Akuutti- ja ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, YAMK

Opiskele akuutti- ja ensihoidon kehittäjäksi ja johtajaksi Oulun ammattikorkeakoulussa! Tutkinnon suoritettuasi voit toimia kehittämis-, johtamis- tai asiantuntijatehtävissä sosiaali- ja terveysalalla tai muissa akuutti- ja ensihoidon organisaatioissa. Voit opiskella sosiaali- ja terveysalan ylemmän AMK-tutkinnon (YAMK) verkko-opintoina eli myös töiden ohessa. 

Akuutti- ja ensihoidon asiantuntijaksi, kehittäjäksi tai johtajaksi

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tarvitsevat uudenlaista osaamista. Akuutti- ja ensihoidon asiantuntijan, kehittäjän ja johtajan pitää olla edelläkävijä. Hän kykenee hyödyntämään työyhteisönsä monialaista osaamista sekä tukemaan omalla osaamisellaan henkilöstöä ja organisaatiota. Asiakkaan tarpeista lähtevää osaamista tarvitaan niin asiakastyössä, tiimien ja työyhteisöjen kehittämisessä kuin organisaatiotasolla ja organisaatioiden yli menevässä toiminnassakin.

Akuutti- ja ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma auttaa sinua hankkimaan osaamista ensihoitopalvelujen ja hoitoketjujen kehittämiseen yhdessä muiden päivystyksellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja viranomaisten kanssa. Sinulla on mahdollisuus valita opintoja mielenkiintosi ja urasuunnitelmasi mukaisesti. Henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla rakennat itsellesi valinnaisten opintojen tarjonnasta kiinnostavan, urakehitystäsi tukevan opintokokonaisuuden. Koulutuksessa perehdyt mm. näyttöön perustuvaan toimintaan, palvelevaan ja valmentavaan kehittämis- ja johtamiskulttuuriin sekä kehittämis- ja muutostarpeiden ennakointiin. Tutkinnon suoritettuasi osaat hyödyntää tutkimus- ja asiantuntijatietoa kaikessa toiminnassa. 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Käytämme Oulun ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkinnosta myös nimeä Master-tutkinto.

Koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa syvennytään erityisesti neljään osaamisteemaan:

 • johtamisosaaminen
 • kliininen asiantuntijaosaaminen
 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • yrittäjyysosaaminen.

Osa opinnoista on yhteisiä muiden alojen YAMK-tutkintoa suorittavien kanssa. Yhteisissä opinnoissa tutustut ja verkostoidut siis myös muiden alojen asiantuntijoihin. Opiskelet monialaisissa tiimeissä, joissa on mukana liiketalouden, tekniikan, kulttuurin ja luonnonvara-alan Master-opiskelijoita.

Tutkintoon sisältyvät pakolliset opinnot (30 op):

 • Päivystyksellisten palvelujen ja palvelutason kehittäminen (5 op)
 • Akuuttihoitotyön ja ensihoidon johtajuus ja johtaminen, (5 op)  
 • Operatiivisen johtamisen ja viranomaisyhteistyön kehittäminen (5 op)
 • Tutkimus ja tiedontuottamismenetelmät (10 op)
 • Tulevaisuuden akuuttihoitotyö ja ensihoito, (5 op) 

Valinnaisia ja vapaasti valittavia opintoja:

Tutkintoon kuuluu valinnaisia ja vapaasti valittavia opintoja 30 op. 
Opintotarjonnassamme on: 

Kliinistä asiantuntijuutta kehittäviä opintoja:  

 • Asiakkaan hoidon tarpeen arviointi ja kliininen tutkiminen (5 op)  
 • Ensihoitolääketieteen soveltaminen ja näyttöön perustuva toiminta (5 op) 
 • Laajavastuinen kliininen hoitotyö (5 op) 
 • Hoitotyön erityiskysymykset (5 op) 

Johtamisosaamista kehittäviä opintoja: 

 • Johtamisella tehokkuutta ja vaikuttavuutta (5 op) 
 • Arvostava toimintakulttuuri henkilöstöjohtamisessa (5 op) 
 • Esimies talouden johtajana (5 op) 
 • Strategia ja henkilöstöjohtaminen (5 op) 

Monialaisia valinnaisia opintojaksoja on tarjonnassa useita. Jos suunnitelmissasi on jatkaa tohtoriopintoihin, suositellaan valittavaksi Tilastomenetelmien soveltaminen – opintojakso

Monialaisia valinnaisia opintoja ovat: 

 • Projektin johtaminen (5 op) 
 • Tilastomenetelmien soveltaminen (5 op)  
 • Palvelumuotoilu (5 op) 
 • Yhteistoiminnallinen kehittäminen (5 op) 
 • Laadullisten tutkimusmenetelmien soveltaminen (5 op) 
 • Myynti- ja asiakasosaaminen (5 op)  
 • Hankintaosaaminen (5 op) 
 • Yrittäjyys (5 op) 
 • Paikkatiedon hyödyntäminen kehittämisessä ja suunnittelussa (5 op) 
 • Sosiaalinen media työyhteisöjen työvälineenä (5 op) 

Opiskele YAMK-tutkinto verkossa

Opiskelet tutkinnon pääosin verkko-opintoina. Lähipäiviä on noin yksi kuukaudessa ja niihin voit osallistua myös verkon välityksellä. Koulutuksessa keskeistä on käytännönläheinen, monialainen oppiminen.  Opinnoissa painotetaan yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa sekä monialaisissa opiskelijaryhmissä tehtävää ryhmätyötä ja yhteistoiminnallisuutta.

