Skip to content

28.2.2022 Varhaiskasvatusalan rekrytointitarpeet ja osaamisen kehittämisen tarpeet vuosina 2020 – 2030 Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella

 

OsaaVa – Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa -hankkeessa toteutettiin keväällä 2021 kartoitus varhaiskasvatusalan rekrytointitarpeista ja osaamisen kehittämistarpeista vuosina 2020–2030 Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella.

 

Varhaiskasvatusalan rekrytointi- ja osaamisen kehittämisen tarpeiden kartoittamisen tarve nousee osaltaan alan merkittävästä eläkepoistumasta (esim. Keva 2021, Tilastot ja ennusteet – Keva) sekä muuttuvista osaamistarpeista, mikä liittyy erityisesti uusiin tehtävänimikkeisiin varhaiskasvatusalalla (Varhaiskasvatuslaki 540/2018). Tarvitaan tietoa sekä kansallisella että paikallisella tasolla siitä, millaisia työvoima- ja rekrytointitarpeita varhaiskasvatusalan organisaatioilla on, ja miten nämä tarpeet muuttuvat. Kartoituksen tarkoituksena oli tunnistaa varhaiskasvatusalan keskeisiä henkilöstön rekrytointiin ja osaamisen kehittämiseen liittyviä tarpeita, haasteita ja toiveita Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella. 

Tulosten mukaan ennuste henkilökunnan eläköitymisestä vuoteen 2025 mennessä luo kuvaa rekrytointitarpeiden kasvusta ja todennäköisesti myös haasteiden lisääntymisestä Pohjois-Pohjanmaalla. Tulokset tuovat ilmi rekrytoinnissa jo nyt koetut haasteet sekä erityisesti haasteet koulutettujen ja tehtävään kelpoisten sijaisten saamiseksi. Tulosten perusteella kolme selkeästi suurinta haastetta rekrytoinnissa olivat: tehtävään kelpoisuuden omaavia lyhytaikaisia sijaisia ja määräaikaisia työntekijöitä on vaikea saada, tehtävään kelpoisuuden omaavia hakijoita ei ole ja varhaiskasvatuksen opettajia ei ole hakijoina.

Henkilöstön osaamisen vahvistamisen tarpeen nähtiin kohdistuvan erityisesti pedagogiseen osaamiseen, tiimityöhön liittyvään osaamiseen toiminnan arvioinnin ja kehittämisen näkökulmasta sekä varhaiserityispedagogiikkaan liittyvään osaamiseen. Koulutusorganisaatioille esitetyt toiveet olivat moninaisia ja yksittäisiä toiveita esitettiin runsaasti. Yksittäisten koulutustoiveiden lisäksi toivottiin eritoten mahdollisuuksia tutkinnon täydentämiseksi tai uuden tutkinnon suorittamiseksi varhaiskasvatusalalla sekä koulutusta liittyen pedagogiseen osaamiseen ja varhaiserityispedagogiikkaan.