Skip to content

Taiteen tekijä ja kehittäjä, YAMK

Syvennä omaa taiteellista ja taidepedagogista osaamistasi opiskelemalla ylempi ammattikorkeakoulututkinto Oulun ammattikorkeakoulussa! Tutkinto vahvistaa kykyäsi toimia taiteen tekijänä ja kehittäjänä tai kulttuurialan opetustehtävissä. Musiikkipedagogi (YAMK), tanssinopettaja (YAMK) tai medianomi (YAMK) voi työskennellä myös asiantuntija- tai johtotehtävissä yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin palveluksessa. Tutkinto tehdään pääosin verkko-opintoina.

Koulutus ei ole mukana yhteishaussa vuonna 2024.

Kulttuurialan huippuosaajaksi

Taiteen kenttä elää jatkuvassa muutoksessa. Koulutus antaa sinulle valmiudet kehittää ja ymmärtää omaa taiteellista osaamistasi ja taiteellisia prosesseja laajassa kulttuurisessa kontekstissa. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on myös pedagogisia valmiuksia ohjata ja kehittää muiden taiteellista työtä.

Koulutuksesta puolet koostuu työelämän kanssa toteutettavasta opinnäytetyöstä, jonka aiheen päätät itse ohjaajasi tukemana. Toisessa puolessa paneudut eri taiteenalojen tekemisen yhteiseen perustaan ja uusiin tuuliin sekä syvennät ja sovellat omaa taiteellista ja/tai pedagogista osaamistasi. Lisäksi voit valinnaisesti perehtyä johonkin Oamkin yhteiseen, monialaiseen teemaan: johtamisosaamiseen, liiketoimintaosaamiseen tai tutkimus- ja kehittämisosaamiseen. Voit opiskella esimerkiksi strategiaa ja henkilöstöjohtamista, yrittäjyyttä, sosiaalista mediaa työvälineenä tai asiakasosaamista kuten palvelumuotoilua. Nämä opintojaksot ovat yhteisiä muiden alojen YAMK-tutkintoa suorittavien kanssa. Niillä tutustut ja verkostoidut myös muiden alojen asiantuntijoihin.

Voit rakentaa osaamistasi ja urakehitystäsi tukevan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Minkälaista osaamista tarvitset nyt ja tulevaisuudessa?

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Käytämme Oulun ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkinnosta myös nimeä Master-tutkinto.

Tutkintoon (60 op) sisältyvät opinnot ovat:

 • Kulttuurialan syventävät opinnot 20 op
  • Taiteenalojen tekemisen yhteinen perusta 5 op
  • Taiteen tekemisen uudet tuulet 5 op
  • Taiteellisen ja/tai pedagogisen osaamisen syventäminen 5 op
  • Taiteellisen ja/tai pedagogisen osaamisen soveltaminen 5 op
 • Yhteensä 10 op monialaisia vaihtoehtoisia opintoja
  • Opiskelija valitsee Oamkin yhteisestä tarjonnasta opintoja liittyen johtamis-, liiketoiminta- tai tutkimus- ja kehittämisosaamiseen. Tarjonnasta löytyy opintojaksoja esimerkiksi seuraavista aiheista: palvelumuotoilu, sosiaalinen media työvälineenä, strategia ja henkilöstöjohtaminen, projektin johtaminen, yrittäjyys sekä myynti ja asiakasosaaminen.
 • Opinnäytetyö 30 op

Opiskele YAMK-tutkinto verkossa

Opiskelet tutkinnon pääosin verkko-opintoina. Lähiopetuspäiviä on noin kerran kuussa yhden lukuvuoden ajan. Lähipäivät ovat käytännönläheisiä ja työpajamainen työskentely on niille tyypillistä. Niihin voi osallistua myös verkon välityksellä, joskin tulemalla paikan päälle saat niistä todennäköisesti enemmän irti ja samalla tutustut paremmin opiskelutovereihisi. Opinnot edellyttävät sinulta vahvaa sitoutumista, aktiivista itsenäistä työskentelyotetta ja valmiutta osaamiseen jakamiseen ja ryhmätöihin.

YAMK-opinnoissa verkostoidut paitsi kulttuurialan, myös muiden alojen Master-opiskelijoiden kanssa. Monialaisia vaihtoehtoisia opintoja tehdään monialaisissa tiimeissä, joissa on mukana liiketalouden, tekniikan, kulttuurin sekä sosiaali- ja terveysalan Master-opiskelijoita.

Opinnäytetyö eli Master-työ

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, josta käytetään myös nimeä Master-työ. Opinnäytetyöprosessi käynnistyy heti opintojen alussa. Opinnäytetyö voi perustua omaan taiteelliseen toimintaasi ja sen teoreettiseen tarkasteluun valitusta näkökulmasta. Se voi perustua myös työelämän tai muun vastaavan tahon ajankohtaiseen kehittämistehtävään ja se toteutetaan yhdessä työelämän kanssa. Työ syventää asiantuntijuuttasi omalla alallasi (= musiikki, tanssi, viestintä tai muu kulttuurin ala) ja kehittää kulttuurialaa yleisemminkin.

Opinnäytetyö vaatii sinulta systemaattista tutkivaa otetta, sisällön asiantuntijuutta, tehtävänrajausta, menetelmällistä osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä esittämis- ja julkaisutaitoja.

Työllistyminen valmistumisen jälkeen

Taiteellisen osaamisesi kehittymisen lisäksi tutkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä vaativissa asiantuntija- tai johtotehtävissä sekä esihenkilönä yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin palveluksessa. Monialaiset valinnaiset opintojaksot antavat valmiuksia toimia projektipäällikkönä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä yrittäjänä.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) mukaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen voi nostaa työntekijän vuosiansioita jopa tuhansilla euroilla. Lue PT:n tiedote tutkimuksesta.  

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Opinnoissa käytetään kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijakirjallisuutta. Vaikka opetuskielenä on pääasiallisesti suomi, voi osa opintomateriaalista olla ja osa opetuksesta tapahtua englanniksi. Tuemme hakeutumistasi kansainväliseen opiskelijavaihtoon.

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet

Koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden (EQF7). Koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen amkin opinnoista.