TIKO-SILTA

TIKO-silta: Hankkeessa tehtyä

Tällä sivulla kerrotaan hankkeen etenemisestä ja hankekuukausien varsille sattuneista tapahtumista. Matkan varrelle mahtui monenlaista, ja useat organisaatiot, hankkeet sekä ihmiset osallistuivat siltojen rakennustyöhön.

Maaliskuu 2020 – maaliskuu 2021

Verkostoitumista ja ideointia

Nopeasti alkanut yhteistyöverkoston luominen johti ensimmäisiin pilotointien aloituksiin jo syksyllä 2020, ja joidenkin yhteistyölukioiden kanssa yhteistyön ideointi alkoi vasta syksyn aikana. Yhteistyöideoita kerättiin lukioilta työpajoissa Padlet-sovellusta käyttäen, sähköpostitse sekä haastatteluiden avulla. Hankehenkilöstön sisäisten ideointien tulokset muotoiltiin yhteistyökonseptien muotoon. Muun korkeakouluhenkilöstön yhteistyöhön liittyviä ajatuksia kartoitettiin haastatteluin. Myös tietojenkäsittelyn opiskelijoilta kerättiin ideoita lukioyhteistyöstä.

Opintopisteitä IT-alaa esittelemällä

Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston opiskelijat järjestivät yhteistyölukioissa infotilaisuuksia. Tilaisuuksien sisältö rakentui yleisestä IT-alaa koskevasta tiedosta, opiskelijoiden omien lukion jälkeisten opintopolkujen esittelystä sekä tietojenkäsittelyn opintojen sisällöstä kertomisesta. Uutuusarvo näissä infojen pitämisissä oli Oamkin opiskelijoille siinä, että heillä oli mahdollisuus saada työmäärän mukaan niistä myös opintopisteitä.

Hankkeiden välistä yhteistyötä

Verkostoituminen Ilmastonmuutos lukioihin -hankkeen kanssa mahdollisti pilotoinnin, johon liittyi myös hankkeiden välistä yhteistyötä. Lokakuussa 2020 aloitettiin projekti, jonka tavoitteena oli toteuttaa lukiolaisille suunnattu hiilijalanjälkilaskuri mobiilisovelluksena. Laskurin suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi joukko Oamkin opiskelijoita ja lukiolaisia, ja toimintaan osallistuivat myös graafisen suunnittelun ja hiilijalanjälkeen liittyvään laskentaan erikoistuneet yritykset.

Yhteistyöprojektin tuloksena sovelluksesta syntyi kehitysversio, jossa laskurin toiminnallisuudet oli toteutettu pääpiirteittäin. Kehitystyö jatkui lukiolaisvoimin keväällä 2021, ja laskuri saatiin sen seurauksena Android-sovelluskauppaan.

Avoimen ammattikorkeakoulun kurssi lukiolaisille

Limingan lukion kanssa käytyjen keskusteluiden yhteydessä ilmeni tarve järjestää lukiossa Robotiikka-aiheinen kurssi. Keskusteluiden perusteella päädyttiin yhteistyömuotoon, jossa Oamk tarjosi lukion aikatauluihin sopivan Ohjelmoinnin perusteet -opintojakson avoimen ammattikorkeakoulun opintoina. TIKO-silta-hanke oli mukana suunnittelemassa opintojaksoa, seuraamassa yhteistyön rakentumista ja toteuttamassa käytännön järjestelyitä, joita onnistunut pilotointi edellytti. Ilman hankkeen kontribuutiota tätä yhteistyötä tuskin olisi saatu käynnistymään. Kurssiin kuuluneesta kampusvierailusta voit lukea täältä.

Huhtikuu 2021 – syyskuu 2021

Hankkeen pilotointeja jatkettiin keväällä 2021. Osa toimintamuodoista, kuten korkeakouluopiskelijoiden pitämät IT-infot, oli sellaisia, joiden toteutusta hiottiin ensimmäisen pilotointikierroksen jälkeen. Pilotointien joukossa oli myös uusia yhteistyömuotoja.

Kesäkuussa 2021 saatiin iloinen uutinen: edellissyksyn Hiilijalanlaskuri-sovelluksen kehitystyöhön osallistuneet Haukiputaan lukion opiskelijat voittivat sovelluksella kansainvälisen Luma StarT -kilpailun (Kalevan artikkeli aiheesta).

Kampusvierailuja lähi- ja etätoteutuksina

Kastellin lukion opettajille toteutettiin toukokuussa 2021 kampusvierailu Linnanmaan kampukselle.  Vierailun aikana virisi keskustelua yhteistyömuodoista ja mahdollisista pilotoinneista lukuvuoden 2021–2022 aikana. Lisäksi esiteltiin tietojenkäsittelyn koulutuksen sisältöjä ja tehtiin tutustumiskierros Oamkin kampusalueen uusiin tiloihin.

