Skip to content

Kulttuurialan ylempi AMK, kulttuurituottaminen ja luova talous

Tutkinto

Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike

Medianomi (ylempi AMK)

Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Tanssinopettaja (ylempi AMK)

Tutkintonimike määräytyy pohjakoulutuksen ja tutkintoon tehtävän kehittämistehtävän mukaan.

Laajuus/kesto

60 op / 1–2 vuotta

Tutkinto-ohjelma

Kulttuurituottamisen ja luovan talouden tutkinto-ohjelma

Aloituspaikat

20

Opetusjärjestelyt

Opiskelu tapahtuu verkko-opintoina. Kontaktiopetus järjestetään hybridinä: niille voi osallistua verkossa, mutta yleensä järjestämme myös mahdollisuuden tulla fyysisesti paikan päälle kampukselle. Kontaktiopetuksesta tehdään yleensä myös tallenne.

Oamkin YAMK-tutkintojen yhteiset verkossa pidettävät aloituspäivät ja lukuvuoden 2024–2025 kontaktiopetuspäivät ilmoitetaan myöhemmin. Tyypillisesti kontaktiopetusta on kerran kuussa perjantaisin klo 8.30–16.00 välillä, mutta poikkeuksiakin on.

Opinnot ovat ylempiä korkeakouluopintoja, mikä edellyttää opiskelijalta sitoutumista ja aktiivista itsenäistä työskentelyä.

Kampus

Linnanmaan kampus

Yliopistokatu 9, 90570 Oulu

Hakuaika

13.–27.3.2024 klo 15.00

Koulutus alkaa

Syksy 2024

Valintaperusteet

Hakukelpoisuus

Pohjakoulutusvaatimuksena on

 • korkeakoulututkinto
 • Suomessa suoritettu opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Pohjakoulutuksen lisäksi hakijalla tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden (2) vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan ala, jolle nyt ollaan hakemassa sekä ala, jolta pohjakoulutus on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus. Työkokemusta huomioidessa opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä alalta tahansa.

Haussa käytettävä tutkinto tulee olla suoritettu 11.7.2024 mennessä. Hakukelpoisuuteen edellytettävä kahden vuoden työkokemus tulee olla hankittu 31.7.2024 mennessä. 

Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla. 

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. 

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. 

Huom. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja voivat olla ennen vuotta 2001 aloitetut tutkinnot, joiden tutkintotodistuksessa mainitaan kyseinen tutkintoaste (esim. teknillisessä oppilaitoksessa suoritetut insinöörin ja teknikon tutkinnot, opistoasteen sairaanhoitaja, opistoasteen merkonomi). Ammattiopistoissa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. Myöskään ammatti- tai erikoisammattitutkinnot eivät ole opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoja.

Ennakkotehtävä

Opiskelijavalinta suoritetaan ennakkotehtävän perusteella. Ennakkotehtävän pisteytys on 0–100 pistettä. Hakijan tulee saada vähintään 50 pistettä voidakseen tulla valituksi. Myös nollan/hylätyn saaminen yksittäisestä arviointikohteesta estää valinnan. Tasapistetilanteessa hakijoiden hakutoivejärjestys ratkaisee.

Ennakkotehtävä sisältää seuraavat osiot:

 1. hakijan ja kehittämistehtävän esittelyvideo (linkkinä)
 2. kehittämistehtävän alustava suunnitelma
 3. ansioluettelo

Ennakkotehtävä tulee liittää yhtenä pdf-muotoisena tiedostona Opintopolun sähköiseen hakulomakkeeseen 3.4.2024 klo 15 mennessä. Esittelyvideo ja mahdolliset muut laajat mediatiedostot tulee liittää linkkinä pdf-dokumenttiin (videon kohdalla linkki voi johtaa esimerkiksi yksityiseen videoon Youtubessa). Linkin toimivuus on hakijan vastuulla. Ennakkotehtävä hyväksytään vain tähän Oulun ammattikorkeakoulun hakukohteeseen.

Alla on kuvattu ennakkotehtävän kukin osa tarkemmin.

1. Esittelyvideo

Esittelyvideossa opiskelija kertoo omin sanoin itsestään ja ehdottamastaan kehittämistehtävästä. Tässä yhteydessä video tarkoittaa vapaamuotoista esitystä, jossa on kuvaa ja ääntä. Videon teknistä laatua ei arvioida, kunhan siitä saa selvää. Videoksi käy kännykällä tai kameralla kuvatun videon sijaan myös vaikkapa powerpoint-esitys, jossa on ääniraita tai yksin pidetyn verkkokokouksen tallenne. Videon pituuden tulee olla 5–10 minuuttia. Jos video on tätä pidempi tai lyhyempi, se vähentää annettuja pisteitä.

