Ajankohtaisia opetustoimen henkilöstökoulutuksia

Ammatillisen opettajakorkeakoulun täydennyskoulutus- ja kehittämispalveluissa on käynnistymässä syksyn ja tulevan vuoden aikana uusia Opetushallituksen rahoittamia henkilöstökoulutuksia. Koulutusten tavoitteena on tukea ja vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista niin ammatillisella toisella asteella kuin muillakin kouluasteilla ja vapaan sivistystyön parissa.

Ammatillisessa koulutuksessa osaamisen arviointi, henkilökohtaistaminen ja erilaiset pedagogiset menetelmät ovat jo vakiintuneita koulutusteemoja, mutta niiden lisäksi kouluasteesta riippumatta muun muassa hyvinvointi, digitaitojen kehittäminen ja riittävän tuen varmistaminen nousevat ajankohtaisiksi aiheiksi. Tästä artikkelista voit lukea, mitä uusia täydennyskoulutuksia Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa on alkamassa.

Edelläkävijät-verkostossa tuetaan mahdollistavaa johtamista

Globalisaatio, teknologian kehitys ja työn murros edellyttävät uudenlaista osaamista sekä sen jatkuvaa uudistamista. Osaamisperusteisuuden myötä opettajien on hallittava entistä laajempia kokonaisuuksia. Mahdollistavalla johtajuudella tuetaan asiantuntijayhteisöjen toimintaa ja voimaannutetaan opettajia työnsä jatkuvaan kehittämiseen. Edelläkävijät – Osaamisen johtamisen ja yhteisöllisen kehittämisen valmennuksessa valmennetaan toisen asteen koulutuksen järjestäjiä mahdollistavaan osaamisen johtamiseen siten, että henkilöstövoimavarojen kehittäminen perustuu tulevaisuuden tarpeisiin ja tukee organisaation strategiaa. Hankkeessa tuetaan koulutuksen järjestäjien osaamisen johtamiseen liittyvää keskinäistä kumppanuutta ja vertaisoppimista, jotka edistävät laadukkaan ammatillisen koulutuksen sekä tieto- ja tarveperusteisten henkilöstövoimavarojen kehittymistä. Esimiehille ja HR-henkilöille toteutetaan valmennus, joka muodostuu lähitapaamisista, työpajoista sekä verkkovälitteisestä ohjauksesta.

Hyvinvointia ja positiivista pedagogiikkaa

Pedagoginen hyvinvointi tarkoittaa koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia ja oppimista, joka rakentuu arjen vuorovaikutuksessa ja pedagogisessa toiminnassa. Pedagogisen hyvinvoinnin edistäminen edellyttää oman ja työyhteisön hyvinvoinnin edellytysten varmistamista, minkä lisäksi tarvitaan keinoja ja menetelmiä hyvinvointia tukevaan pedagogiseen toimintaan. Ammatillisessa koulutuksessa pedagogista hyvinvointia haastavat opiskelijoiden moninaistuvat tarpeet. Samalla muutokset haastavat opettajien hyvinvointia ja innostumista (Wenström, 2020). Opetusalalla innostutaan mutta myös stressaannutaan muita aloja useammin (Opetusalan työolobarometri 2017).

Erityisen tuen tarpeen kasvu näkyy tulevissa koulutuksissamme

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden erityisen tuen tarpeet moninaistuvat, minkä vuoksi opetus- ja ohjaushenkilöstö tarvitsee lisää osaamista oppimisen tuen ja yksilöllisten oppimispolkujen uudistamisessa. Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan organisaatiotasoista erityisen tuen kehittämistä ja koordinointia. Uudistunut ammatillinen koulutus on muuttanut perinteistä erityisopetuksen työnjakoja ja tehtäviä – erityisen tuen toteuttamiselle on aika luoda uudenlaisia malleja.

Erkkaa kaikille – ERKKA -hankkeen koulutuksissa tavoitteena on tukea erityisen tuen ja vaativan erityisen tuen laadukasta johtamista, toteuttamista ja kehittämistä. Koulutuksen keskeisenä tehtävänä on tukea tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista moniarvoistuvan maailman haasteet huomioiden. Erityispedagogisten taitojen syventäminen, erityisen tuen toteuttamisen systemaattisuus ja työnjako sekä uudenlainen osaaminen ovat koulutusten keskiössä.

Erityisen tuen taitajat – Osaajasta asiantuntijaksi -hankkeen koulutusten tavoitteena on vahvistaa erityisopettajien ja muiden erityisen tuen ja ohjauksen asiantuntijoiden osaamista ja antaa heille valmiuksia toimia konsultoivassa asiantuntijaroolissa omassa tai muissa oppilaitoksissa ja verkostoissa, erityisen tuen käytänteiden ja prosessien kehittäjänä sekä inklusiivisen toimintakulttuurin edistäjänä. Samalla osallistuja vahvistaa omia verkostojaan.

