Skip to content

 

RageStop – turvallisuus ja tunteet oppimisen perustana

 

RageStop -hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli emotionaalisen turvallisuuden tunteen vahvistumiseen ja nuorten tunnetaitojen ohjaamiseen. Toimintamallin avulla kehitetään sekä nuorille että oppilaitoksen käyttöön työkalu, jota voidaan käyttää ryhmäytymisessä ja luokan hyvän hengen ja oppimisympäristön turvallisuuden ylläpitämisessä. Toimintamalli tarjoaa keinoja tunnistaa omia tunteitaan ja säädellä omaa sietoikkunaansa.

Hankkeen avulla etsitään ratkaisuja nuorten syrjäytymiseen ja koulutuspolkujen katkeamisiin parantamalla nuorten taitoja ymmärtää ja säädellä omia tunteitaan sekä lisäämällä nuorten kanssa toimivien valmiuksia tunnistaa ja ohjata tunnetaitoja. Parantunnut tunteiden säätely lisää turvallisuuden kokemusta, mikä vaikuttaa edistävästi nuoren oppimiseen, elämänhallintaan ja ihmissuhteisiin. Turvallinen oppimisympäristö sekä opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevat rakenteet vahvistavat opintoihin kiinnittymistä ja vähentävät keskeyttämisen riskiä. 

Osaamista nuorten tunnetaitojen ohjaamiseen

Hanke kehittää toimintamallia nuorten tunnetaitojen ohjaamiseen. Toimintamallin avulla pyritään ennaltaehkäisemään koulutuksen keskeyttämistä ja edistämään nuorten etenemistä koulutuspolulla. Tavoitteena on kehittää opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä muiden nuorten kanssa toimivien ammattilaisten moniammatillista yhteistyötä ja osaamista, jotta tukea tarvitsevat oppilaat tunnistettaisiin ajoissa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Oulun alueen perusopetuksen lisäopetuksen luokat (kymppiluokat) ja ammatilliseen koulutukseen valmistavan koulutuksen VALMA-opiskelijat. Hankkeen ensisijaiseen kohderyhmään kuuluvat myös sosiaali- ja terveysalan nykyiset ja tulevat ammattilaiset, opinto-ohjaajat ja muut koulujen ohjauspalvelujen piiriin kuuluvat asiantuntijat. Kehitettävä toimintamalli on jatkossa kopioitavissa ja hyödynnettävissä perusopetuksen yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa.

Nuoret kokemusasiantuntijoina

Kehitettävän mallin pohjana on Oulun ensi- ja turvakodin RageStop-työpajamalli, jota on käytetty sekä peruskouluissa että perhetyössä tunne- ja itsesäätelytaitojen tukemisessa. Hankkeen avulla pilotoidaan ja jatkokehitetään mallia yhdessä peruskoulun kymppiluokkien ja VALMA-opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena on kehittää työkaluja ryhmäytymisen ja turvallisen oppimisympäristön tukemiseksi.

RageStop-hankkeen avulla lisätään myös ammattiopiston opettajien ja opiskelijahuollon henkilöstön tietoisuutta tunnesäätelystä sekä ymmärtävästä kohtaamisesta. Hankkeessa pilottiluokkien oppilaat toimivat kehittäjinä ja kokemusasiantuntijoina. Tällöin myös nuorten tietoisuus omista tunnesäätelytaidoistaan vahvistuu. Itsesäätelytaitojen vahvistaminen parantaa vuorovaikutustaitoja, ihmissuhteita ja itsetuntoa.

Hankkeen kesto

Hanke kestää 01.04.2020–31.05.2022 välisen ajan.