Käsittele videossa vähintäänkin seuraavat asiat:

 • Kerro lyhyesti itsestäsi ammatillisesta näkökulmasta (pohjautuen mm. ansioluetteloosi). Kerro myös, miksi juuri sinut tulisi valita opiskelemaan?
 • Mikä on yamk-koulutuksen tuoma arvo sinulle? Mitä erityisen kiinnostavaa Kulttuurituottamisen ja luovan talouden opetussuunnitelmassa on – tai onko jotain, mikä on sinulle jo tuttua tai tarpeetonta?
 • Pidä lyhyt myyntipuhe kehittämistehtävästäsi: miksi se tulisi toteuttaa ja mitä hyötyä siitä on sinulle ja kulttuurialalle yleensä?  Näetkö tehtävän toteutuksen onnistumisessa riskejä?

2. Kehittämistehtävän alustava suunnitelma

Ennakkotehtävän osana hakija laatii myös alustavan suunnitelman opinnäytetyönsä kehittämistehtävästä. Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö on työelämää ja aluekehitystä edistävä tutkimus- ja kehittämistyö. Sillä on selkeä työ- ja/tai kulttuurielämän kehittämisen näkökulma. Tärkeää suunnitelman laadinnassa on tavoitteiden konkreettisuus.

Suunnitelmalla mitataan opiskelijan taitoja lähestyä työelämälähtöistä kehittämistehtävää. Siitä arvioidaan tavoitteiden konkreettisuutta, teorian ja sisällön asianmukaisuutta, menetelmien ja aikataulun realistisuutta sekä tulosten hyötyä opiskelijalle ja kulttuurialalle.

Suunnitelman tulee olla laajuudeltaan 2–4 sivua (sivukoko A4, fontti Arial 12, riviväli 1,5 ja marginaalit 2 cm). Siitä tulee ilmetä vähintään:

 • työn aihe ja mihin kysymykseen tai ongelmaan siinä haetaan vastausta
 • työn tausta, tavoitteet ja ajatus siitä kuinka työ tullaan tekemään
 • mitkä ovat työn keskeiset käsitteet, tutkimusmenetelmät ja tietoperusta
 • mitä tuloksia haetaan ja miten työn kohdetta on tarkoitus kehittää.

3. Ansioluettelo

Ansioluettelo laaditaan erityisesti kulttuurialan toiminnan näkökulmasta. Ansioluettelossa asiat tulee esitellä tiiviissä muodossa. Siinä tulee näkyä mm. suoritetut opinnot, työhistoria sekä erityisansiot (kuten esimerkiksi merkittävien produktioiden vastuuhenkilönä toimiminen, omat tai oppilaan suuremmat menestykset kilpailuissa jne.). Myös mahdollinen julkaisuluettelo, teosluettelo tai vastaava on hyvä liittää mukaan. Luettelo on syytä tiivistää keskeisiin tuotoksiin. Esimerkiksi journalistin ei tarvitse listata normaaleja julkaisujaan, vaan julkaisuaktiivisuus näkyy työhistoriasta. Halutessaan hakija voi kirjoittaa asiasta lyhyen täydentävän selvityksen.

Jos työkokemus osoitetaan taiteellisella toiminnalla, liitetään taiteellinen portfolio ansioluettelon loppuun. Taiteellinen toiminta tulee esitellä sisällöltään ja kestoltaan niin, että valitsijatoimikunta voi sen pohjalta verrata toiminnan laajuutta ja kestoa täysipäiväiseen työntekoon.

Hakijoiden taustat voivat olla hyvin erilaisia. Siksi myös ansioluettelot voivat olla hyvin erityyppisiä ja sen tarkempi muoto jätetään hakijan harkittavaksi. Ansioluettelon pituus on enintään kuusi A4-sivua (poislukien taiteellinen portfolio). Oleellista on, että ansioluettelo tuo selkeästi esille hakijan keskeiset ansiot.

 

Hakuohjeet

Hakuohjeet yhteishaussa hakemiseen löydät täältä

 

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
P. 029 448 9002
hakijapalvelut@oamk.fi

Lisätietoja ennakkotehtävästä sekä koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä

Paldanius Mika
Opintovastaava, Hyvinvointi ja kulttuuri, yamk-tutkinnot
040 3580230

Pekka Isomursu
Yliopettaja, Hyvinvointi ja kulttuuri/Sosiaaliala, kuntoutus ja kulttuuri
050 5907618