COVID-19-epidemian vuoksi lukuvuonna 2020–2021 haasteeksi osoittautui perinteisen lukio-opiskelijoiden vierailun osalta, että opetus korkeakouluissa painottui etätyöskentelyyn. Siksi nähtiin järkeväksi luoda Moodle-oppimisympäristöön tila, jonne koottiin tietojenkäsittelyn opetusaiheista lyhyitä luentonäytteitä, joita lukiolaiset voivat käydä katsomassa milloin tahansa.

Oulun yliopisto järjesti etätoteutuksena lukiolaisseminaarin, jonka tarkoituksena oli esitellä lukiolaisille tuotoksia, joita tietojenkäsittelyn yliopisto-opiskelijoilta vaaditaan. Esimerkkinä käytettiin Ohjelmointi 4 -kurssia, jonka opiskelijoiden piti suunnitella ja toteuttaa yksinkertainen ohjelma käyttöliittymineen. Visuaalisen painotuksen vuoksi kurssituotokset kelpasivat hyvin myös ohjelmoinnista perehtymättömille esiteltäväksi.

Pelikehitys osaksi lukiokurssia

Alkukeväästä 2021 alettiin suunnitella Muhoksen lukiossa pilotoitavaa pelikehitysjaksoa, joka integroitaisiin jatkossa osaksi Oamkin tarjoamaa robotiikka-aiheista lukiokurssia. Suunnittelu eteni tavoitteiden mukaisesti, ja pilotointi vietiin läpi huhti-toukokuussa. Pilotointi osoitti, että pelikehityksen opetus onnistuu lukiolaisille etäyhteyksiäkin käyttäen, ja osallistujilta saatiin positiivista palautetta toteutuksesta.

Toimeksiantoja korkeakouluopiskelijoille

Kaksi Oamkin opiskelijaa toteutti TIKO-silta-hankkeen toimeksiantamana opinnäytetyön aiheesta “Elämyksiä IT-alan opinnoista lukiolaisille”. Toimeksiannon aihe nousi suoraan lukion henkilöstölle pidetystä työpajasta. Työhön voi tutustua Theseus-palvelun kautta.

Hankkeen toimeksiannon pohjalta toteutettiin pääosin opiskelijatyönä videoita, joilla esitellään hankkeen toimintaa, tietojenkäsittelyn koulutusta ja Linnanmaan kampusaluetta. Videot on julkaistu Oamk IT -Youtube-kanavalla.

Lokakuu 2021 – helmikuu 2022

Viestintää ja verkostoitumista

TIKO-silta osallistui lokakuussa 2021 Mimmit koodaa -tapahtumaan, jossa keskusteltiin ohjelmistoalan toimijoiden ja tapahtuman järjestäjien kanssa. Marraskuussa hanketta esiteltiin WSTEM-hankkeen toivomuksesta kansainväliselle verkostolle. Hankkeen edustaja osallistui myös Sivistyksen supervoimia -podcastiin, jossa hanketoiminta nousi tärkeään osaan ja hankkeelle saatiin kaivattua näkyvyyttä.

Hankkeen alustalle julkaistiin Oamk-opiskelija Silja Huhdan blogikirjoitus yleisharjoittelun suorittamisesta TIKO-silta-hankkeen parissa. Syksyllä 2021 TIKO-silta-hanke ja Vaasan yliopisto aloittivat yhteistyön Visman kanssa, joka kehittää lukioissa käytössä olevaa Wilma-alustaa. Tarkoitus on kevään 2022 aikana toteuttaa Oulun ja Vaasan lukioissa työpajoja, joissa lukiolaiset voivat osallistua Wilman kehittämiseen.

Lukiolaiset testaajina

Marraskuussa ryhmä Oulu Game Labin opiskelijoita matkasi Kastellin lukioon, jossa lukiolaisille tarjottiin mahdollisuus testata kehitteillä olevia mobiilipelejä. Samaan tapahtuman yhteydessä toteutettiin infopiste, jossa lukiolaiset saivat tietoa tietojenkäsittelyalasta ja sen opinnoista. Samassa kuussa toteutettiin myös kampusvierailu Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukion (OSYK) opiskelijoille. Vierailijoille esiteltiin Linnanmaan kampusaluetta sekä toteutettiin Oulu Game Labissa kehitettyjen pelien pelattavuustestaus.

