi suhteessa organisaation strategiaan
 • Uutta luova asiantuntijuus ja toimijuus
 • Opetushenkilöstön osaamisen kehittämisen toteuttamissuunnitelma

Rohkeasti uudistamaan

Neljä (5 op) koulutusosiota, jotka voidaan toteuttaa monimuotokoulutuksena, verkko-opintoina ja/tai itsenäisesti tehtävinä ohjattuina opintoina. Koulutusosiot sisältävät 1-3 lähipäivää ja tarvittaessa ohjausta. Osallistuja voi suorittaa yksittäisen koulutusosion.

1. Henkilökohtaistaminenmm. Tutkinnon perusteiden hyödyntäminen ja noudattaminen opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimisessa, opiskelijan osaamisen osoittamisen ja arvioinnin suunnittelu ja organisointi osana henkilökohtaistamisprosessia

2. Ohjausmm. Opiskelijan ohjaus tämän elämäntilanteen, ohjaustarpeen ja uratoiveet huomioiden sekä ohjaus työelämälähtöiseen ajatteluun ja toimintaan, Ohjauksen monimuotoinen menetelmien ja ympäristöjen hallinta, Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

3. Oppimisen tavat ja mahdollisuudetmm. Erilaiset joustavat mahdollisuudet ja menetelmät osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen sekä ryhmässä että yksilöllisesti erilaisia polkuja hyödyntäen (sisältäen digitaaliset oppimis- ja vuorovaikutusympäristöt), Opiskelijan ja työpaikkalähtöisen HOKS-prosessin suunnittelu ja toteutus, työpaikkojen perustehtävän ja tarpeet huomioiden

4. Näytöt ja osaamisen arviointimm. Näyttöjen ja muu osaamisen osoittaminen suunnittelu tutkinnon perusteen, HOKSin ja osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman mukaisesti, Osaamisen arvioinnin suunnittelu yhdessä opiskelijan ja työelämän kanssa, Yksilöllisten osaamisen osoittamisten, näyttöjen suunnittelu työpaikalla, Osaamisen arviointi näytössä ja arvioijana toimiminen. 

Minusta tulee työelämäpedagogi!

Kaksi koulutusosiota. Osallistujat ja johdon edustajat tekevät osaamiskartoituksen (eHR.fi) koulutuksen alussa. Koulutus on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen opettajille, heidän työyhteisöilleen ja työelämäkumppaneilleen.

1. Työelämäpedagogin rooli ja osaaminen, 2 op

Koulutuksen keskeiset sisällöt ovat

 • Työelämäyhteistyön ja työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja arvioinnin kehittäminen uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa.
 • Tulevaisuuden kehittämistarpeiden ennakointi.
 • Työelämäpedagogin tehtävät ja rooli organisaatiossa
 • Työelämäpedagogisen osaamisen kartoitus ja osallistujan henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen.

2. Työelämäpedagogisen osaamisen kehittäminen, 3 op   

Osion sisällöt nousevat osaamiskartoituksen pohjalta (kehittämistarpeet) tai valitaan aiheita, jotka tukevat kehittämistehtävän tekemistä. Toteutus ohjattuna verkko-opiskeluna. Lisäksi järjestään osallistujien organisaatiolle kehittämistehtävän pitchaustilaisuus, johon kutsutaan mukaan esimiehiä ja työelämän kumppaneita. Koko koulutuksen aikana käytetään yhteisöllistäviä ja avoimia sähköisiä työskentelyalustoja, joilla varmistetaan tiedon ja tehtävien jako verkostossa sekä työelämäkumppaneille.

Hyvinvointia ja pedagogiikkaa ammatilliseen koulutukseen!

Kolme koulutusosiota, joihin osallistuja voi osallistua erikseen tai halutessaan kaikkiin. Toteutukset Keski- ja Pohjois-Suomen alueella vuoden 2021 aikana.

1. Pedagoginen hyvinvointi – hyvinvointia ja oppimista, 2 op

Positiivisen psykologian ja pedagogisen hyvinvoinnin lähtökohdat, osatekijät ja työkalut, myönteisen toimintakulttuurin rakentaminen oppilaitoksissa. Toteutus: työpajapäivä sekä ennakkomateriaaliin perehtymistä ja itsenäistä ohjattua työskentelyä.

2. Voimaannuttavat työmenetelmät pedagogisen hyvinvoinnin edistämisessä, 4 op

Opettajan oman pedagogisen toiminnan tunnistaminen ja kehittäminen: omat voimavarat opettajana, työhyvinvointi ja sisäinen motivaatio, voimaannuttavat menetelmät opiskelijoiden hyvinvoinnin, jaksamisen ja mielekkään oppimisen tukemiseksi. Toteutus: kaksi toiminnallista lähipäivää, itsenäistä reflektoivaa työskentelyä.

