Skip to content

Valintaperusteet – Opettajaksi Suomeen OSU

1 HAKEMINEN AMMATILLISEEN OPETTAJANKOULUTUKSEEN OPETTAJAKSI SUOMEEN OSU-HANKKEESSA  

OSU-hankkeen yhteinen haku on 4.-18.4.2022. Hakemus tulee olla täytettynä ja lähetettynä liitteineen hakuajan päättymiseen 18.4.2022 klo 15.00 mennessä. Hakukelpoisuuteen vaikuttavien koulutusten tulee olla suoritettu ja työkokemus hankittu hakuajan päättymiseen mennessä. Hakijan on todennettava koulutuksensa ja työkokemuksensa todistuksilla. Liitteiden perille saapuminen on hakijan omalla vastuulla. Ilmoita hakulomakkeella sähköpostiosoite, jota käytät säännöllisesti. Haussa käytetään sähköistä asiointia. Sinuun otetaan yhteyttä sähköpostitse, mikäli hakemuksestasi on kysyttävää tai sitä tarvitsee täydentää. Huomioithan, että sähköpostin ja postin perille saapuminen ei ole hankkeessa mukana olevan ammattikorkeakoulun vastuulla. Huolehdithan, että sähköpostissasi on tilaa uusille viesteille ja etteivät viestit ohjaudu roskapostikansioon. 

1.2 Valintamenettely 

Hakijoiden valinta ammatilliseen opettajankoulutukseen OSU-hankkeessa perustuu valintahaastatteluun. Valintahaastattelu pisteytetään. Hakijat valitaan haastattelussa saatujen pisteiden perusteella.  

Tässä haussa mukana olevat ammatilliset opettajakorkeakoulut ovat:  

 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
 • Oulun ammattikorkeakoulu 
 • Tampereen ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakouluun on tarjolla viisi opiskelupaikkaa.

1.3 Hakukohde 

Haku on samaan aikaan käynnissä kolmessa edellä mainitussa ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Tässä haussa voit hakea vain yhteen ammatilliseen opettajakorkeakouluun.  

Haku tapahtuu sähköisesti valitsemasi korkeakoulun hakulomakkeella. 

Jos et ole tule valituksi hakemaasi hakukohteeseen, voidaan sinulle tarjota avautuvaa paikkaa toisesta ammatillisesta opettajakorkeakoulusta. Opiskelupaikkaa voidaan tarjota toisesta hakukohteesta vain, jos olet antanut hakulomakkeella siihen luvan.  

1.4 Hakemuksen käsittely ja hakupisteytys 

Hakemuksesi käsittelee korkeakoulu, johon haet. Täytä vain yksi hakemus. Jos täytät useamman hakemuksen, vain viimeisin hakemus käsitellään. 

Hakemuksesta tarkistetaan ensin hakukelpoisuus. Hakukelpoisuudesta et saa hakupisteitä. Jos sinut todetaan hakukelpoiseksi, saat kutsun valintahaastatteluun. Valintahaastattelun pisteytys perustuu soveltuvuuden ja motivaation arviointiin. Lisäksi haastattelussa arvioidaan hakijan suomen kielen taitoa. 

1.5 Opiskelijaksi ottamisen esteet 

Opettajankoulutusten opintoihin sisältyy mahdollisesti työskentelyä alaikäisten ja erilaisten asiakasryhmien kanssa, jolloin keskeisenä ovat eettiset ja asiakasturvallisuutta koskevat vaatimukset. Opiskelijan on oltava terveydeltään ja toimintakyvyltään kykenevä opiskeluun liittyviin tehtäviin ja harjoitteluun. Tästä syystä ammatilliseen opettajankoulutukseen hakevalta kysytään terveydellisistä esteistä ja aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamisesta (Lisätietoa ammattikorkeakoululaista 932/2014 § 26, § 27, § 33 ja § 34 sekä lisätietoa asetuksesta 1129/2014 § 11). 

1.6 Ehdollinen valinta 

Mikäli hakija on vastannut hakulomakkeella, että hänellä on mahdollisesti opiskelijaksi ottamisen esteitä, ja hän tulee hyväksytyksi koulutukseen, on opiskelupaikka ehdollinen. Ammattikorkeakoulu käsittelee ja arvioi opiskelijaksi pyrkivän opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaa ja toimintakykyä koskevat tiedot. Hakija voidaan hyväksyä koulutukseen, mikäli terveydellinen este voidaan kohtuullisin toimin poistaa. 

