Skip to content

Millaista on hyvä ohjaus?

Amok oli mukana Oamkin Avoimet ovet -tapahtumassa, joka järjestettiin 6.-7.11.

2019. Tapahtuma oli suunnattu ensisijaisesti toisen asteen opiskelijoille. Osallistuimme tapahtumaan kysymällä kävijöiltä heidän näkemyksiään siitä, millaista on hyvä ohjaus ja mistä elementeistä se rakentuu. Kävijöitä tapahtumassa oli paljon, aina Enontekiöltä asti.

Vastauksia kertyi runsaasti ja niistä oli hahmotettavissa kolme keskeistä teemaa, joista ohjausta voidaan tarkastella. Ensinnäkin tarkastellaan ohjauksen ilmapiiriä eli sitä, millaisista tekijöistä miellyttävä ohjaustilanne rakentuu.

Toiseksi merkityksellistä on se, millaista vuorovaikutus on ohjaajan ja ohjattavan välillä.

Kolmas teema koskee keinoja, joita ohjaaja työssään hyödyntää

Kaikista eniten vastauksissa nousi esiin selkeys ja kannustavuus hyvää ohjausta kuvastavina tekijöinä. Merkitykselliseksi koetaan se, että ohjattava ja ohjaaja ovat ohjaustilanteessa samalla aaltopituudella. Eräs kävijä kiteytti tämän todeten ”On olennaista, että ohjattava ymmärtää, mistä on kysymys; pitää lähtökohtaisesti tarkistaa molempien näkökulmat, jotta ollaan samalla viivalla”. Tähän liittyy myös vastauksissa korostunut johdonmukaisuus ohjausprosessia kuvastavana ominaisuutena.

Käytännönläheisten esimerkkien hyödyntämistä pidetään olennaisena osana selkeää ohjausta. Hyvä ohjaaja antaa tilaa opiskelijan oivalluksille ja ottaa huomioon hänen näkökulmansa. Hyvä ohjaus on yksilöllistä ja kohdallista, kuten eräs kävijä osuvasti totesi. Paljon keskustelua herätti myös ohjaajan ja ohjattavan välisen vuorovaikutuksen tärkeys ohjausprosessin aikana. Rakentava vuorovaikutus edellyttää molempien osapuolten aitoa läsnäoloa tilanteessa. Kävijät korostivat sensitiivisyyden, välittämisen ja aidon kiinnostuksen merkitystä ohjaajan osalta, mikä tukee ohjattavan tunnetta siitä, että ohjaaja on tilanteessa häntä varten.

Tapahtuma oli inspiroiva ja pari päivää kului hujauksessa nuorten kanssa jutellessa ja ajatuksia vaihtaessa!