KASVU

KASVUpilotoinnit jätevirtojen uusista käyttömahdollisuuksista

 

Toteutamme pilotointeja ja selvityksiä jätevirtojen kierrätykseen liittyvistä uusista liiketoimintamahdollisuuksista. Piloteissa keskitymme mm. purkupuun, tuhkien ja viherjätteiden uusiokäyttömahdollisuuksiin liiketoiminnassa. Tutustu pilotteihimme alla!

Lajitellun purkupuun käyttömahdollisuudet biohiilen tuotannossa

Biohiili on yksi kiinnostavimmista tuotteista hiilivarastojen kasvattamiseksi ja kiertotalouden massavirtojen turvalliseen hyödyntämiseen. Biohiiltä voidaan tuottaa sivuvirroista, jolloin sen tuotannosta syntyvät ilmasto- ja luontovaikutukset jäävät vähäisiksi, ja sivuvirtojen arvokkaat materiaalit ja ravinteet saadaan hyötykäyttöön turvallisesti.

KASVU-hankkeen tilaamassa ja Carbon Balancen toteuttamassa pilotissa selvitettiin, voidaanko biohiilen tuotanto toteuttaa lietteen ja jätepuun seospyrolyysinä. Pilotissa kokeiltiin seospyrolyysia purkupuun, risujen ja oksien, mädätysjäännöksen ja lietteen erilaisilla seoksilla. Kokeilussa havaittiin, että lietteen pyrolysointi onnistuu, kun puumassaa on seoksessa riittävästi ja lämpötila on tarpeeksi korkea. Olosuhteet testiympäristössä olivat haastavat syksyllä tehdyn kokeilun aikana ja niihin nähden tulokset olivat hyvin lupaavia.

Lataa pilotin raportti tästä: 

Kemicondlietteen, mädätejäännöksen, purkupuun, risujen ja oksien pyrolyysitestit

 

Tuhkien uudet käyttömahdollisuudet maamassojen käsittelyssä

Toteutimme yhteistyössä Rambollin kanssa selvityksen tuhkien käyttömahdollisuuksista happamien sulfaattimaiden käsittelyssä.

Kokeilussa selvitettiin voimalaitostuhkien sekä terästeollisuuden kuonan soveltuvuutta happaman sulfaattimaan neutraloimiseen, eli estämään maan hapettuminen ja veden happamoituminen, sekä haitallisten metallien mahdollista liukenemista happamoitumisen seurauksena. Valittujen seosten ympäristökelpoisuutta vertailtiin olemassa oleviin raja-arvoihin. Lisäksi selvitettiin seosten lujuuden kehitystä ja koossa pysymistä.  

Valtioneuvoston asetus maa-ainesjätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa (MASA-asetus) on parhaillaan valmisteilla. Tämän kokeilun tuloksia tullaan hyödyntämään MASA-asetuksen valmistelutyön tukena. 

Raportti aukeaa linkkiä klikkaamalla:

Tuhkien käyttömahdollisuudet happamien sulfaattimaiden käsittelyssä

 

Tomaatinsiementesti ja seurantanäytteet kompostoinnin kehittämisen työkaluina

Yhteistyössä Kiertokaaren ja VRJ Pohjois-Suomen kanssa selvitimme, miten erilaiset kompostiseokset vaikuttavat kompostointiprosessin sujuvuuteen ja haittakasvien, eli rikkakasvien ja vieraskasvien hallintaan. Kokeilussa kompostiaumojen lämpötiloja seurattiin ja niistä otettiin näytteet tarkempaa analysointia varten. Lisäksi tehtiin tomaatinsiementesti, jolla selvitettiin kompostoinnin tehoa rikkakasvien ja haitallisten vieraskasvilajien torjunnassa. Kokeilun tulokset osoittavat, että riittävän korkeissa lämpötiloissa siementen itämiskyky häviää, riippumatta siitä missä suhteessa mädätysjäännöstä ja haravointijätettä kompostissa on. Kompostin koostumuksella on kuitenkin merkitystä mikrobitoiminnan kannalta, esimerkiksi ilmanvaihdon, kosteuden ja ravinteiden määrien kautta. Kokeilun toteutuksesta ja tuloksista lisää raportissa:

Tomaatinsiementesti ja seurantanäytteet kompostoinnin kehittämisen työkaluina