Opintojaksojen lisäksi testattaviksi soveltuvia tuotoksia kehitetään myös korkeakoulujen hanketyön puitteissa. Tähän liittyen toteutettiin marraskuussa lukiolaisvoimin Ympäristöviisas viljelijä -hankkeen toiminteena kehitettävän Web-sovelluksen testauskierros, jonka tuloksena saatiin käyttökelpoista palautetta sovelluksen jatkokehitystä ajatellen.

Digiteknologiaa lukion draamaprojektiin

OSYK:n kanssa aiemmin suunnitellun draamapohjaisen projektin pohjalta muotoiltiin toimeksianto, johon osallistuvat Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden opiskelijat ovat mukana musikaalin tuotannossa suunnitellen Esineiden internet (Internet of Things, IoT) -pohjaisia ratkaisuja ja hyödyntäen muitakin digiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Musikaalin tuotantoryhmässä työskenteli suuri joukko erilaisia toimijoita, opettajia, opiskelijoita ja muuta lukion henkilökuntaa.

Kyselyitä ja kartoituksia

Oulun yliopiston ensimmäisen vuoden opiskelijoille teetettiin lokakuussa 2021 kysely, jossa kartoitettiin vasta-aloittaneiden opiskelijoiden näkemyksiä tietojenkäsittelystä ja heidän alan valintansa syitä. Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että alan monipuolisuuden markkinointi ei juuri näy yliopistoon hakevissa, sillä opiskelijoilla oli lähes samanlainen kuva ohjelmistoalasta riippumatta siitä, mihin koulutusvaihtoehtoon he olivat hakeneet.

Lukioyhteistyön kannalta merkittävä havainto oli, että tietojenkäsittelytiedettä opiskelemaan hakeneet hakivat alalle lukiossa saadusta kuvasta riippumatta eivätkä sen takia. Kaikilla muilla aloilla lukiomarkkinoinnilla oli tärkeämpi osuus hakijan suuntautumiseen. Jatkossa siis tarvitaan nykyistä tehokkaampaa tiedottamista ja markkinointia.

Lukioille ja korkeakouluille tarkoitetun yhteistyön tilan arviointityökalun suunnittelu aloitettiin syksyllä 2021. Arviointityökalun tarkoituksena on mahdollistaa lukioille ja korkeakouluille oman yhteistyötilan arvioiminnen. Työkalu tarjoaa myös kehitysideoita, joilla yhteistyötä voidaan kehittää.  Työkalun kysymysten alustava vedos saatiin valmiiksi joulukuussa 2021.

Maaliskuu 2022 – joulukuu 2022

Testausta ja työpajoja

Oamkin järjestämän Ohjelmoinnin perusteet lukiolaisille -toteutuksen yhteydessä järjestettiin osallistuville opiskelijoille vierailu Linnanmaan kampukselle. Vierailun aikana toteutettiin robotiikkatyöpaja, jossa päästiin ohjelmoimaan yhteistyörobotteja ja tutustumaan muuhunkin robotiikkaan sekä IT-alaan ja –koulutukseen. Vierailu järjestettiin yhteistyössä Roboboost-hankkeen kanssa. 

Myös Kempeleen ja Muhoksen lukiolaisille järjestettiin huhti-toukokuussa kampusvierailut Linnanmaalle. Kempeleen lukion vierailuihin osallistui kaikkiaan noin 140 toisen vuoden opiskelijoita opettajineen, ja Muhokselta kampukselle saapui 14 opiskelijaa opettajineen. Vierailuiden aikana esiteltiin IT-alaa ja tietojenkäsittelyn korkeakouluopintoja. Lukiolaiset testasivat Ympäristöviisas viljelijä -hankkeen toteuttamaa sovellusta, ja Oamkin henkilökunta esitteli droonien käyttöä. Lisäksi lukiolaiset pääsivät kokeilemaan suunnittelutaitojaan moodboard-työpajassa. Kampuskierroksen yhteydessä esiteltiin Oamkin PrinLab-toimintaa ja Oulun yliopiston UX-laboratoriota.

Syyskuukausina hankkeen toimet keskittyvät tulosten julkaisuun ja loppuseminaarin järjestämiseen. Hankkeen kehittämät yhteistyökonseptit ja yhteistyömalli julkaistiin sivustolla tiko-silta.luno.fi, ja ne ovat nyt käytettävissä tietojenkäsittelyalan lukioyhteistyön tueksi. Loppuseminaari pidettiin marraskuussa Ravintola Rauhalassa. Seminaariohjelmaan kuului hankkeen tuotosten ja verkostoitumisen lisäksi IT-alan koulutusta ja lukioyhteistyötä käsittelevä paneelikeskustelu ja Postin tiedotuspäällikkö Timo Nurmen ”Ajattele isosti – arkipäiväistä”-puheenvuoro.