Skip to content

Tutkintolautakunta

Opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten ammattikorkeakoululla on tutkintolautakunta, jonka jäsenet ammattikorkeakoulun hallitus nimittää. Oikaisupyyntö käsitellään tutkintolautakunnassa, jos olet tyytymätön päätökseen, jonka arvioinnin suorittanut opettaja tai hyväksilukemisesta päätöksen tehnyt teki oikaisuusi. Oikaisua voi hakea tutkintolautakunnalta  

 • ammattikorkeakoulututkinnon,  
 • ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon,  
 • ammatillisen opettajankoulutuksen,  
 • erikoistumiskoulutuksen sekä  
 • täydennyskoulutuksena, avoimena ammattikorkeakouluopetuksena tai muutoin erillisinä opintoina järjestettyjen tutkintojen osia sisältävän koulutuksen opintojaksojen arvosanoihin. 

Oikaisuprosessin eteneminen

 1. Jos olet tyytymätön opintojakson arvosanaan, muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksilukemiseen, pyydä suullisesti tai kirjallisesti oikaisua siihen opettajalta tai hyväksilukemispäätöksen tehneeltä. Opintojakson arvosanaa koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin sinulla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltasi tietoosi.  Hyväksilukemista koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Opettaja/hyväksilukemispäätöksen tehnyt vastaa oikaisupyyntöön viimeistään 14 päivän kuluessa oikaisupyynnön saapumisesta. Määräaika ei kulu vapaajakson aikana. 
 2. Jos sopuun ei päästä, kerro tilanne opintovastaavalle. Opintovastaava on välittäjänä asiassa ja tarvittaessa ottaa asian käsittelyyn mukaan opettajan/hyväkäsilukemispäätöksen tehneen esihenkilön.  Mikäli oikaisuvaatimus kohdistuu opintovastaavan arviointiin tai hyväksilukemispäätökseen, asioi opintovastaavan esihenkilön kanssa. 
 3. Jos edellä kerrottu ei johda sinua tyydyttävään tulokseen, saat vaatia oikaisua tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisupyynnössä on ilmoitettava, miten päätöstä tulisi oikaista ja millä perusteilla oikaisua vaaditaan. Lähetä oikaisupyyntö ja sen mahdollinen keskeyttäminen Oamkin kirjaamoon:  kirjaamo@oamk.fi.  
 4. Tutkintolautakunta kokoontuu 30 päivän kuluessa oikaisupyynnön saapumisesta lukuun ottamatta kesä- ja heinäkuussa saapuneita oikaisupyyntöjä, jotka otetaan käsittelyyn viimeistään syyskuussa. Tutkintolautakunta noudattaa toiminnassaan ohjesääntöä.
 5. Saat tiedon tutkintolautakunnan päätöksestä. 
 6. Tutkintolautakunnan päätöksestä ei voi valittaa. 

      Tutkintolautakunnan jäsenet 

      Tutkintolautakunnan kokoonpano vuosina 2023 ja 2024 on seuraava 

      Tutkintolautakunnan puheenjohtaja, lehtori Raija Rajala 
      Tutkintolautakunnan varapuheenjohtaja, lehtori Markku Koivisto 
      Opiskelijajäsen Fanni Heikkinen 
      Varajäsen, opiskelija Hanna Kilponen 
      Opiskelijajäsen Julia Isopahkala 
      Varajäsen, opiskelija Tiia Ruotsalainen 
      Opettajajäsen, lehtori Anssi Kirkonpelto 
      Varajäsen, lehtori Suvi Röytiö 
      Opettajajäsen, lehtori Markku Koivisto 
      Varajäsen, yliopettaja Ari Korhonen 
       
      Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oamk.fi. Lisätietoa saat tutkintolautakunnan puheenjohtajalta ja varapuheenjohtajalta. 

