Skip to content

Ammattikorkeakouluopettajien resilienssi    

Fenomenografinen tapaustutkimus Case Oamk 

Johdanto

Tutkimuksessani tarkastelen korkeakouluopettajien resilienssiä. Opettajien resilienssiä on tutkittu verrattain paljon lähinnä perus- ja toiseen asteen opettajien näkökulmasta, mutta korkeakouluopettajien resilienssiä on tutkittu vähemmän. Tutkimukseni on fenomenografinen tapaustutkimus, jonka kohteena on korkeakouluopettajat ja tässä tapauksessa Oulun ammattikorkeakoulun opettajat ja heidän käsitykset resilienssistä.  

Opettajan resilienssi on muun muassa kykyä sopeutua muutoksiin, halua ja taitoa jakaa kokemuksia, kykyä ajatella asioita eteenpäinkin ja halua kehittyä. Jokaiselle ihmiselle ja erityisesti opettajille tulee eteen tilanteita, joihin ei ole osannut varautua. 

Resilientit opettajat ovat työhönsä sitoutuneita ja motivoituneita opettajia, jotka jatkavat uran vaiheesta riippumatta haluavat kehittyä ammatillisesti ja maksimoivat kykynsä tarjota korkeatasoista ja laadukasta opetusta.”  

Menetelmät  

Aineiston keruu kyselyaineiston osalta alkoi juuri ennen koronapandemiaa, eli sain aineiston kasaan helmikuussa 2020. 95 opettajaa vastasi kyselyyn. Maaliskuussa 2021 haastattelin 12 opettajaa. Haastateltavat valikoituivat kyselyyn vastanneista opettajista siten, että kuudelta koulutusosastolta valikoitui kustakin osastosta kaksi opettajaa

 

Kuvassa finnfoam-seinällä aineistoanalyysin ”mokkapala”. Fenomenografinen tapaustutkimus voi taipua moneksi. 

Pohdinta 

Tutkimuksen aineisto on kasassa, väitöskirjaan vaadittavat opinnot tehtynä ja väitöskirja valmistuu vähitellen, kappale ja luku kerrallaan. Alustava arvio on, että tutkimuks valmistuu vuoden 2022 aikana. 

Resilienssitutkimus tarjoaa uutta ja hyödyllistä ymmärrystä siitä, miten opettajat selviytyvät muuttuvassa maailmassa, jossa on monia epävarmuustekijöitä ja haasteita. Etenkin kysely ennen koronapandemiaa ja haastattelut koronapandemian aikana tekevät tutkimuksesta ajankohtaisen ja merkittävän. 

Tutkijan yhteystiedot  

Raisa Aine, raisa.aine@oamk.fi