Skip to content

Osaamisperusteisen opettajankoulutuksen vaikuttavuustutkimus

Johdanto

Tässä tutkimuksessa verrataan opiskelijoiden oppimistuloksia sekä heidän osaamisen kehittymistään osaamisperusteisessa (Ryhmä 1) sekä ”perinteisessä” (Ryhmä 2) opettajankoulutuksenryhmissä Oamkin Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Ryhmässä 1 opiskelijat osallistuvat koulutukseen, jossa jokaiselle opiskelijalle suunnitellaan yksilöllinen opintopolku heidän aikaisemman osaamisensa perusteella. Koulutuksessa on sidosryhmien kanssa yhdessä suunnitellut työelämälähtöiset osaamistavoitteet, joihin opiskelijat vertaavat omaa lähtötasoaan opintojen alussa, aikana ja lopussa. Alkuarvioinnin perusteella opiskelija ja Ammatillisen opettajakorkeakoulun tuutori rakentavat yhdessä opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Perinteisen luennoinnin sijasta osaamisen hankkimiseen järjestetään oppimistilaisuuksia, joissa opiskelijaryhmät syventyvät osaamistavoitteiden mukaisiin sisältöihin yhteistoiminnallisen ja tutkivan oppimisen periaatteita hyödyntäen. Vaadittava osaaminen (joko aikaisempi tai opintojen aikana hankittu) osoitetaan käytännön opetustilanteissa esimerkiksi oppilaitoksissa. Aikaisemman soveltuvan osaamisen huomioiminen tarkoittaa myös sitä, että opiskelijoiden on mahdollista valmistua opinnoistaan hyvinkin nopeasti. Ryhmässä 2 eli ”perinteisessä” opettajankoulutuksessa opintosuunnitelma, opintojen aikataulutus ja sen sisällöt ovat enemmän yhtenäisempiä eikä niissä huomioitu samalla tavalla joustavasti opiskelijoiden yksilöllisiä osaamisen lähtötasoja.

Tutkimuksen oletuksena on, että osaamisperusteinen koulutus tuottaa laadukkaampia oppimistuloksia sekä monipuolisempaa osaamista ”perinteiseen” opettajankoulutukseen verrattuna.

Menetelmät

Osaamisen kehittymistä arvioidaan tutkimuksessa opiskelijoiden osaamisen itsearviointikyselyllä, jossa opiskelijat arvioivat omaa osaamistaan opintojen alussa, aikana sekä loppuvaiheessa. Yksittäisistä kysymyksistä muodostetaan osaamistavoitetta kuvaava summamuuttuja, jota hyödynnetään toistettujen mittausten MANOVA -analyysissä. Kvantitatiiviset analyysit ryhmien osaamisen kehittymiseen liittyen tehdään tilastollisella SPSS -ohjelmalla. Ryhmässä 1 on 159 opiskelijaa vuosien 2016 ja 2021 väliltä ja ryhmässä 2 puolestaan 56 opiskelijaa vuosilta 2013-2015.

Tulokset

Tulokset osoittavat selkeitä eroja osaamisperusteisen ja perinteisen opettajankoulutuksen oppimistulosten välillä. Saavutettu osaaminen oli opiskelijoiden itsearviointien perusteella tilastollisesti merkitsevästi korkeampaa osaamisperusteiseen koulutukseen osallistuneilla opiskelijoilla esimerkiksi heidän pedagogisen ja erityispedagogisen osaamisen sekä kansainvälisyys-, TKI- ja arvo-osaamisen osalta.

Pohdinta

Tulokset osoittavat selkeästi, että osaamisperusteinen koulutus on mielekäs ja tehokas tapa ammatillisen opettajakoulutuksen toteuttamiseen. Opiskelijat saavuttavat perinteiseen koulutukseen verrattuna parempia oppimistuloksia sekä monipuolisempaa osaamista. Tämä palvelee yhä paremmin myös ammatillisen opettajankoulutuksen keskeisiä työelämäverkostoja eli alueen oppilaitokset ja muut sidosryhmät saavat pätevämpää opetus- ja ohjaushenkilökuntaa, joilla on monipuolinen ja laadukas työelämän ajankohtaisia vaatimuksia paremmin vastaava osaaminen.

Tutkijan yhteystiedot

Tomi Guttorm, tomi.guttorm@oamk.fi