Skip to content

Uudistava ja hyvinvointia edistävä johtaminen, YAMK

Tervetuloa opiskelemaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistavaa ja hyvinvointia edistävää johtamista Oulun ammattikorkeakouluun! Uudistavan ja hyvinvointia edistävän johtamisen tutkinto-ohjelmamme pyrkii vastaamaan sosiaali- ja terveysalan henkilöstöjohtamisen haasteisiin. Tässä suomenkielisessä tutkinto-ohjelmassa kouluttaudut johtamisen ja esihenkilötyön osaajaksi moniammatilliseen toimintaympäristöön.

Uudenlaisen, arvostavan johtamisen ammattilaiseksi

Uudistavan ja hyvinvointia edistävän johtamisen tutkinto antaa sinulle mahdollisuuden syventää osaamistasi urakehityksesi mukaisesti erityisesti sosiaali- ja terveysalan johtamistehtävissä sekä myös kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä. Muuttuvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tarvitsevat uudenlaista henkilöstöä arvostavaa johtamista. Esihenkilön pitää osata hyödyntää henkilöstön monialaista osaamista ja johtaa työhyvinvointia. 

Tutkinnon suoritettuasi osaat johtaa organisaatioita ja sinulla on palveleva ja arvostava lähestymistapa esihenkilötyöhön. Osaat johtaa työelämän kehittämistarpeisiin perustuvaa tutkimus- ja kehitystyötä yhdessä eri toimijoiden kanssa. Saat valmiuksia asiakaslähtöisten palveluiden ja prosessien kehittämiseen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Osaat myös kehittää näyttöön sekä tutkittuun tietoon perustuen alasi työelämää. 

Työelämälähtöisissä opinnoissa vahvistat osaamistasi työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamisessa sekä arvostavan toimintakulttuurin luomisessa. Opinnoissa kartutat osaamistasi myös osaamisen johtamisen, itsensä johtamisen ja uudistusta tukevan, arvostavan organisaatioviestinnän osalta. 

Opintojen myötä kykenet arvioimaan sosiaali- ja terveysalan haasteita sekä jatkuvan uudistumisen ja uudistamisen edellytyksiä muuttavassa toimintaympäristössä. Saat valmiuksia moniasiantuntijatiimien ja verkostojen johtamiseen organisaation osaamista ja uudistumista tukevina tekijöinä. Saat tutkinnosta valmiuksia myös taloudelliseen suunnitteluun. Kykenet arvioimaan ja kehittämään sosiaali- ja terveyspalveluiden laatua ja vaikuttavuutta.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Käytämme Oulun ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkinnosta myös nimeä Master-tutkinto. 

Master-koulutuksemme rakentuu osaamisperustaisuudelle, jossa syvennytään neljään osaamisteemaan:   

 • johtamisosaaminen
 • tutkimus-ja kehittämisosaaminen
 • liiketoimintaosaaminen.

Henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla rakennat itsellesi sopivan ja urakehitystäsi tukevan opintokokonaisuuden. Osa opinnoista on yhteisiä muiden alojen YAMK-tutkintoa suorittavien kanssa. Yhteisissä opinnoissa tutustut ja verkostoidut siis myös muiden alojen asiantuntijoihin. Opiskelet monialaisissa tiimeissä, joissa on mukana liiketalouden, tekniikan, kulttuurin ja luonnonvara-alan opiskelijoita. Yhteisiä opintoja ovat muun muassa strategisen henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, yhteiskehittämisen menetelmien, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot.

Tutkintoon sisältyvät opinnot

Tutkinto-ohjelman laajuus on 90 opintopistettä, ja se koostuu seuraavista osista: 

 • johtamisosaamisen opinnot (35 op)
 • tutkimus- ja kehittämisosaamisen opinnot (10 op)
 • monialaiset tai koulutusalakohtaiset vaihtoehtoiset opinnot (10 op)
 • vapaasti valittavat opinnot (5 op)
 • opinnäytetyö (30 op) 

Opiskele YAMK-tutkinto verkossa

Opiskelet tutkinnon verkko-opintoina. Yhteisiä webinaareja on noin 1–2 kuukaudessa riippuen opintojaksovalinnoistasi. Koulutuksessa keskeistä on käytännönläheinen monialainen oppiminen. Opinnoissa painotetaan yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa sekä monialaisissa opiskelijaryhmissä tehtävää ryhmätyötä ja yhteistoimintaa. Ylemmät korkeakouluopinnot edellyttävät sinulta sitoutumista ja aktiivista itsenäistä työskentelyotetta.

Opinnäytetyö 

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työelämää ja alueen elinkeinoelämää kehittävä tutkimuksellinen kehittämistehtävä, joka aloitetaan heti opintojen alussa. Siinä arvioit alasi kehittämistarpeita yhdessä työelämän toimijoiden kanssa. Osoitat opinnäytetyön toteuttamisessa ja raportoinnissa valmiuksia eettiseen, itsenäiseen ja tulevaisuutta ennakoivaan asiantuntijatyöhön. Arvioit työsi tuloksia kriittisesti ja esität ne ymmärrettävästi erilaisille kohderyhmille.

Työllistyminen valmistumisen jälkeen 

Tutkinnon suoritettuasi osaat toimia esihenkilötyössä ja johtotehtävissä myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa, yrittäjänä tai erityisasiantuntijana esimerkiksi asiakaslähtöisten palveluiden ja prosessien kehittäjänä.  Ammattinimikkeitäsi voivat olla esimerkiksi:

 • osaston- tai apulaisosastonhoitaja
 • palvelupäällikkö, palveluesihenkilö
 • projektipäällikkö
 • projektikoordinaattori
 • kehittämispäällikkö
 • suunnittelija
 • erityisasiantuntija.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) mukaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen voi nostaa työntekijän vuosiansioita jopa tuhansilla euroilla. Lue PT:n tiedote tutkimuksesta.   

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Voit suorittaa osan opinnoista englannin kielellä tai hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon.Opinnoissa hyödynnetään myös kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijakirjallisuutta.

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet 

Koulutus noudattaa European Qualification Framework (EQF:n) tason 7 mukaisia osaamisen kuvauksia. YAMK-tutkinto tukee jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Avoin ammattikorkeakoulu 

Voit suorittaa koulutuksen osia myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Oamkin opiskelijana voit hyödyntää ilmaiseksi Avoimen ammattikorkeakoulun ja CampusOnline-verkkokurssien tarjontaa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.