Skip to content

Motivaatio on oppimisen moottori, myös työssäoppimisessa

Opettajakorkeakoulun yliopettaja Esa Virkkula tutki toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden motivaatioon vaikuttaneita tekijöitä työssäoppimisessa.

Loppuvuodesta 2020 julkaistussa tutkimusartikkelissa käsitellään työpajatyöskentelynä toteutetun työssäoppimisen vaikutusta opiskelijoiden oppimismotivaatioon. Taustateoriana oli paljon tutkittu ja sovellettu Itsemääräämisteoria (Self-Determination Theory). 

– Itsemääräämisteoria on opettajalle hyvin käyttökelpoinen. Se esittää oppimismotivaation rakentuvan ihmisen perustarpeiden tyydyttymisen kautta. Meillähän on tarve vaikuttaa itseä koskeviin asioihin, kokea olevamme päteviä toimimaan eli saada onnistumisen kokemuksia sekä toisaalta tuntea yhteenkuuluvuutta yhteisöön. Näitä asioita ruokkimalla opettaja edistää opiskelijan motivaation syntymistä ja kehittymistä, Esa kertoo. 

Tutkimuksessa havaittiin, että opiskelijat on tärkeä ottaa mukaan työssäoppimisen suunnitteluun. Se lisäsi vaikuttamismahdollisuuksia omiin opintoihin.  

– Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat saivat suunnitella työssäoppimistaan sekä itsenäisesti että yhdessä opettajan ja työelämän toimijoiden kanssa. Opiskelijat kokivat hyvin tärkeäksi saada olla mukana vaikuttamassa työssäoppimisena toteutukseen ja siten omaan oppimiseensa. 

Mahdollisuus suunnitella työssäoppimista ja asettaa oppimistavoitteita vaikutti myös opiskelijoiden sitoutumiseen. 

– Itse asetetut tavoitteet ohjasivat pyrkimään kohti parasta. Toisaalta, osaamisen kehittymisen myötä opiskelijat kokivat onnistumisia. He havaitsivat, että tavoitteet voi saavuttaa ja ymmärsivät kuinka ne saavutetaan, Esa täsmentää. 

Asia ei kuitenkaan tapahtunut itsestään. Työpaikkaohjaajan kannustavalla ohjauksella oli tärkeä merkitys opiskelijan osaamisen kehittymiselle.  

– Opiskelijat kertoivat, kuinka heidän ja työpaikkaohjaajan välinen vuorovaikutus ei ollut pelkästään puhetta. Mieleen jäi hyviä ammatillisia toimintamalleja, työskennellessä yhdessä ammattilaisen kanssa. Ammattilainen siis ohjasi omalla tekemisellään opiskelijaa kohti asianmukaista työskentelyä.  

Millä tavalla työssäoppiminen voi kehittää opiskelijan kiinnittymistä opiskeltavaan alaan, vahvistaa tunnetta kuuluvuudesta ammattiyhteisöön? 

– Tutkimuksessa kävi ilmi, että juuri yhteistyö alan ammattilaisten kanssa edisti kasvua tulevan ammattiyhteisön jäseneksi. Kun opiskelija huomasi osaavansa toimia yhdessä kokeneen ammattilaisen kanssa, kokemus työporukkaan kuulumisesta vahvistui. Tutkimustulokset osoittavat, kuinka työssäoppimisen kokeminen mielekkääksi ja hyödylliseksi vaikuttaa positiivisesti oppimismotivaatioon, Esa vetää yhteen.  

– Kaikkiaan tutkimuksen anti opettajan työlle on siinä, että motivaatio ei ole itsestään selvä tai pysyvä asia. Sehän voi muuttua opintojen aikana suuntaan tai toiseen, siis myös huonompaan. Opettajan osaamista on kyky suunnitella koulutusta niin, että opiskelijoiden motivaatio kehittyy hyvään suuntaan. 

 

Virkkula, Esa. 2020. Evaluating motivational characteristics in vocational music education within the perspective of self-determination theory. Empirical Research in Vocational Education and Training, 12 (14). 

Linkki artikkeliin