Uuden lukiolain mukaan opiskelijalla on oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Oppimisen kipinä – Oppimisen ja hyvinvoinnin tuki lukiossa -hankkeen tavoitteena on nostaa opetuksen laatua ja saavutettavuutta. Koulutuksissa keskitytään opettajan osaamisen vahvistamiseen erityisesti oppimisen tuen, opiskelijan hyvinvoinnin ja osallisuuden sekä digitaalisuuden hyödyntämisessä. Lisäksi tavoitteena on pohtia pedagogista saavutettavuutta ja antaa välineitä oman työn kehittämiseen. Koulutuksissa kehitetään omaa opetusta ja ohjausta sekä tiimiopettajuutta lukioissa.

Digipedagogiikkaa oppimiseen ja ohjaukseen

Lähes kolmasosa nuorista on hyödyntänyt sosiaalista mediaa hakiessaan tietoja opiskeluvalinnan tueksi. Samalla tiedon oma-aloitteinen haku on vähentynyt ja somen rooli tiedon saannissa on korostunut. (Kun koulu loppuu – Nuorten tulevaisuusraportti 2019). Oppilaitoksilla on usein hyviä tuki- ja ohjauspalveluita, mutta opiskelijoilla on usein puutteelliset tiedot niistä ja ne voidaan kokea itselle etäisiksi. Palveluiden jalkauttaminen sosiaaliseen mediaan tuo ne lähemmäksi ja alentaa kynnystä hakea tukea ja neuvoa varhaisessa vaiheessa.

Somessa tutuksi – sosiaalisen median kanavat opiskelijoiden ohjauksessa -koulutuksessa tutustutaan erilaisiin sosiaalisen median kanaviin ja digitaalisiin yhteisöpalveluihin, niiden keskeisiin toimintaperiaatteisiin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoiden ohjauksessa, tiedonjakamisessa ja asiakashankinnassa. Lisäksi perehdytään siihen, miten tuotetaan valittuihin kanaviin sisältöä yhteisöllisesti ja osallistavasti opiskelijoiden kanssa sekä huomioidaan digihyvinvointiin, -turvallisuuteen ja saavutettavuuden liittyvät seikat. Koulutus toteutetaan pääasiassa verkkoympäristössä.

Muita ajankohtaisia koulutusteemoja

Työpaikalla tapahtuva koulutus ja arviointi ovat keskiössä uudistuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Työelämän oppimisympäristöjä on tarpeen kehittää sekä opiskelijan osaamisen hankkimisen ja arvioinnin että työelämän työntekijöiden jatkuvan oppimisen tueksi. Opettajan on osattava tehdä sidosryhmäyhteistyötä ja ohjata monenlaisia asiakasryhmiä. Minusta tulee työelämäpedagogi! -hankkeen koulutuksissa tuetaan oppilaitoksen ja työelämän rajapinnassa työskentelevien jatkuvaa oppimista lisäämällä heidän pedagogista osaamistaan sekä johtamis- ja verkosto-osaamista. Koulutuksissa kehitetään alueellisesti työpaikalla tapahtuvaa koulutusta ja arviointia sekä työelämälähtöisiä, laadukkaita oppimisympäristöjä ja toimintatapoja.

Uudistuneessa ammatillisessa koulutuksessa toimivien opettajien osaamista ja osaamisen kehittämisen tarpeita on tarkasteltu viime vuosina useissa eri hankkeissa ja yhteisten tutkinnon osien opettajien osaamisen vahvistamisen on noussut näissä usein esiin. YTO-kokonaisuuksien toteuttamiseen on rakentunut kirjava joukko erilaisia toimintamalleja, käytäntöjä ja toteutuksia. YTYÄ – yhteisiä tutkinnon osia yhdessä kehittäen -hankkeessa kehitetään henkilöstön osaamista YTO-strategian sekä luovien toteutusmallien ja pedagogisten käytänteiden rakentamisessa.

Rohkeasti uudistamaan -hankkeen koulutuksissa tuetaan ammatillisen koulutuksen jatkuvaa uudistumistarvetta sekä pyritään varmistamaan, että henkilöstöllä on riittävä osaaminen kehittää henkilökohtaistamisen ja ohjauksen taitoja, uudistaa oppimisratkaisuja, parantaa työelämäyhteistyötä ja varmistaa arvioinnin laatua.

Tervetuloa mukaan kehittämään osaamista koulutuksiimme!

Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa www.oamk.fi/taydennyskoulutuskalenteri. Koulutuskalenteri päivittyy syksyn mittaan, kunhan koulutusten sisältöjä ja aikatauluja saadaan vahvistettua. Aiemmin ilmestyneestä uutiskirjeestä voit lukea lisää hankkeiden koulutusosioista.

Kiinnostuitko? Tule kuulemaan lisää koulutuksista uusimmalta Youtube-videoltamme, joka julkaistaan maanantaina 26.10. klo 15. Ensi-illan aikana voit kysyä ja kommentoida videota chatissa, missä myös asiantuntijamme ovat vastaamassa kysymyksiisi reaaliaikaisesti. Videota pääset katsomaan Youtube-kanavaltamme täältä.

Voimme myös räätälöidä

koulutuksia vastaamaan organisaationne tarpeita. Ota yhteyttä:

Erja Kotimäki, erja.kotimaki@oamk.fi tai puh. 050 5884871.