Ylemmät korkeakouluopinnot edellyttävät sinulta sitoutumista ja aktiivista itsenäistä työskentelyotetta.

Opinnäytetyö eli Master-työ

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työelämää ja alueen elinkeinoelämää kehittävä tutkimuksellinen kehittämistehtävä eli Master-työ, joka aloitetaan heti opintojen alussa. Siinä arvioit alasi kehittämistarpeita yhdessä työelämän toimijoiden kanssa. Osoitat Master-työn toteuttamisessa ja raportoinnissa valmiuksia eettiseen, itsenäiseen ja tulevaisuutta ennakoivaan asiantuntijatyöhön. Arvioit työsi tuloksia kriittisesti ja esität ne ymmärrettävästi erilaisille kohderyhmille.

Työllistyminen valmistumisen jälkeen

Tutkinnon suoritettuasi osaat toimia akuutti- ja ensihoidon asiantuntijan, johtajan ja kehittäjän tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Tutkinto antaa sinulle mahdollisuuden hakeutua myös varautumisen ja valmiuden suunnitteluun ja ylläpitoon liittyviin tehtäviin. Voit suuntautua myös opetustehtäviin sosiaali- ja terveysalalla edellyttäen opintojen täydentämistä ammatillisilla opettajaopinnoilla.

Mahdollisia tehtävänimikkeitä ovat:

 • ensihoitopäällikkö
 • osastonhoitaja 
 • kenttäjohtaja
 • apulaisosastonhoitaja
 • ensihoitomestari
 • muut ensihoidon esimies-, johtaja- ja päällikkötehtävät
 • akuuttihoidon asiantuntija
 • projektipäällikkö
 • hankepäällikkö
 • kouluttaja
 • opettaja (pedagoginen pätevyys edellytetään)

Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) mukaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen voi nostaa työntekijän vuosiansioita jopa tuhansilla euroilla. Lue PT:n tiedote tutkimuksesta.  

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Voit suorittaa osan opinnoistasi englannin kielellä tai hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Opinnoissa käytetään myös kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijakirjallisuutta.

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet 

Koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden, YAMK-koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen amkin opinnoista.

Lue opiskelijatarinoita

 • Pitkä ura ensihoitoalalla on opettanut Arille, että kaikkea ei tarvitse tietää 16.1.2023

  Pitkä ura ensihoitoalalla on opettanut Arille, että kaikkea ei tarvitse tietää  Ensihoitoalan johtamistehtävissä työskentelevän Ari Ehrolan mukaan alalla tarvitaan tulevaisuudessa enemmän osaamista hoidon tarpeen arviointiin. Ari on yksi Oamkin alumnineuvottelukunnan jäsenistä. Ensihoitajaksi Oamkissa kouluttautunut Ari Ehrola on tehnyt ensihoitoalan töitä jo lähes 20 vuotta. Vuosien aikana Ari on ehtinyt myös hankkia lisää osaamista käymällä simulaatio-ohjaajan koulutuksen ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Vuonna…

 • Ylemmästä korkeakoulututkinnosta hyötyä tulevaisuuden varalle 15.2.2023

  Ylemmästä korkeakoulututkinnosta hyötyä tulevaisuuden varalle Ensihoitajana Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella työskentelevä Hannu Orrenmaa lähti opiskelemaan akuutti- ja ensihoidon kehittämisen ja johtamisen ylempää korkeakoulututkintoa lisätäkseen työmahdollisuuksiaan tulevaisuudessa. Hannu Orrenmaalle opiskelu töiden ohella on tuttua puuhaa. Hän opiskeli Oamkissa sairaanhoitajaksi työskennellessään palomiehenä ja sen jälkeen Kuopiossa hoitotason lisäopinnot toimiessaan ensihoitajana. Nyt hän opiskelee töiden ohella Oamkissa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. – Toistaiseksi palaudun vielä työhöni kuuluvista…

 • Akuutti- ja ensihoidon kehittämisen ja johtamisen koulutuksesta uusia näkökulmia työhön 2.3.2020

  Akuutti- ja ensihoidon kehittämisen ja johtamisen koulutuksesta uusia näkökulmia työhön Päivi Heikkinen on valmistunut Oulun ammattikorkeakoulusta akuutti- ja ensihoidon kehittäjäksi ja johtajaksi. Tällä hetkellä hän työskentelee esimiehenä Kainuun soten ensihoitokeskuksessa. –Halusin hakea akuutti- ja ensihoidon kehittämisen ja johtamisen koulutukseen, sillä halusin kehittää itseäni ja mennä uralla eteenpäin. Olin työskennellyt jo pitkään alalla ja koin, että nyt olisi sopiva hetki uusille…