Skip to content

Liiketoiminnan kehittäminen, YAMK 

Opiskele liiketoiminnan kehittämisen huippuosaajaksi Oulun ammattikorkeakoulussa! Ylempi korkeakoulututkinto (YAMK) auttaa sinua etenemään urallasi esihenkilö- ja asiantuntijatehtäviin tai perustamaan oman yrityksen.  Tradenomi (ylempi AMK) voi työskennellä johtotehtävissä yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin palveluksessa. Tutkinto tehdään verkko-opintoina.

Liiketoiminnan kehittämisen huippuosaajaksi   

Nopeasti muuttuva työelämä tarvitsee uudenlaista osaamista. Digitaalisuus, palvelusektorin ja yrittäjyyden kasvu ja kansainvälinen kilpailu haastavat liike- ja työelämän. Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelmassa kehität strategista ajatteluasi, henkilöstöjohtamisen osaamistasi sekä kasvat esihenkilönä ja asiantuntijana. 

YAMK-tutkinnon suoritettuasi osaat myös suunnitella työyhteisön viestintää. Kehität liiketoimintaa ja liiketoimintaprosesseja asiakaslähtöisesti. Voit myös hyödyntää opintoja oman yritysideasi tai yrityksesi kehittämisessä.   

Tradenomi (ylempi AMK) johtaa työelämän kehittämistarpeisiin perustuvaa tutkimus- ja kehitystyötä yhdessä eri toimijoiden kanssa.  Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto.  Käytämme Oulun ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkinnosta myös nimeä Master-tutkinto. 

Master-koulutuksemme rakentuu osaamisperustaisuudelle, jossa syvennytään kolmeen osaamisteemaan:  

 • johtamisosaaminen  
 • liiketoimintaosaamisen 
 • tutkimus- ja kehittämisosaamiseen.  

Voit rakentaa osaamistasi ja urakehitystäsi tukevan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Minkälaista osaamista tarvitset nyt ja tulevaisuudessa?  

Osa opinnoista on yhteisiä muiden alojen YAMK-tutkintoa suorittavien kanssa. Yhteisissä opinnoissa tutustut ja verkostoidut siis myös muiden alojen asiantuntijoihin. Yhteisiä opintoja ovat strategia- ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, yhteistoiminnallisen kehittämisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen, digitaalisen markkinoinnin sekä yrittäjyyden opintojaksot.  

Tutkintoon sisältyvät opinnot ovat: 

 • Johtamisosaamisen opintoja (15 op) 
 • Liiketoimintaosaamisen opintoja (15 op) 
 • Tutkimus- ja kehittämisosaamisen (5 op) 
 • Opiskelija valitsee monialaisista opintojen osaamisteemoista (10 op): johtamisosaaminen, tutkimus- ja kehittämisosaaminen, liiketoimintaosaaminen 
 • Vapaasti valittavia opintoja (10 op) 
 • Opinnäytetyö (30 op)   


Opiskele YAMK-tutkinto verkossa 
Opiskelet tutkinnon verkko-opintoina. Lähipäivä on kerran kuukaudessa ja siihen voit osallistua myös verkon välityksellä.  Lähipäivät ovat käytännönläheisiä ja työpajatyöskentely on niille tyypillistä.  Opinnot edellyttävät sinulta vahvaa sitoutumista,  aktiivista itsenäistä työskentelyotetta sekä valmiutta osaamisen jakamiseen ja ryhmätöihin.      
YAMK-opinnoissa verkostoidut sekä liiketalouden että muiden alojen Master-opiskelijoiden kanssa. Osa opinnoista tehdään aidoissa monialaisissa tiimeissä, joissa on mukana liiketalouden, tekniikan, kulttuurin ja sosiaali- ja terveysalan Master-opiskelijoita. Monialaisissa tiimeissä pääset perehtymään strategiaan ja henkilöstöjohtamiseen, palvelumuotoiluun, hankintaosaamiseen, yrittäjyyteen,  yhteistoiminnalliseen kehittämiseen, projektin johtamiseen, digitaaliseen markkinointiin sekä myynti- ja asiakasosaamiseen.    


Opinnäytetyö  eli Master-työ    
Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työelämää kehittävä tutkimuksellinen kehittämistehtävä eli Master-työ, joka aloitetaan heti opintojen alussa. Opinnäytetyö on tyypillisesti työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jonka voit toteuttaa työpaikallasi, valitsemassasi kohdeyrityksessä tai vaikka oman yrityksesi aloitussuunnitelmana. Voit tehdä opinnäytetyösi myös Oamkin hankkeessa.  Opinnäytetyö vaatii sinulta systemaattista tutkivaa otetta, sisällön asiantuntijuutta, tehtävänrajausta, menetelmällistä osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä esittämis- ja julkaisutaitoja.  
Työllistyminen valmistumisen jälkeen   
Tutkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä vaativissa asiantuntijatehtävissä, johtotehtävissä sekä esihenkilönä yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin palveluksessa. Osaat toimia myös projektipäällikkönä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä yrittäjänä.   

Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi:    

 • henkilöstö-, markkinointi-, talous- ja viestintäpäällikkö   
 • kehittämispäällikkö   
 • tiimipäällikkö   
 • asiakaspalvelupäällikkö  
 • projektipäällikkö tai -koordinaattori   
 • palvelumuotoilija    
 • suunnittelija   
 • erityisasiantuntija  


Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) mukaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen voi nostaa työntekijän vuosiansioita jopa tuhansilla euroilla. Lue PT:n tiedote tutkimuksesta.  

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu 
Voit suorittaa osan opinnoistasi englannin kielellä tai hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Opinnoissa käytetään kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijakirjallisuutta. Osaamisteemojen sisällä käsitellään kansainvälisyyteen liittyviä aihealueita, kuten kansainvälistä viestintää ja henkilöstöjohtamista sekä kansainvälistyvän yrityksen markkinointia. 

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet   
Koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden (EQF7). Koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.    

Avoin ammattikorkeakoulu   
Voit suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen amkin opinnoista.   
Opiskelijatarinoita


Lue Pasi Kivilompolon blogikirjoitus ”Opiskelu työn ohella” Taidon äänessä.