Skip to content

Lean-johtaminen, YAMK

Opiskele Lean-johtamisen ja laadunhallinnan huippuosaajaksi Oulun ammattikorkeakoulussa! Lean-johtamisen YAMK-tutkinto-ohjelmassamme opit Lean-johtamista sekä asiantuntijaorganisaatiossa että tuotannollisessa organisaatiossa. Koulutus antaa sinulle valmiudet kehittää yrityksen palveluja sekä liiketoimintaprosesseja. Tutkinto tehdään pääosin verkko-opintoina.

Lean-toiminnan osaajaksi

Nopeasti muuttuva työelämä tarvitsee johtajan, joka kykenee muuttamaan yrityksen tahtotilaa toimialamuutosten mukaan. Lean-johtamisen tutkinto-ohjelmassa opit käyttämään Lean-menetelmiä, saat uusia välineitä laadunhallintaan sekä laatimasi uuden strategian jalkauttamiseen työelämään. Vahvistat koulutuksessa strategista ajatteluasi, henkilöstöjohtamisen osaamistasi sekä kasvat esihenkilönä ja asiantuntijana. Koulutus on käytännönläheistä ja tarjoaa ratkaisuja yritysmaailman muuttuviin tarpeisiin. Opintojen aikana havainnollistat, miten eri johtajuusteorioita sekä Lean-menetelmiä voidaan hyödyntää valitsemassasi organisaatiossa.

Lean-johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto (insinööri, YAMK) on suunniteltu ensisijaisesti asiantuntijatehtävissä, keskijohdossa tai opetuksessa toimiville ammattilaisille. Koulutus rakentuu osaamisperustaisuudelle, jossa voit rakentaa osaamistasi ja urakehitystäsi tukevan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Jos sinulla on jo aiemmin hankittua osaamista tuotannon kehittämisestä ja johtamisesta, osaamisesi tunnistetaan ja tunnustetaan. 

Valmistuttuasi (insinööri, YAMK) osaat kehittää liiketoimintaa sekä liiketoimintaprosesseja asiakaslähtöisesti sekä suunnitella työyhteisön viestintää. Lean-johtamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen sinulla on myös näyttöä analysointikyvystäsi sekä kokemusta alan vaativasta kehitysprojektista. Valitun opiskelijaryhmän odotetaan olevan alansa tuntevia ammattilaisia, joilla on hyvät edellytykset toteuttaa Leanin menetelmiä omassa organisaatiossa.   

Valmistuttuasi (insinööri, YAMK) kykenet

 • tunnistamaan innovointi- ja liiketaloudellisia mahdollisuuksia eri toimialoilla Lean-menetelmiä hyödyntäen
 • käyttämään tilastollisia laadunhallintamenetelmiä Six Sigma -periaatteiden mukaan
 • tunnistamaan yrityksen tavoitetilan ja toteuttamaan strategiaa sen saavuttamiseksi
 • suunnittelemaan ja toteuttamaan tuotannon kehitysprojekteja
 • toimimaan aktiivisesti kehittämistehtävissä eri sidosryhmien kanssa
 • kokoamaan ammatillisia verkostoja.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Käytämme Oulun ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkinnosta myös nimeä Master-tutkinto. 

Osa opinnoista on yhteisiä muiden alojen YAMK-tutkintoa suorittavien kanssa. Yhteisissä opinnoissa tutustut ja verkostoidut siis myös muiden alojen asiantuntijoihin. Yhteisiä opintoja ovat strategia- ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, yhteistoiminnallisen kehittämisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot. Voit valita myös muista konetekniikan ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista, kuten robotiikka, hitsaus- ja autoala.

Tutkintoon (60 op) sisältyvät opinnot ovat:

 • Ammatillisen erikoistumisen opinnot 15 op
  • Lean-menetelmät 5 op
  • Tilastollinen laadunhallinta ja Six Sigma 5 op
  • Strateginen Lean-johtaminen 5 op
 • Monialaiset ja valinnaiset opinnot (15 op):
  • Strateginen henkilöstöjohtaminen 5 op
  • Palvelumuotoilu 5 op
  • Tilastomenetelmien soveltaminen 5op
  • Yhteiskehittämisen menetelmät 5 op
  • Projektin johtaminen 5 op
  • Myynti- ja asiakasosaaminen 5 op
  • Hankintaosaaminen 5 op
  • Yrittäjyys 5 op
  • Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 5op
  • Laadullisten menetelmien soveltaminen 5 op

Valinnaisia opintoja on mahdollista valita myös muista korkeakouluista. 

 • Opinnäytetyö 30 op

Opiskele insinöörin YAMK-tutkinto verkossa

Opiskelet tutkinnon pääosin verkko-opintoina. Lähipäiviä on neljä keväällä ja neljä syksyllä. Lähipäivät ovat käytännönläheisiä ja opiskelu toteutetaan verkko-oppimisympäristössä. Opinnot edellyttävät sinulta vahvaa sitoutumista, aktiivista itsenäistä työskentelyotetta ja valmiutta osaamiseen jakamiseen ja ryhmätöihin.

YAMK-opinnoissa verkostoidut sekä tekniikan että muiden alojen Master-opiskelijoiden kanssa. Osa opinnoista tehdään aidoissa monialaisissa tiimeissä, joissa on mukana liiketalouden, tekniikan, kulttuurin ja sosiaali- ja terveysalan Master-opiskelijoita. Monialaisissa tiimeissä pääset perehtymään strategiaan ja henkilöstöjohtamiseen, palvelumuotoiluun, hankintaosaamiseen, yrittäjyyteen, yhteistoiminnalliseen kehittämiseen, projektin johtamiseen sekä myynti- ja asiakasosaamiseen.

Opinnäytetyö eli Master-työ

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työelämää kehittävä tutkimuksellinen kehittämistehtävä eli Master-työ, joka aloitetaan heti opintojen alussa.  Opinnäytetyö on tyypillisesti työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jonka voit toteuttaa työpaikallasi, valitsemassasi kohdeyrityksessä tai vaikka oman yrityksesi aloitussuunnitelmana. Voit tehdä opinnäytetyösi myös Oamkin hankkeessa.

Opinnäytetyö vaatii sinulta systemaattista tutkivaa otetta, sisällön asiantuntijuutta, tehtävänrajausta, menetelmällistä osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä esittämis- ja julkaisutaitoja.

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Voit suorittaa osan opinnoistasi englannin kielellä tai hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Opinnoissa käytetään kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijakirjallisuutta.  Osaamisteemojen sisällä käsitellään kansainvälisyyteen liittyviä aihealueita, kuten kansainvälistä viestintää ja henkilöstöjohtamista sekä kansainvälistyvän yrityksen markkinointia.

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet

Koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden (EQF7). Koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja Ammatillisessa opettajankoulutuksessa..

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Lue lisää Lean-johtamisesta

#oamk_kone with passion -blogi: Lean-periaatteet

#oamk_kone with passion -blogi: Lean-kulttuurin luominen

#oamk_kone with passion -blogi: Vaikuttamisen neljä keinoa

Oamk_kone with passion -julkaisun lean-erikoisnumero

Oamk_kone with passion -julkaisun lean 2 -erikoisnumero