3. Tunteet ja läsnäolo opetustyössä, 2 op (toteuttajana JAMK)

Tunnetaitojen opettamisen työkalut, osallistujan tietoisen läsnäolon kokemukset, keho-mieli havainnointi ja hyvinvoinnin edistäminen. Toteutus: yksi lähipäivä, oppimistehtäviä ja itsenäistä työskentelyä.

Jatkuvaa oppimista osaamismerkein – JOO

Koulutuksissa:

 • perehdytään osaamismerkein ohjatun oppimisen ja osaamisen kehittämisen maailmaan: Mitä osaamismerkit ovat, miten niitä luodaan ja hyödynnetään jatkuvan oppimisen tukemisessa sekä henkilöstön kehittämisessä?
 • osallistuja suorittaa yhden tai useamman valtakunnallisen osaamismerkin sekä perehtyy osaamismerkkien suunnitteluun suhteessa valitun tutkinnon osiin tai vastaavaan
 • käydään läpi, kuinka opiskelijat perehdytetään osaamismerkein osaamisen osoittamiseen

Kolme koulutusosiota: 1. Kohti digitaalisia osaamismerkkejä (1 op) koostuu kuudesta webinaarista2. Profiloi osaamistasi osaamismerkein (6 op) sisältää lähiopetusta (1-3 pv), itsenäistä ja ohjattua työskentelyä3. Osaamismerkein ohjattua oppimista (5 op) sisältää lähiopetusta (1-3 pv), itsenäistä ja ohjattua työskentelyä

Somessa tutuksi – sosiaalisen median kanavat opiskelijoiden ohjauksessa

Koulutuksessa (5 op)

 • tutustutaan erilaisiin sosiaalisen median kanaviin ja digitaalisiin yhteisöpalveluihin, niiden keskeisiin toimintaperiaatteisiin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoiden ohjauksessa, tiedonjakamisessa ja asiakashankinnassa
 • perehdytään siihen, miten tuotetaan valittuihin kanaviin sisältöä yhteisöllisesti ja osallistavasti opiskelijoiden kanssa sekä huomioidaan digihyvinvointiin, -turvallisuuteen ja saavutettavuuden liittyvät seikat.

Koulutus toteutetaan pääasiassa verkkoympäristössä koostuen vuorovaikutteisista verkkosessioista sekä itsenäisestä työskentelystä. Tarvittaessa järjestämme myös paikallisia työpajoja. Koulutus on suunnattu ammatillisen toisen asteen opetus- ja ohjaushenkilöstölle, opinto- ja uraohjaajille sekä neuvonta- ja tukipalveluissa työskenteleville.

YTYÄ – Yhteisiä tutkinnon osia yhdessä kehittäen

Neljä (3 op) koulutusosiota, joissa kaikissa monimuotototeutus: 1-3 lähipäivää sekä verkossa työskentelyä/ohjausta. Osallistuja voi osallistua tarpeen mukaisesti yksittäiseen tai useampaan koulutusosioon.

1. YTO – Yhteistä ymmärrystä rakentamassa mm. yhteisten tutkinnon osien asemointi uudessa ammatillisessa koulutuksessa ja osallistujan omassa organisaatiossa, merkitys opiskelijoille, YTO-strategia

2. YTO ja arvioinnin kokonaisuus mm. osaamisperusteisen ajattelumallin ja käytänteiden kehittäminen, osaamisen arvioinnin ja näytön laadun varmistaminen

3. YTO – Pedagogisia ratkaisuja kehittämässä mm. yhteisten tutkinnon osien toteuttamisen kehittäminen, ammattiopintoja tukevien yhteisten tutkinnon osien toteuttaminen, erilaisten digitaalisten menetelmien hyödyntäminen opiskelijalähtöisesti

4. YTO ja moninaiset opiskelijat mm. oman pedagogisen ajattelun ja toiminnan lähtökohtien ja perusteluiden tunnistaminen, erilaisten opiskelijoiden ja opiskelijaryhmien moninaisuuden ja työelämän tarpeiden huomioiminen opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa, opiskelijoiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahvistaminen pedagogisissa ratkaisuissa

Erityisen Tuen Taitajat – Osaajasta asiantuntijaksi kehittämisohjelma

Kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa

 • osallistujien asiantuntijuutta ammatillisen erityisopetuksen ja erityisen tuen suunnittelusta ja toteuttamisesta
 • osallistujien valmiuksia konsultoivassa roolissa ja verkostoissa toimimiseen
 • osallistujien työkalupakkia asiantuntijana toimimiseen.

