Outi Virkkula

Yliopettaja, tutkintovastaava
Tekniikan ja Luonnonvara-alan yksikkö/Luonnonvara-ala

Työhuone: Linnamaa, 5A301
050 3174881
etunimi.sukunimi@oamk.fi

Tarkempi tehtävänkuvaus

Tutkintovastaavan tehtävänkuva ? Edistää toiminnallaan Oamkin vision ja tavoitteiden saavuttamista sekä yksikön toiminnan tuloksellisuutta ja kehittymistä ? Vastaa tutkinto-ohjelman o opetussuunnitelman kehittämisestä yhteistyössä esimiehen ja tutkinto-ohjelman opettajien, opiskelijoiden ja sidosryhmien edustajien kanssa o tutkinto-ohjelmatiimin toiminnasta yhteisen mallin mukaisesti ja toimii tiimin puheenjohtajana o tutkintomäärien ja määräajassa valmistuneiden seurannasta ja raportoinnista esimiehelle o HOT-prosessista o viestinnästä opiskelijoille tutkinto-ohjelmaan liittyvissä asioissa ? Toimii yhteistyössä yksikön henkilökunnan ohella opiskelijapalveluiden, opinto-ohjaajien ja tuutoropettajien kanssa ? Varmistaa, että opintojaksojen toteutussuunnitelmat ovat ajan tasalla ja tiedottaa niistä esimiestä ja vastuuopettajia ? Huolehtii opintojen etenemisen seurannasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä ? Hyväksyy opiskelijoiden henkilökohtaiset opintosuunnitelmat tarvittaessa (mukaan lukien kansainvälinen vaihto) ? Osallistuu o Oamkin tutkintovastaavien yhteiseen toimintaan o opiskelijarekrytointiin ja opiskelijavalintojen valmisteluun o lisäaikapäätösten valmisteluun yksikönjohtajalle o sidosryhmäyhteistyöhön ? Tehtävä voi sisältää muita esimiesten määrittämiä tehtäviä

Julkaisut

Henkilön julkaisut Juulissa

Esimies

Tuomo Pesola