Ammatillinen opettajakorkeakoulu voi tarvittaessa pyytää alkuperäiset todistukset sekä vieraskielisten todistusten suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset käännökset nähtäväkseen ja opiskelijavalinta voidaan tehdä ehdollisena. Mikäli pyydettyjä alkuperäisiä todistuksia ja vieraskielisten todistusten käännöksiä ei esitetä korkeakoulun asettamaan määräaikaan mennessä, voidaan opiskelijavalinta purkaa. 

2 VALINTA-AIKATAULU 

2.1 Hakuaika

Hakuaika (täydennyshaku) koulutukseen on 4.–18.4.2022. Hakemus tulee olla täytettynä ja lähetettynä liitteineen hakuajan päättymiseen 18.4.2022 klo 15.00 mennessä. 

2.2 Haastattelut

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan yksilöhaastatteluun. Lopulliset opiskelijavalinnat tehdään haastattelun pisteytyksen perusteella. Tieto valinnan tuloksesta lähetetään sähköpostitse. 

Haastattelupäivät (Tarkat kellonajat sovitaan erikseen hakijoiden kanssa)

22.4. klo 9-14

26.4. klo 8-12 

2.3 Tulosten julkistaminen 

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan 28.4.2022. Tieto valinnan tuloksesta lähetetään sähköpostitse. 

2.4 Opiskelupaikan vastaanottaminen 

Opiskelupaikka on otettava vastaan 5.5.2022 klo 15.00 mennessä. Ohjeet opiskelupaikan vastaanottamiseen lähetetään valinnan tuloksesta kertovaan sähköpostiin. Jos et ota paikkaa vastaan määräajassa, menetät sen. 

2.5 Varasijavalinnat 

Jokainen hakukelpoinen hakija, joka ei saanut opiskelupaikkaa hakemastaan hakukohteesta, jää hakupistemääränsä mukaiselle varasijalle. 

Varasijavalintoja tehdään, jos paikkoja vapautuu. Opiskelupaikan vapautuessa opettajakorkeakoulu ottaa yhteyttä hakijaan. Varasijalta hyväksytyn tulee ottaa opiskelupaikka vastaan tai perua 11 päivän kuluessa. 

3 MUUTOKSEN HAKU 

Jos katsot, että opiskelijavalintaa ei ole tehty valintaperusteiden mukaisesti, ota ensin yhteys hakemaasi ammatillisen opettajakorkeakouluun. Jos asia ei tällöin selviä, voit hakea ammattikorkeakoululta kirjallista oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. 

4 HAKUKELPOISUUS 

Voit hakea OSU-hankkeessa ammatilliseen opettajankoulutukseen, mikäli sinulla on ammatillisen koulutuksen tai ammattikorkeakoulun opettajan toimeen vaadittava koulutus ja työkokemus (Lisätietoja ammattikorkeakoululaista 932/2014 § 25).  
Hakukelpoisuuden antava koulutus on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta korkeakoulututkinto, jonka on oltava suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.  Hakukelpoisuuteen vaadittavalla työkokemuksella tarkoitetaan tutkinnon alalta hankittua ammatillista työkokemusta, jonka tulee täyttyä hakuajan päättymiseen mennessä. (Katso 4.3 Hakukelpoisuuteen vaadittava työkokemus).  

Sinulla on lisäksi oltava Suomen Opetushallituksen tai opetusministeriön päätös tutkinnon rinnastamisesta Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon ja opettajankoulutukseen.  

4.1 Hakukelpoisuuteen vaadittava tutkinto (hakututkinto) 

Tutkintoa, jolla haet koulutukseen, ei pisteytetä. Hakututkintosi pääaine tai suuntautuminen määrittää, kuulutko hakijana ammatillisten vai yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikoviin. 

Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon tulee olla valmis hakuajan päättymiseen mennessä. 