Koulutusosiot:

1. Erityisen tuen osaajasta asiantuntijaksi, 5 op2. Verkostoituva asiantuntija, 3 op3. Asiantuntijana oman organisaationsa ja työnsä, 3 opKoulutusosiot 1-3 on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen ja sen verkostojen henkilöille, joilla on tavoitteena kehittyä erityisen tuen ja ohjauksen asiantuntijatehtäviin.

4. Erityisen tuen asiantuntijana eteenpäin, 5 opPitkään erityisen ja vaativan erityisen tuen asiantuntijatyötä tehneille asiantuntijoille on oma koulutusosionsa (4), jossa syvennetään osallistujien substanssi- ja menetelmäosaamista.

Koulutusosiot toteutetaan osallistujien ja organisaation tarpeista lähtien ja niitä kehittäen. Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Ammattiopisto Spesia toteuttavat hankkeen yhteistyössä.

Erkkaa kaikille – ERKKA

Osio 1 toteutetaan vertaisoppimisen menetelmiä hyödyntäen yhden lähipäivän aikana ja osiot 2 ja 3 toteutetaan monimuotoisesti sisältäen 1-2 lähipäivää, omaa työtä kehittävän työskentelyn, verkossa tapahtuvan ohjauksen sekä ennakkotehtävän. Kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen erityisopettajat, erityisen ja vaativan erityisen tuen tehtävissä toimivat.

1. Erityinen johtaminen, 1 pvKoulutuksen keskeiset sisällöt ovat:

 • erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen johtaminen
 • saavutettava ja asiakaslähtöinen ammatillinen koulutus sekä sen laadukas ja tehokas toteuttaminen
 • erityisen tuen prosessit ja rakenteet sekä niiden kehittäminen

2. Opettajan taito – oppimisen tuki, 3 opKoulutuksen keskeiset sisällöt ovat:

 • moninaisuuden kohtaaminen ja vuorovaikutus
 • arvot ja asenteet opettajan työssä
 • oppimisen tuen muodot ja niiden toteuttaminen opettajan työssä

3. Uudistuva ammatillinen erityisopettajuus, 3 opKoulutuksen keskeiset sisällöt ovat:

 • erityisopettajan monenlaiset roolit, työhyvinvointi sekä konsultatiivisen työotteen mahdollisuudet ja sen kehittäminen
 • erityisopettajan rooli inklusiivisen koulutuksen toteuttamisessa, työyhteisön yhteisöllisen ja osallistavan työotteen tukeminen

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki lukiossa – OPPIMISEN KIPINÄ

Koulutusten tavoitteena on:

 • tukea lukiokoulutusta uuden lukiolain edellyttämässä uudistumisprosessissa
 • edistää opetuksen laadun kehittymistä ja opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutumista
 • keskittyä opettajan osaamisen vahvistamiseen erityisesti oppimisen tuen, opiskelijan hyvinvoinnin ja osallisuuden sekä digitaalisuuden hyödyntämisessä
 • pohtia pedagogista saavutettavuutta ja antaa välineitä oman työn kehittämiseen.
 • koulutuksissa kehitetään omaa opetusta ja ohjausta sekä tiimiopettajuuden kehittymistä lukioissa.

Neljä koulutusosiota, jotka osallistuja voi suorittaa halutessaan erillisinä.1. Yksilöllisten oppimistarpeiden huomiointi, 5 op (ennakkotehtävä, 2 lähipäivää, verkkotyöskentelyä, kehittämisprojekti)2. Oppimisen tuen järjestäminen, 3 op (ennakkotehtävä, lähipäivä/työpajatyöskentelyä, kehittämisprojekti)3. Hyvinvointia rakentamassa, 3 op (ennakkotehtävä, lähipäivä, verkkotyöskentelyä, kehittämisprojekti)4. Pedagogin digitystä, 3 op (2 lähipäivää, digitaalisten työkalujen käytön harjoittelua sekä kaksi webinaaria)

Järjestämme alkusyksystä webinaarin, jossa esittelemme tarkemmin hankkeiden sisältöjä ja vaihtoehtoisia toteutustapoja. Lisätietoa hankkeista tulee myös verkkosivuillemme (www.oamk.fi/amok). 

Suunnittelemme myös mielellään kanssanne teille sopivia kokonaisuuksia!

tki-päällikkö Erja Kotimäki, erja.kotimaki@oamk.fi, puh. 050 588 4871