      Tutkintolautakunnan ohjesääntö 

      Ammattikorkeakoulussa tulee olla vähintään yksi tutkintolautakunta tai vastaava toimielin, joka käsittelee opintosuorituksia koskevat oikaisupyynnöt (L 932/2014 § 15, 19). Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) on yksi tutkintolautakunta opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten. 

      Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja muita jäseniä, joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä määrää ammattikorkeakoulun hallitus. Puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä tulee olla yliopettaja tai lehtori. Tutkintolautakunnan muina jäseninä on ammattikorkeakoulun opettajia ja vähintään yksi tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija. (L 932/2014 § 19.) Ammattikorkeakoulun hallitus nimittää tutkintolautakunnan puheenjohtajan, kaksi opettajaa ja kaksi opiskelijaa sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajasta ja opettajaedustajista sekä heidän henkilökohtaisista varajäsenistään esityksen tekee rehtori. Opiskelijaedustajista ja heidän varajäsenistään esityksen tekee Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Kokouspalkkiot maksetaan Oamkin kokouspalkkiokäytänteen mukaisesti. 

      Opintosuorituksensa arviointiin tai muualla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija saa pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua, arvioinnista sen suorittaneelta opettajalta ja opintojen hyväksilukemisesta siitä päätöksen tehneeltä. Opiskelija saa vaatia oikaisua tutkintolautakunnalta, jos hän on tyytymätön edellä mainitun oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyyn päätökseen. (L 257/2015 § 57.) Opiskelija voi hakea oikaisua tutkintolautakunnalta ammattikorkeakoulututkinnon, ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, ammatillisen opettajankoulutuksen, erikoistumiskoulutuksen sekä täydennyskoulutuksena, avoimena ammattikorkeakouluopetuksena tai muutoin erillisinä opintoina järjestettyjen tutkintojen osia sisältävän koulutuksen opintojaksojen arvosanoihin.  

      Asian eteneminen ennen tutkintolautakunnan käsittelyä: 

      • Opiskelijan on tehtävä opintojakson arvosanaa koskeva suullinen tai kirjallinen oikaisupyyntö opettajalle 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, josta hänellä on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Opiskelijan on tehtävä hyväksilukemista koskeva suullinen tai kirjallinen oikaisupyyntö hyväksilukemispäätöksen tehneelle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. (L 257/2015 § 57.) Oikaisupyyntöön on vastattava viimeistään 14 päivän kuluessa oikaisupyynnön saapumisesta. Määräaika ei kulu vapaajakson aikana. 
      • Jos sopuun ei päästä tai opiskelija ei saa vastausta määräajassa oikaisupyyntöönsä, opiskelija kertoo tilanteen opintovastaavalle. Opintovastaava on välittäjänä asiassa ja tarvittaessa ottaa asian käsittelyyn mukaan opettajan/hyväkäsilukemispäätöksen tehneen esihenkilön. Opintovastaava kirjaa oikaisuvaatimuksen käsittelyyn liittyvät ajankohdat ja sisällöt. Mikäli oikaisuvaatimus kohdistuu opintovastaavan arviointiin tai hyväksilukemispäätökseen, opiskelija asioi opintovastaavan esihenkilön kanssa.  

      Jos edellä kerrottu ei johda opiskelijaa tyydyttävään tulokseen, hän saa vaatia oikaisua tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusmenettelystä säädetään hallintolaissa (434/2003). (L 257/2015 § 57.) Oikaisupyynnössä on ilmoitettava, miten päätöstä tulisi oikaista ja millä perusteilla oikaisua vaaditaan. Oikaisupyyntö ja sen mahdollinen keskeyttäminen lähetetään Oamkin kirjaamoon.  

