Skip to content

Luonnonvara-alan ylempi AMK-tutkinto, maaseudun kehittäminen

Tutkinto

Luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike

Agrologi (ylempi AMK)

Laajuus/kesto

60 op / 1–2 vuotta

Tutkinto-ohjelma

Maaseudun kehittämisen tutkinto-ohjelma

Aloituspaikat

15

Opetusjärjestelyt

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina. Opetuspäiviä on keskimäärin 1 krt/kk perjantaisin. Osa opetuksesta järjestetään yhdessä muiden Oamkin YAMK-tutkinto-ohjelmien kanssa.

Keskeistä opinnoissa on monialainen yhteistoiminta.Ylemmät korkeakouluopinnot edellyttävät opiskelijalta sitoutumista ja aktiivista itsenäistä työskentelyä.

Oamkin YAMK-tutkintojen yhteiset aloituspäivät ja lukuvuoden 2024–2025 opetuspäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Kampus

Linnanmaan kampus

Yliopistokatu 9, 90570 Oulu

Hakuaika

13.–27.3.2024 klo 15.00

Koulutus alkaa

Syksy 2024

Valintaperusteet

Hakukelpoisuus

Pohjakoulutusvaatimuksena on

 • korkeakoulututkinto
 • Suomessa suoritettu opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Pohjakoulutuksen lisäksi hakijalla tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden (2) vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan ala, jolle nyt ollaan hakemassa sekä ala, jolta pohjakoulutus on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus. Työkokemusta huomioidessa opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä alalta tahansa.

Haussa käytettävä tutkinto tulee olla suoritettu 11.7.2024 mennessä. Hakukelpoisuuteen edellytettävä kahden vuoden työkokemus tulee olla hankittu 31.7.2024 mennessä.

Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Huom. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja voivat olla ennen vuotta 2001 aloitetut tutkinnot, joiden tutkintotodistuksessa mainitaan kyseinen tutkintoaste (esim. teknillisessä oppilaitoksessa suoritetut insinöörin ja teknikon tutkinnot, opistoasteen sairaanhoitaja, opistoasteen merkonomi). Ammattiopistoissa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. Myöskään ammatti- tai erikoisammattitutkinnot eivät ole opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoja.

Ennakkotehtävä

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella. Hakukohteeseen ei ole erillistä valintakoetta, vaan ennakkotehtävä korvaa sen. Ennakkotehtävästä voi saada enintään 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. Jokainen ennakkotehtävän osio on suoritettava hyväksytysti. Tasapistetilanteessa hakijoiden hakutoivejärjestys ratkaisee.

Ennakkotehtävä tulee liittää yhtenä pdf-muotoisena tiedostona sähköiseen hakulomakkeeseen Opintopolku-palveluun 3.4.2024 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävä hyväksytään vain tähän Oulun ammattikorkeakoulun hakukohteeseen.

Ennakkotehtävän ohjeistus

Laadi suomenkielinen esseemuotoinen opinnäytetyösuunnitelma maaseudun kehittämiseen liittyvästä kehittämistehtävästä. Esseen laajuus 600–700 sanaa. Käytä riviväliä 1,5, kirjasinkokoa 12, kirjasinta Arial ja reunamarginaaleja 2,5 cm. Merkitse käyttämäsi lähteet tekstiin ja laadi lähdeluettelo. Kaikki esseen sanat lasketaan tehtävän laajuuteen, myös lähteet. Kirjoita nimesi esseeseen.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö (30 op) toteutetaan opiskelijan työpaikassa, hänen valitsemassaan kohdeorganisaatiossa tai omassa yrityksessä. Opinnäytetyö voidaan tehdä myös osana Oulun ammattikorkeakoulun kehittämishankkeita.

Hyödynnä suunnitelman laatimisessa teosta Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2014. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Sanoma Pro. Käytä tämän teoksen lisäksi vähintään kahta aiheeseesi sopivaa maaseudun kehittämisen artikkelia, teosta tai muuta tiedon lähdettä. Merkitse käyttämäsi lähteet tekstiin ja laadi lähdeluettelo.

Ohjeet esseen kirjoittamista varten

 1. Kirjoita suunnitelmallesi pääotsikko. Lisää tarvittaessa väliotsikot.
 2. Rajaa kehittämistehtävä. Kuvaa, mitä asiaa haluaisit opinnäytetyössäsi kehittää. Perustele, miksi valitsemasi asian kehittäminen on sopiva opinnäytetyön aihe maaseudun kehittämisen kontekstissa. Perustele, miksi se on tärkeä sinulle, työpaikallesi tai kohdeorganisaatiollesi.
 3. Miten aiot toteuttaa kehittämistehtävän? Kuvaa lähestymistapa (esim. tutkimusasetelma). Kerro mitä kehittämismenetelmää/-menetelmiä aiot hyödyntää. Kuvaa osallistujia ja aikataulua.
 4. Miten työn- tai toimeksiantajasi on sitoutunut kehittämistehtävän toteuttamiseen? Onko sinulla mahdollisuus käyttää kehittämistehtävän tekemiseen työaikaa vai teetkö sen omalla ajallasi?

Esseen arviointi:

 • Kehittämistehtävän rajaus ja sen määrittely käsitteellisesti, hakijan perehtyneisyys kehittävään alueeseen kirjallisuuden avulla ja kehittämistehtävän hyödyllisyys (maksimi 25 pistettä)
 • Aiheen soveltuvuus alan ja tutkinto-ohjelman opinnäytetyöksi (maksimi 10 pistettä)
 • Lähestymistavan ja menetelmien kuvaaminen sekä kehittämistehtävän toteuttamiskelpoisuus (maksimi 30 pistettä)
 • Hakijan motivoituneisuus ja ajankäyttö (maksimi 15 pistettä)
 • Esseen rakenne, laajuus ja oikeellisuus (maksimi 20 pistettä).

 

Hakuohjeet

Hakuohjeet yhteishaussa hakemiseen löydät täältä

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
P. 029 448 9002
hakijapalvelut@oamk.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä

Laurell Hanna
Lehtori, tutkintovastaava
050 5983086

Kääriäinen Jouni
Osaamispäällikkö, ICT ja liiketoiminta yhteinen
050 5117907