PoJo

Positiivisen johtamisen valmennukset ja asiantuntijapalvelut

 

PoJo-hankkeen valmennuksia ja asiantuntijapalveluita toteutetaan sekä avoimina alueellisina koulutuksina ja tapahtumina että organisaatiokohtaisesti räätälöiden. Kohderyhmänä voivat olla esimerkiksi organisaation johto, esimiehet, tiimit tai koko henkilöstö.

 

 

 

PoJo-hankkeen valmennukset ja asiantuntijapalvelut perustuvat positiivisen organisaation PRIDE-teorian osa-alueille:

(P) Johda käytänteitä! (Positive practices) Tässä osiossa tunnistetaan, jaetaan ja kehitetään organisaation myönteisiä käytänteitä, jotka edistävät muita positiivisen organisaation osa-alueita (vuorovaikutusta ja yhteistyötä, vahvuuksien tunnistamista, hyödyntämistä ja kehittämistä, myönteisiä tunteita ja ilmapiiriä). 

(R) Johda vuorovaikutusta! (Relationship enhancement) Tässä osiossa osallistuja perehtyy vuorovaikutuksen, ihmissuhteiden ja yhteistyön merkitykseen ja hyötyihin organisaatiossa. Tavoitteena on edistää osallistujan valmiuksia ihmisten välisen vuorovaikutuksen, yhteistyön sekä ryhmäprosessien johtamiseen sekä oman vuorovaikutuksen kehittämiseen. 

(I) Johda vahvuuksia! (Individual attributes) Tässä osiossa osallistuja perehtyy vahvuuksien merkitykseen ja hyötyihin yksilön ja organisaation kannalta. Hän tutustuu positiivisen psykologian laajan vahvuusnäkemyksen kautta vahvuuksien erilaisiin lajeihin ja ottaa haltuunsa työkaluja vahvuuksien tunnistamiseen, hyödyntämiseen ja vahvuuslähtöiseen johtamiseen eri osa-alueilla.  

(D) Johda itseäsi ja muita! (Positively deviant leadership) Tässä osiossa osallistuja perehtyy positiivisen johtamisen määritelmään ja tieteenfilosofiseen taustaan. Osallistuja tarkastelee ihmiskäsitystään, arvojaan, asenteitaan ja ajatteluaan ja reflektoi omaa toimintaansa johtajana. Tavoitteena on kehittää johtajuutta positiiviseen, humanistiseen suuntaan. Positiivisen johtamisen teemallinen työnohjaus, eli D-ryhmä tukee kehittymistä positiivisena johtajana. 

(E) Johda tunteita! (Emotional well-being)

Tässä osiossa perehdytään myönteisten tunteiden ja ilmapiirin merkitykseen organisaatioissa. Osallistuja oppii tunnistamaan, käsittelemään ja sitä kautta johtamaan omia ja toisten ihmisten tunteita ja organisaation tunneilmapiiriä.

Yhteiset valmennukset ja ryhmät  

Tässä tiedotamme hankkeessa mukana olevien organisaatioiden johdolle ja henkilöstölle tarkoitetuista yhteisistä palveluista. Yhteiset valmennukset tukevat organisaatiokohtaisia palveluita ja mahdollistavat verkostoitumisen ja toisilta oppimisen. 

Tällä hetkellä tarjolla ei ole avoimia valmennuksia. Seuraa Positiivisen johtamisen verkoston Facebook-ryhmästä tulevia tapahtumia. 

Webinaaritallenteet: Positiivisen organisaation osa-alueet ja PRIDE-teoria tutuksi

Tässä viidestä itsenäisestä info-webinaarista koostuvassa sarjassa pääset tutustumaan PRIDE-teorian eli positiivisen organisaation osa-alueisiin ”yksi kirjain kerrallaan”. Webinaari sisältää teoriaa, käytäntöä ja PoJo-hankkeen kokemuksia, ja lisäksi sinulla on mahdollisuus kysyä lisää hankkeen asiantuntijoilta. Mukana ovat Sanna Wenström ja Lea Veivo.

Webinaaritallenteet löytyvät PoJo-verkoston Facebook-ryhmän osiosta ”OPPAAT”. 

 

PoJo – Kainuun avoimet valmennukset: 

Syksyn 2022 aikana toteutetaan avoimia alueellisia valmennuksia, joihin Kainuun alueen PoJo-organisaatioiden johto ja henkilöstö voivat osallistua oman mielenkiinnon ja tarpeen mukaan. Valmennukset ovat avoimia kaikille hankkeen kohderyhmään kuuluville mikro- ja pk-yritysten sekä julkisorganisaatioiden henkilöstöille.

Avoin fasilitointivalmennus: Yhdessä ei yksin – fasilitointi osallisuutta tukemaanKouluttaja: lehtori Ulla Mäntykangas, Oamk/ AmokI osa 20.9 klo 12-15.30• Uusi normaali- etänä yksin ja yhdessä• Fasilitoinnin periaatteita ja menetelmiä• Fasilitaattorin rooli ja tehtävät• Palavereihin ja projekteihin uutta potkua- alkustepit fasilitointiin omakohtaisten harjoitusten kauttaVälityöskentelyä, jonka tavoitteena on soveltaa osallistavia toimintatapoja ja fasilitoinnin menetelmiä oman tiimien ja työyhteisöjen toiminnassa.II osa 4.11.klo 12-15.30• Fasilitointi osallistavana työtapana- keskeisiä muistutuksia onnistumisen tueksi• Uutta, vanhaa ja lainattua osallistavaan toimintaan• Fasilitoivien menetelmien kokemuksien reflektointia- mitä opin ja oivalsinKohderyhmä: tiimien ja työryhmien vetäjät, projektien vetäjät ja vastuuhenkilöt, kaikki asiasta kiinnostuneet.Valmennus on päättynyt. 

 

Positiivisen psykologian perusteet ja teematunteja – Kukoistamaan positiivisen psykologian avulla!Kouluttaja: Minna Sandberg, Oamk/Amok, lehtori, FM, erityisopettaja, Positive Psychology Practitioner.

A. Positiivisen psykologian perusteet – verkkokoulutus (3h) ke 24.8.2022 klo 13-16B. Positiivisen psykologian teematunnit (10x2h) verkossa. Voit valita yhden tai useamman sinua kiinnostavan ai-heen!1. Töihin kukoistamaan pe 19.8. 2022 klo14–162. Vahvuuksista voimaa pe 23.9.2022 klo 13–153. Positiivinen psykologia ja kriisiaika ke 5.10 2022 klo 13–154. Resilienssin vahvistaminen pe 7.10 2022 klo 13–155. Empatia ja itsemyötätunto to 13.10.2022 klo 14–166. Positiivisen psykologian interventiot 18.10.2022 klo 14–167. Aikaansaaminen ja kasvun mindset ti 22.11. 2022 klo 14–168. Uppoutuminen pe 25.11. 2022 klo 13–159. Kiitollisuus ja hyvä elämä 2.12.2022 klo 13-1510. Merkitys ke 14.12.2022 klo 14–16Valmennnus on päättynyt. Lisäksi voit varata työyhteisöillesi positiivisen johtamisen ja organisaation tutkimustietoon ja menetelmiin pohjautuvia valmennuksia.

Lisätietoja: Päivi Haapakoski, paivi.haapakoski@oamk.fi, p. 040 141 5163 Sanna Wenström, sanna.wenstrom@oamk.fi, p. 040 190 3494