Skip to content

Toimintaa kehittävät hankkeet

Olemme mukana useissa alueellisissa ja valtakunnallisissa hankkeissa, joissa edistetään maahanmuuttajien korkeakoulutukseen integroitumista.

Maahanmuuttajien integrointimalli korkeakouluun (MAIKO) (1.8.2018–31.12.2020)

Hankkeen tavoitteena on edesauttaa maahanmuuttajia hakeutumaan ja kiinnittymään korkeakouluasteelle. MAIKO-hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan integrointimalli, jolla edistetään maahanmuuttajien siirtymistä ammattikorkeakouluopintoihin ja työelämään. Hanke koostuu kolmesta työpaketista.

Työpaketissa 1 tarjotaan 25 maahanmuuttajalle mahdollisuus suorittaa koulutuskokeiluja Pohjois-Suomen alueella olevissa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Työpaketissa 2 rekrytoidaan 20 maahanmuuttajaopiskelijaa Oulun ammattikorkeakouluun kolmelle koulutusalalle: liiketalous, sairaanhoito ja sosionomi amk. Työpaketissa 3 luodaan osaamisen tunnistamisen prosessi, siihen liittyvät menetelmät ja dokumentit.

UOMA – uraa ja osaamista korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille (1.1.2019–31.12.2020)

UOMA-hankkeen tavoitteena on toteuttaa korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille non-stop -lisäkoulutusmalli, jossa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen. Lisäkoulutusmalliin kehitetään erilaisia toteutustapoja, joissa maahanmuuttajan työllistyminen ja yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduksi. Tavoitteiden mukainen toiminta tähtää lopulta maahanmuuttajien alakohtaisen asiantuntemuksen mukaiseen työllistymiseen. Hankkeessa pilotoidaan ja kehitetään edelleen jo Urareitti-hankkeessa suunniteltua Suomalaisen työelämän osaaja- korkeakouludiplomia sosiaalialan ja liiketalouden aloilla. Samalla kehitetään korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien työelämässä tarvitsemia ammatillisen kielen opettamiseen soveltuvia malleja, joilla päästään suomen tai ruotsin kielellä YKI 4 tasolle. Pilotoitu malli on jatkossa siirrettävissä kaikille aloille huomioiden kunkin toimialan työtehtävissä tarvittavat ammatillisen osaamisen erityispiirteet.

Hanketta toteuttavat yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (koordinoi), Centria-ammattikorkeakoulu Oy, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy ja Oulun Ammattikorkeakoulu Oy.

Maahanmuuttajien valmentavien opintojen kehittämishanke korkeakoulutuksessa – Valmentavasta valmiiksi (15.08.2017–31.12.2019)

Hankkeen tavoitteena on kehittää maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille suunnattujen ammattikorkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta. Tähän sisältyvät hakuprosessien selvittäminen ja pilotointi sekä valmentavien koulutusten rakenteellisten ja menetelmällistensuositusten laatiminen. Tavoitteena on myös koulutusten kehittäminen muun muassa ammatillisten kieliopintojen ja digitaalisten menetelmien avulla. Lisäksi hankkeelle edesautetaan osallistavaa integraatiota edistävän toimintakulttuurin luomista korkeakouluissa. Hanketta toteuttavat yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Karelia ammattikorkeakoulu Oy, Lahden ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Saimaan ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu Oy ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK). Lisätietoja hankkeesta löydät täältä.

Opin portailta työelämään (1.6.2018–30.4.2020)

Hankkeen päätavoitteena on maahanmuuttaja-, kv- ja romaniopiskelijoiden loppuvaiheen opintojen sujuvuuden tukeminen ja työllistymisen tehostaminen sekä työpaikkojen kulttuurisensitiivisyyden ja ohjausosaamisen vahvistaminen. Päätavoite jakautuu kolmeen keskeiseen osatavoitteeseen: loppuvaiheen opintojen sujuvuuden tukeminen, opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllistymisen tukeminen sekä työelämän edustajien osaamisen vahvistaminen.

Hankkeessa ovat mukana Oulun Diakonia-ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Suomen Diakoniaopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu.

SIMHE polku (1.10.2018–31.12.2020)

Hankkeen päämääränä on korkeakoulutettujen maahanmuuttajien sujuva siirtyminen työelämään. Samalla paikataan tekniikan ja liiketalouden alojen osaamisvajetta sekä tunnistetaan ja poistetaan ammattipätevyyden ja/tai työllistymisen esteenä olevia pullonkauloja ketterän ja modulaarisen täydennyskoulutuksen keinoin. Hankkeen tavoitteena on tehdä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamista näkyväksi ja kehittää eri alueiden tarpeista (Pohjois-Suomi, Itä-Suomi ja pääkaupunkiseutu) työllistymistä edistävä, osaamista täydentävä koulutusmalli, jota voidaan soveltaa myös muissa korkeakouluissa.

Metropolian Ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja), Karelia Ammattikorkeakoulu ja Oulun Ammattikorkeakoulu. Hankkeen verkkosivut. 

SIMHEapp (1.4.2019-31.12.2021)

SIMHEapp on Opetus- ja Kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jonka tavoitteena on toteuttaa digitaalinen palvelu turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien osaamisen tunnistamiseen ja korkea-asteen koulutuspoluille ohjaamiseen. Palvelu tuotetaan koulutuspolun alkupäähän maahanmuuttajien itsenäistä käyttöä varten. Hanke tuottaa mobiilikäyttöisen, kohderyhmää palvelevan tarvelähtöisen ratkaisun. Palvelu on maksuton käyttäjille ja muille organisaatioille.

SIMHEapp II -hankkeessa jatketaan sovelluksen kehittämistä huomioiden Opintopolun uudistumisen. Lisäksi palvelua laajennetaan rakentamalla yhteydet Työmarkkinatoriin ja kehittämällä sovellukseen joustavien koulutuspolkujen osio. Hanketta toteuttavat yhdessä Karelia-ammattikorkeakoulu (koordinointi, visuaalinen toteutus), Metropolia ammattikorkeakoulu (tekninen toteutus) sekä Oulun ammattikorkeakoulu (käyttäjätestaukset). Hankkeen verkkosivut.