Tutkimushanke: Osaamisperustaisuus korkeakoulussa

Johdanto

Tutkimushankkeessa selvitämme kuinka opettajaopiskelijat kokevat osaamisperustaisen koulutuksen merkityksen oppimiselleen ammatillisissa opettajaopinnoissa. Tutkimuksemme kohdistuu osaamisperustaisuuden keskeisiin tekijöihin ja tuo uutta tietoa sekä opettajankoulutuksen että laajemmin korkeakoulutuksen kehittämisen tueksi. Olemme tähän mennessä julkaisseet kansainvälisessä tiedelehdessä yhden osaamistavoitteita ja niiden merkitystä tarkastelevan tutkimusartikkelin. Parhaillaan työn alla oleva artikkelimme käsittelee opiskelijaryhmän merkitystä oppimiselle, kun kyseessä ovat henkilökohtaistetut osaamisperustaiset korkeakouluopinnot.

Menetelmät

Tutkimuksemme ensimmäisessä osassa käytimme monimenetelmällistä tutkimusmetodia (mixed methods research), jossa hyödynnetään sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusstrategiaa. Tapauksessamme kvantitatiivinen aineisto ohjasi mielenkiintoamme kvalitatiivisen aineiston tarkastelussa. Parhaillaan käynnissä olevassa tutkimushankkeen toisessa osassa tarkastelemme kvalitatiivisella sisällönanalyysimenetelmällä ryhmän merkitystä opiskelijoiden oppimiselle avoimien kysymysten vastauksista.

Tulokset

Osa 1 – Opintojen osaamistavoitteet täytyy ymmärtää

Tutkimushankkeen ensimmäisen osan tuloksena voimme todeta, että huolellisesti laadituilla, selkeillä osaamistavoitteilla on keskeinen merkitys osaamisperustaisessa korkeakoulutuksessa. Ne määrittävät asioita, mitä opiskelijoiden pitää osata. Erityisen tärkeää on, että opiskelijat saavat heti opintojen alussa ohjausta ymmärtääkseen osaamistavoitteet. Kun opiskelija ymmärtää mitä osaamista häneltä edellytetään, sitä helpompaa hänen on suunnitella opintopolkua eteenpäin. Tutkimuksemme vahvistaa käsitystä, että ilman opettajan hyvää ohjausta osaamisperustainen koulutus ei toimi.

Johtopäätökset – Osaamistavoitteisiin perehdyttävä monipuolisesti

Osaamistavoitteiden täytyy olla selkeitä, ymmärrettäviä. Millä tavalla opettaja voi sitten voi auttaa opiskelijoita perehtymään osaamistavoitteisiin? Tutkimuksemme mukaan monipuolisin menetelmin ja koko opintojen ajan. Perinteisesti opintojen tai opintojakson aluksi opettaja näyttää osaamistavoitteet ja sitten aloitetaan opiskelu. Tutkimuksessamme opiskelijat pitivät kuitenkin ratkaisevan tärkeänä saamaansa ohjattua perehdytystä osaamistavoitteisiin. Lisäksi auttoi, kun osaamistavoitteet tuotiin esiin myös uuden asian käsittelyssä, esimerkiksi ”tämän oppitunnin asiat liittyvät tähän ja tähän osaamistavoitteeseen.” Monipuolisesti käsitellen osaamistavoitteista tulee olennainen osa opiskelua.

Osa 2 – Vertaisryhmällä tärkeä merkitys henkilökohtaistetuissa opinoissa

Tutkimushankkeen toisessa osassa selvitimme millainen merkitys opiskelijalle on vertaisryhmällä henkilökohtaistetuissa opettajan pedagogisissa opinnoissa. Tutkimustehtävän rajauksessa lähtökohtanamme on tutkimuskirjallisuudessa esitetty vertaisryhmän merkitys korkeakoulutuksessa. Opiskelija työskentelee osana tulevaa ammattiyhteisöä, kehittyy vähitellen osaajaksi ja yhteisön jäseneksi.

Vertaisryhmällä havaittiin olevan oleellista merkitystä opettajaksi kehittymisessä. Ryhmäkokemusten merkitys opiskelijan oppimiselle oli pääsääntöisesti myönteinen ja oppimismotivaatiota vahvistava.

Vuorovaikutteisuus ja vertaistuki ryhmässä sekä hyvä ryhmäytyminen ja ryhmähenki edistivät avoimien kysymysten vastausten mukaan oppimista.

Haasteita vertaisryhmän toimintaa tuo sitoutumattomuus. Jäsenten tulee noudattaa sovittuja aikatauluja ja työskennellä vastuullisesti, jotta oppimisprosessi etenisi.

Johtopäätökset

Henkilökohtaistamisessa ei ole kyse toimisesta yksin. Sitoutunut ja aktiivinen vertaisryhmä edistää oppimista merkittävästi. Kouluyhteisö ja toisaalta ammattiyhteisö, johon ollaan sosiaalistumassa, ovat tärkeitä tekijöitä henkilökohtaisella opintopolulla.

Vertaisryhmässä työskentely ei ole pelkästään opiskeltavien sisältöjen tai taitojen omaksumista, vaan mahdollisuus oppia työskentelemään yhteistyössä toisten kanssa.

Tutkijoiden yhteystiedot

Esa Virkkula, esa.virkkula@oamk.fi 

Kari Kiviniemi, kari.kiviniemi@oamk.fi 

Artikkelit

Virkkula, E. 2020. Student teachers’ views of competence goals in vocational teacher education. European Journal of Teacher Education. Taylor & Francis. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02619768.2020.1806229 

Virkkula, E., & Kiviniemi, K. 2022. Peer group’s influence on learning in personalised competence-based professional teacher education. Käsikirjoitus.