Skip to content

Toimintaterapeutti (AMK)

Haluatko tehdä ihmisläheistä työtä, jossa voit käyttää omaa luovuuttasi asiakkaan toiminnan ja toimintakyvyn mahdollistamiseksi? Tavoitteesi on, että asiakkaan päivittäiset elämän toiminnat sujuvat hänen omissa ympäristöissään mielekkäällä ja merkityksellisellä tavalla. Tervetuloa opiskelemaan toimintaterapeutiksi Oulun ammattikorkeakouluun! 

Mitä toimintaterapeutti tekee?

Toimintaterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija, jolla on monipuolinen ja laaja-alainen osaaminen ihmisen toimintakyvystä. Toimintaterapia on näyttöön perustuvaa kuntoutusta, jossa keskiössä on yhdessä tekeminen asiakkaan, hänen läheistensä ja eri asiantuntijoiden kanssa erilaisissa yhteisöissä. Toimintaterapiassa toiminnalla tarkoitetaan kaikkea sitä, mitä ihminen tekee ja ajattelee: itsestä huolehtimista, lepoa, leikkiä, työtä, kotielämän ja vapaa-ajan toimintoja. Toimintaterapeutti analysoi toimintoja ja ympäristöjä sekä soveltaa niitä niin, että ne tukevat asiakkaan valintoja ja osallistumista sekä edistää hänen toiminnallisuuttaan.

Terapeuttiset yhteistyösuhteet voivat olla lyhyitä tai pitkäkestoisia vuorovaikutussuhteita, jotka kestävät useita vuosia. Tämä vaatii sinulta kykyä kuunnella asiakasta, läsnäoloa, rohkeutta ja luovuutta. Terapian suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on aina asiakkaan toimintakyvyn arviointi. Toimintaterapeutti osaa käyttää erilaisia asiakaslähtöisiä arviointimenetelmiä: haastattelua ja toiminnan havainnointia, itsearviointimenetelmiä, testejä ja projektiivisia menetelmiä. Arvioinnin perusteella tehdään yhdessä asiakkaan kanssa suunnitelma yksilöllisesti ja/tai ryhmässä toteutettavaksi. Toimintaterapeutti osaa suunnitella ja toteuttaa myös toiminnallisia ja esteettömiä ympäristöjä sekä mukauttaa niitä asiakkaan tarpeiden mukaan. Hänellä on asiantuntemusta olla kehittämässä yhteiskunnan palveluja.

Monimuotototeutus mahdollistaa opiskelun eri elämäntilanteissa ja eri paikkakunnilla asumisen.

Toimintaterapeutin koulutus Oulun ammattikorkeakoulussa

Toimintaterapiaopiskelijana sinulla on aktiivinen ja vastuullinen rooli oppimisprosessissa. Itsenäiset opiskelutaidot ovat tärkeitä. Suuri osa oppimateriaalista on englanninkielistä.

Monimuoto-opiskelussa yhdistyvät lähiopetuspäivät Oamkin Kontinkankaan kampuksella, paikkaan sitomaton etäopiskelu, harjoittelu toimintaterapian eri toimintaympäristöissä, työn opinnollistaminen esim. työssä hankitun osaamisen hyödyntäminen ja itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä. Itsenäinen opiskelu voi olla aiheeseen perehtymistä, itsenäistä lukemista tai se voi toteutua opintopiireinä ja webinaareina. Opintoja voit suorittaa myös kehittämishankkeissa sekä moniammatillisissa ja -alaisissa oppimisympäristössä.

Käytännön taitoja opit harjoittelemalla läsnäolovelvoitteisilla työpajatunneilla erilaisia arviointi- ja terapiamenetelmiä sekä muita toimintoja, joita analysoidaan ja sovelletaan terapeuttiseen tarkoitukseen sopivaksi. Teoria- ja työpajaopintojen jälkeen käytännön osaamista harjoitellaan ohjatussa harjoittelussa työelämän toimintaympäristöissä toimintaterapeutin ohjaamana. Harjoittelupaikat sijaitsevat eri puolella Suomea.

Toimintaterapeutti työelämässä

Toimintaterapian asiantuntijoista on kysyntää kaikilla kuntoutuksen alueilla Suomessa ja ulkomailla. Toimintaterapian tarve lisääntyy erityisesti kotona asuvien ja kotiutuvien asiakkaiden parissa sekä ennaltaehkäisevässä työssä matalan kynnyksen palveluissa. Lisäksi toimintaterapeutteja tarvitaan yhteiskunnan palvelujen kehittämiseen ja ympäristön suunnitteluun liittyvissä tehtävissä hyödyntämällä mm. erilaisia teknologisia ratkaisuja ihmisten elinympäristössä.

Ammattinimikkeesi on toimintaterapeutti. Toimintaterapeuttina voit työskennellä esimerkiksi seuraavilla tehtävänimikkeillä:

  • toimintaterapeutti
  • ryhmätoiminnan ohjaaja
  • yrittäjä
  • vastaava ohjaaja
  • päivätoiminnan ohjaaja
  • työvalmentaja
  • asumistoiminnan vastaava
  • erityistyöntekijä
  • toiminnanohjaaja
  • apuvälinealan asiantuntija

Toimintaterapeuttina voit toimia myös kuntoutusohjaajana, projektipäällikkönä tai -työntekijänä.

Kansainvälisyys ja vaihtoon lähteminen toimintaterapeutin opinnoissa

Toimintaterapian tutkinto-ohjelmassa opiskelijoita tuetaan moni eri tavoin saavuttamaan kansainvälistä osaamista. Opiskelijoita ohjataan lähtemään opiskelijavaihtoon yleensä kolmannen opiskeluvuoden aikana. Opiskelijat voivat myös hakea kansainvälisille intensiivikursseille. Kotikansainvälisyys on osa kaikkien opiskelijoiden opintoja. Englanninkielisen ammattikirjallisuuden käyttö on osa arkipäivää, sillä kaikissa ammattiopintojen opintojaksoissa käytetään englanninkielistä kirjallisuutta.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Toimintaterapeutin jatko-opiskelumahdollisuudet

Toimintaterapeutin tutkinnon jälkeen voit kahden vuoden työkokemuksen jälkeen suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK). YAMK-tutkinnon jälkeen sinun on mahdollista suorittaa ammatillinen opettajakorkeakoulututkinto, mikä antaa kelpoisuuden muun muassa ammattikorkeakoulun opetustehtäviin sosiaali- ja terveysalalla. Toimintaterapeutin tutkinto antaa pätevyyden hakeutua yliopistoon ja suorittaa esimeriksi terveystieteiden maisterin tutkinto. Voit hakeutua myös yliopistoon ulkomaille suorittamaan maisteritutkinnon toimintaterapiasta ja hakeutua sitä kautta tohtoriopiskelijaksi.

Opiskelu on joustavaa ja hauskaa.

Monimuoto-opiskelu ei ole pelkästään yksin opiskelua, vaan se on vahvasti myös yhteisöllistä.

Harjoittelu opintojen alussa vahvistaa alan valintaa.

Sopiva vapaus suunnitella opinnot oman aikataulun mukaan.

Monimuotototeutus mahdollistaa opiskelun eri elämäntilanteissa ja eri paikkakunnalla asumisen.