4.1.1 Ammatillisten tutkinnon osien (ammatillisten opintojen) opettajaksi aikova 

Säädösten perusteella hakijalla tulee olla korkeakoulututkinto (ammattikorkeakoulututkinto tai yliopistotutkinto). Sosiaali- ja terveysalan hakijalla tulee olla joko ylempi korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto. Tanssialan ja sirkusalan koulutuksen suorittaneet hakijat voivat ilmoittaa hakututkinnoksi korkeakoulututkinnon tai kolmen vuoden laajuiset soveltuvat opinnot. 

4.1.2 Yhteisten tutkinnon osien (yhteisten opintojen) opettajaksi aikova 

Ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien opettajalla tai opettajaksi aikovalla tulee olla pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto. Ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien opettajaksi voidaan tässä haussa tulkita hakija, joka on opiskellut ylemmässä korkeakoulututkinnossa pääaineena esimerkiksi: 

 • kielitieteitä 
 • filosofiaa, psykologiaa, teologiaa 
 • kirjallisuutta 
 • kulttuurien tutkimusta 
 • tilastotiedettä, matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa 
 • politiikkatieteitä, oikeustieteitä 
 • terveyskasvatusta. 

Joissain tapauksissa myös muu korkeakoulututkinto kuin ylempi korkeakoulututkinto voi antaa hakukelpoisuuden ammatilliseen opettajankoulutukseen (esimerkiksi tietojenkäsittelyn ammattikorkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto). Jos sinut on palkattu ammatilliseen koulutukseen yhteisen tutkinnon osa-alueen Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen tai Työelämässä toimiminen tai Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet opettajaksi, voidaan suorittamasi korkeakoulututkinto huomioida hakukelpoisuuden antavana soveltuvana korkeakoulututkintona. Hakukelpoisuuden arviointia varten tarvitaan työtodistus tai työsopimus sekä voimassa oleva työsuunnitelma, josta kyseinen opetustehtävä käy ilmi. Ilman opetustehtävän todentavia dokumentteja tässä haussa ei tehdä edellä mainittuihin yhteisiin tutkinnon osa-alueisiin perustuvia hakukelpoisuustulkintoja. 

4.1.3 Valmentavaa koulutusta antavaksi opettajaksi aikova 

Ammatillisen koulutuksen valmentavan koulutuksen opettajaksi aikovan tulee täyttää joko ammatillisten tutkinnon osien tai yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikovalle asetetut hakukelpoisuusvaatimukset. 

4.2 Muualla kuin Suomessa suoritettu korkeakoulututkinto 

Hakemukseen tulee liittää Suomen Opetushallituksen tai opetusministeriön päätös tutkinnon rinnastamisesta Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon ja opettajankoulutukseen.  

Opetushallitus päättää ulkomaisen tutkinnon antamasta kelpoisuudesta tehtävään, johon Suomessa edellytetään tietty koulutus tai tietyn tasoinen korkeakoulututkinto (laki 1385/2015). Tietyn tasoista koulutusta edellytetään esimerkiksi opetustehtäviin. Jos tunnustamis- tai rinnastamispäätös puuttuu, emme voi käsitellä hakemusta. Lisätietoja tutkintojen tunnustamisesta ja kansainvälisestä vertailusta  

Lisätietoja tutkintojen tunnustamisesta ja kansainvälisestä vertailusta 

Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta 1385/2015 

Laki Pohjoismaiden välillä pohjoismaisista työmarkkinoista henkilöille, jotka ovat saaneet vähintään kolmevuotisen korkeamman koulutuksen 651/1998 

4.3 Hakukelpoisuuteen vaadittava työkokemus (muu kuin opetustyö) 

Hakukelpoisuuteen vaadittavan ammattialan työkokemuksen tulee vastata sen tutkinnon alaa, jolla haet opettajankoulutukseen. Valinnassa otetaan huomioon 15.10.2021 mennessä kertynyt työkokemus. Hakukelpoisuuteen vaadittavaa käytännön työkokemusta ei pisteytetä eikä huomioida hakupisteitä antavissa kohdissa. Vaadittavan työkokemuksen määrä lasketaan kokopäivätyön mukaan. Kokopäivätyöksi hyväksytään 150 työtuntia kuukaudessa. Lyhytkestoiset työsuhteet voidaan muuntaa vastaamaan kokopäivätyötä laskukaavalla siten, että 11 kuukautta vastaa yhtä vuotta, 21 päivää vastaa yhtä kuukautta, 7 tuntia vastaa yhtä päivää. Myös yrittäjänä toimiminen otetaan huomioon käytännön työkokemuksena. Ammattialan käytännön työkokemukseksi ei hyväksytä opetuskokemusta (poikkeuksena kasvatustieteen kandidaatit ja maisterit) eikä harjoittelua, joka sisältyy tutkintoon, jolla haet koulutukseen. 

Äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa kerryttää työkokemusta työsuhteen ajalta, mutta hoitovapaa ei. 

4.3.1 Ammatillisten tutkinnon osien (ammatillisten opintojen) opettajaksi aikova 

Säädösten perusteella ammatillisten tutkinnon osien opettajalta tai opettajaksi aikovalta vaaditaan vähintään kolme vuotta ammatillista työkokemusta. Huom! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelta, ammatillisten tutkinnon osien opettajalta ja opettajaksi aikovalta vaaditaan viisi vuotta ammatillista työkokemusta korkeakoulututkintoa vastaavista tehtävistä. Sosiaali- ja terveysalan ylemmällä korkeakoulututkinnolla (ylempi AMK tai maisteri) ammatillisten tutkinnon osien opettajaksi aikovalta vaaditaan kolme vuotta ammatillista työkokemusta. 

Tanssi- ja sirkusalan opettajalta tai opettajaksi aikovalta vaaditaan taiteellista tai muuta ammatillista ansioituneisuutta. Opettajankoulutuksen haussa katsotaan vähintään kolmen vuoden ammattialan työkokemuksen vastaavan tätä vaatimusta. Kasvatustieteen kandidaateille ja maistereille tutkintoa vastaavaksi työkokemukseksi hyväksytään myös opetustyö. Hakukelpoisuudessa hyväksyttyä opetustyötä ei huomioida hakupisteytyksessä. 

4.3.2 Yhteisten tutkinnon osien (yhteisten opintojen) opettajaksi aikova 

Ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien opettajalta tai opettajaksi aikovalta ei vaadita ammatillista työkokemusta. 

4.3.3 Valmentavaa koulutusta antavaksi opettajaksi aikova 

Ammatillisen koulutuksen valmentavan koulutuksen opettajaksi aikovan tulee täyttää joko ammatillisten tutkinnon osien tai yhteisten tutkinnon osien opettajaksi aikovalle asetetut hakukelpoisuusvaatimukset. 

4.3.4 Ammatilliseen opettajankoulutukseen muulla kuin korkeakoulututkinnolla hakeva 

Henkilöltä, joka ei ole suorittanut korkeakoulututkintoa, mutta on palkattu ammatillisten tutkinnon osien opettajaksi, vaaditaan viisi vuotta ammatillista työkokemusta. 

4.4 Hakukelpoisuutta määrittävä lainsäädäntö 

Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 25 

Ammatillisen koulutuksen ammatillisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus, Asetus 986/1998 § 13, § 13 a, § 13 b 

Ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien opettajan kelpoisuus, Asetus 986/1998 § 14 

Ammatillisen koulutuksen valmentavaa koulutusta antavan opettajan kelpoisuus, Asetus 986/1998 § 13 e 

Ammattikorkeakoulun opettajien kelpoisuusvaatimukset, Asetus 1129/2014 § 17 

Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta 1385/2015 

Laki Pohjoismaiden välillä pohjoismaisista työmarkkinoista henkilöille, jotka ovat saaneet vähintään kolmevuotisen korkeamman koulutuksen 651/1998

5. VALINTAHAASTATTELU 

Valinta ammatilliseen opettajankoulutukseen OSU-hankkeessa perustuu valintahaastatteluun. Valintahaastattelussa arvioidaan hakijan soveltuvuutta koulutukseen. Haastattelijoina ja haastattelun arvioijina toimivat ammatillisten opettajakorkeakoulujen asiantuntijat. 

Haastattelussa arvioidaan seuraavia asioita: 

 1. Soveltuvuus 
 2. Motivaatio 
 3. Suomen kielen taito 

Jokaisesta osa-alueesta voi saada 0, 5 tai 10 pistettä. Jokaisesta osa-alueesta on saatava vähintään 5 pistettä, jotta hakija voi tulla valituksi koulutukseen.