      Tutkintolautakunta käsittelee ja ratkaisee oikaisupyynnöt kokonaisuudessaan kokouksessaan. Tutkintolautakunnan puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle 30 päivän kuluessa oikaisupyynnön saapumisesta lukuun ottamatta kesä- ja heinäkuussa saapuneita oikaisupyyntöjä, jotka on otettava käsittelyyn viimeistään syyskuussa. Kokouskutsu on lähetettävä viimeistään viisi arkipäivää ennen kokousta. Kokousta varten puheenjohtaja pyytää arvioinnin suorittaneelta opettajalta tai hyväksilukemispäätöksen tehneeltä vastineen. Samoin hän pyytää opintovastaavalta tai hänen esihenkilöltään kuvauksen oikaisupyynnön käsittelystä. Vastine ja kuvaus tulee antaa 14 päivän kuluessa pyynnöstä. 

      Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja, yksi opettajajäsen ja yksi opiskelijajäsen ovat läsnä. Kokouksessa käsitellään opiskelijan tekemä oikaisupyyntö ja oikaisupyynnön kohteena olevan arvioijan tai hyväksilukemispäätöksen tehneen kirjallinen vastine sekä opintovastaavan/hänen esihenkilönsä kuvaus oikaisun käsittelystä. Tutkintolautakunnan jäsenillä on oikeus tutustua kaikkiin tutkintolautakunnan käsiteltävänä oleviin asiakirjoihin. Tutkintolautakunta voi kuulla ennen asian päättämistä asianosaisia ja asiantuntijoita. Tutkintolautakunta perustaa päätöksen säädöksiin, tutkintosääntöön ja opintosuoritusten arviointimenettelyyn sekä oikaisupyyntöön liittyvään aineistoon. Jos tutkintolautakunta ei ole päätöksessään yksimielinen, ratkaisu tapahtuu enemmistöpäätöksellä tai äänten mennessä tasan puheenjohtajan päätöksen mukaisesti.  

      Jos tutkintolautakunta toteaa opiskelijan oikaisupyynnön oikeutetuksi, se palauttaa opintosuorituksen tai hyväksilukemisen sekä oikaisuprosessin aikana syntyneen lisätiedon arvioijalle tai hyväksilukemispäätöksen tehneelle uudelleen arvioitavaksi. Uudelleenarviointi on toteutettava kolmen viikon kuluessa tutkintolautakunnan päätöksestä. Kolmen viikon määräaika ei kulu vapaajakson aikana. Uudelleenarviointi toimitetaan tutkintolautakunnan puheenjohtajalle. Jos kyseinen arvioija tai hyväksilukemispäätöksen tehnyt ei muuta alkuperäistä arviointiaan, tutkintolautakunta pyytää opintosuorituksesta tai hyväksilukemisesta toisen/-ten arvioijan/-ien arvioinnin. Tarvittaessa toisten arvioijien arvioinneista lasketaan keskiarvo. Kyseinen arviointi jää voimaan, mikäli se on sama tai korkeampi kuin alkuperäinen arviointi.  

      Opintosuoritusten arviointia ja hyväksilukemista koskevaan oikaisumenettelyssä tehtyyn päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (L 932/2014 § 60). 

      Asiakirjojen oikaisuprosessin aikaisesta säilyttämisestä huolehtii tutkintolautakunnan puheenjohtaja. Kokouksessa pidetään pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat tutkintolautakunnan puheenjohtaja ja kokouksessa olleet jäsenet. Tutkintolautakunta toimittaa prosessin päätyttyä pöytäkirjat sekä muut siihen liittyvät asiakirjat Oamkin kirjaamoon. Tutkintolautakunnan päätös tiedotetaan opiskelijalle, opettajalle/hyväksilukemispäätöksen tehneelle ja opintovastaavalle sekä heidän esihenkilöilleen, mikäli he ovat osallistuneet oikaisun käsittelyyn. Asiakirjat arkistoidaan. 

      Tämä tutkintolautakunnan ohjesääntö korvaa ammattikorkeakoulun hallituksen 9.2.2015 § 13 hyväksymän ohjesäännön. Päivitetty ohjesääntö tulee voimaan välittömästi.   

      Ammattikorkeakoulun hallitus 22.9.2021  

      Tutkintovastaavan tehtäviä hoitaa 1.1.2024 alkaen opintovastaava