Skip to content

Kohti koulutusta – hanke

Kohti koulutusta -hanke kehittää kolmen ammattikorkeakoulun (LAB, Oamk ja Xamk) yhteistyönä toimintamallin, jolla edistetään heikossa työmarkkina-asemassa olevien koulutukseen pääsyä ja sitä kautta työllistymistä. Hankkeessa parannetaan työttömien, työttömyysuhan alla olevien, työnhakijoiden, maahanmuuttajataustaisten ja heikon koulumenestyksen omaavien matemaattis-luonnontieteellistä osaamista ja sitä kautta mahdollisuuksia valmistua ajoissa ja/tai hakeutua koulutukseen. 

Hankkeessa otetaan käyttöön uusia tukitoimia oppimiseen, hyödynnetään täysin digitaalisia menetelmiä ja rakennetaan laadukasta materiaalia LUMA-aineiden opetuksen ja opiskelun tueksi. Hankkeessa keskitytään erityisesti oppimisen tukeen ja valmentavien verkkomateriaalien laatimiseen. Materiaalia tuotetaan ammattioppilaitoksissa opiskeleville, toiselta asteelta valmistuneille, tvöttömille, koulupudokkaille ja maahanmuuttajataustaisille, jotka ovat kiinnostuneita jatko-opinnoista.

Hankkeessa luodaan laaja materiaalipankki opettajille opetuksen ja oppimisen laadun takaamiseksi. Lisäksi hankkeessa suunnitellaan valmentavia kursseja ja valmistetaan laadukasta video/AR-materiaalia LUMA-aineiden osaamisen tärkeydestä. Erityinen tavoite on kaventaa toisen ja kolmannen asteen välistä matematiikan osaamistasoa käsiteoppimisen keinoin. Luodut hyvät käytänteet eri oppimismenetelmistä ja lähestymistavoista ovat kaikkien saatavilla. Myös opettajat voivat hyödyntää aineistoja koulutuksen tukena. 

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa työllisyyttä tukeva ja osaamista kehittävä LUMA-aineiden oppiminen tuottamalla valmentavaa materiaalia matematiikan ja fvsiikan itsenäiseen opiskeluun.

  • Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on parantaa matemaattisen osaamisen tasoa ja edellytyksiä hakeutua ammatillisiin jatko-opintoihin ja korkeaa osaamista vaativien tehtäviin tarvittavaan koulutukseen
  • Lyhyen tähtäimen tavoitteena on löytää toimintamalleja heikosti matemaattisissa aineissa menestyneiden oppimisen tukemiseksi
  • Löytää keinoja tunnistaa luma-aineissa heikosti menestyneiden opiskelijoiden erilaiset itseohjautuvuuden ja itsesäätelyn valmiudet sekä luoda toimintamalleja, joilla näitä taitoja voitaisiin opiskelun aikana kehittää
  • Edistää valtakunnallisesti työttömien ja työttömyysuhan alaisten, matalan palkkatason henkilöiden, nuorten matemaattis-luonnontieteellisten aineiden osaamista, loogista ajattelua ja työelämässä tarvittavia ongelmanratkaisutaitoja
    • Opintojen jälkeen opiskelijat ovat orientoituneita jatko-opintoihin ja jatko-opiskelukynnys madaltuu
  • Houkutella rekrytointivaikeuksista kärsiville aloille (mm. teknologia) lisää osaajia (mm. maahanmuuttajataustaiset ja naiset) tukemalla heidän omaehtoista oppimistaan itsenäisen opiskelun materiaalin selkokielisyydellä, ja näin mahdollistaa jatkuva oppiminen
    • Hankkeella lisätään opiskelijoiden teoreettisen ja abstraktin ajattelun taitoa, ja näin tuetaan valtioneuvoston asettamaa vaatimusta korkeakouluttaa 50 % ikäluokasta

Julkaisut

Blogikirjoitus: Matemaattisten taitojen parantamisella kohti jatko-opintoja (Eija Lantta, Henry Lähteenmäki ja Jarkko Hurme, 14.4.2023, LAB focus -blogi)

Konferenssijulkaisu: Hurme J., Porras P., & Lähteenmäki H. (2023) Enhancing Mathematical Skills for Vocational School Students Pursuing Undergraduate Studies ISSN: 2435-9467 – The Barcelona Conference on Education 2023: Official Conference Proceedings https://doi.org/10.22492/issn.2435-9467.2023.43

Blogikirjoitus: Erotteleeko ammattikorkeakoulujen tekniikan valintakokeen matemaattis-luonnontieteellinen osuus hakijoista etevimmät? (Porras Päivi, Hurme Jarkko ja Lähteenmäki Henry, 27.11.2023, Oamk Journal)

Ammattilehtiartikkeli: Päivi Porras, Jarkko Hurme ja Henry Lähteenmäki (2023) Matematiikan osaamistasotesti ammattiopistoissa paljasti huolestuttavia tuloksia. Toolilainen. TOOL ry.

Konferenssijulkaisu: Päivi Porras, Jarkko Hurme ja Henry Lähteenmäki. (2023) Improving mathematical skills towards undergraduate studies. Mathematics in Engineering Education Seminars – SEFI. Tampere, Finland.

Hankkeen vaikuttavuus

Toimenpiteiden tuloksena syntyy itseohjautuvaa verkko-opiskelua tukevia toimintamalleja ja luma-aineiden opetuksessa hyödynnettävää materiaalia, joka mahdollistaa jatkuvan oppimisen kaikille iästä, sukupuolesta ja kansallisuudesta riippumatta.

Hankkeessa tuotetaan ajasta ja paikasta riippumaton koulutus perustaitojen kehittämiseen. Innostus luma-aineiden opiskeluun kasvaa ja keskeyttämiset vähenevät toisella asteella. Pitkällä aikavälillä tulokset heijastuvat myös opiskeluvalintoihin segregaatiota lieventävästi.

Vaikuttavuuden arvioinnilla ja hyvällä viestinnällä turvataan tulosten leviäminen hankekauden aikana ja jälkeen sekä vakiintuminen käyttöön hankekauden jälkeen.

Hankkeen kesto

Hankkeen toteutusaika 1.2.2023–31.1.2026.

Yhteistyökumppanit ja rahoittajat

LAB-ammattikorkeakoulun koordinoimassa Kohti koulutusta -hankkeessa ovat mukana Oulun ammattikorkeakoulu ja XAMK. 

Tätä ESR+ -hanketta rahoittaa Ely-keskus.