Skip to content

Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen

Sairaanhoitajana voit työskennellä sairaaloissa, hyvinvointikeskuksissa, lääkäriasemilla, ihmisten kotona, järjestöissä, sekä verkko- ja puhelinpalveluissa tai yrittäjänä. Sairaanhoitajilla on hyvät työllistymismahdollisuudet myös kansainvälisesti. Tervetuloa opiskelemaan sairaanhoitajaksi Oulun ammattikorkeakouluun!

Sairaanhoitajaksi opiskelu Oamkissa on käytännönläheistä ja tekemällä oppimista. Opit myös perustelemaan toimintaasi luotettavalla tiedolla sekä tutkimaan ja kehittämään sairaanhoitajan työtä. Koulutus sisältää paljon harjoittelua työpaikoilla. Osan työharjoittelusta tai muista opinnoista voit tehdä ulkomailla opiskelijavaihdossa. Laadukkaan koulutuksen lisäksi saat Oamkissa tiiviin opiskeluyhteisön ja hyvät kontaktit työelämään.

Valmistumisesi jälkeen hallitset sairaanhoitajan perustiedot ja -taidot. Hoidat erilaisia asiakkaita/potilaita itsenäisesti ja yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa. Kykenet kantamaan vastuuta kokonaisuuksista ja johtamaan tiimejä. Osaat suunnitella, koordinoida ja kehittää hoitotyötä.

Sairaanhoitajan työ

Sairaanhoitajan työssä tarvitset oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Hyviä ihmissuhdetaitoja ja tilannetajua vaaditaan sekä asiakastyössä että yhteistyössä muun henkilökunnan ja omaisten kanssa. Asiakkaiden/potilaiden ohjaaminen on keskeinen osa työtäsi. Sairaanhoitajan työ on joskus fyysisesti raskasta. Joudut kohtaamaan myös raskaita tilanteita, joissa tarvitset henkisiä voimavaroja.

Sairaanhoitajana et pelkää uusia ja yllättäviä tilanteita tai ihmisten erilaisuutta. Äkilliset muutokset potilaiden voinnissa vaativat ripeitä päätöksiä, toimintaa ja paineensietokykyä. Pitkäaikaisissa hoitosuhteissa suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys ovat tärkeitä. Laaja tietoperusta, organisointitaidot ja jatkuva kehittyminen ovat välttämättömiä. Sairaanhoitajan työ muuttuu ja kehittyy koko ajan mm. terveyspalvelujen ja teknologian kehityksen myötä.

Sairaanhoitajan ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Saat valmistuttuasi tutkintonimikkeen sairaanhoitaja (AMK).

Sairaanhoitajan työpaikat

Sairaanhoitajana työskentelet esimerkiksi sairaalan vuodeosastolla, poliklinikalla tai leikkaus- ja teho-osastolla. Työpaikkasi voi olla myös kotisairaala, kuntoutus- ja hoitokoti, lääkäriasema tai hoitajavastaanotto. Yhä useammin työpaikka voi löytyä etävastaanotolta terveys- tai lääkäriaseman virtuaaliyksikössä tai digiklinikalla. Sairaanhoitajatutkinto mahdollistaa työskentelyn erilaisissa asiantuntijuus- ja konsulttitehtävissä, vapaaehtoisjärjestöjen palveluksessa tai kansainvälisissä tehtävissä. Lisäksi sinulla on mahdollisuus toimia yrittäjänä.

Sairaanhoitajan opintoihin Oamkissa kuuluu toimenpide- ja simulaatioharjoittelua opintojen kaikissa vaiheissa. Opinnoissa on paljon myös itsenäistä opiskelua, ryhmä- ja verkkotyöskentelyä. Sairaanhoitajan työn harjoittelu työpaikoilla kuuluu opiskeluun jokaisen lukuvuoden aikana. Harjoittelussa tehdään usein vuorotyötä (myös viikonloppuisin) ja harjoittelupaikat voivat olla eri puolella Suomea. Harjoittelussa opitaan sairaanhoidon lisäksi ammatillista vastuuta ja työelämätaitoja.

Sairaanhoitajaopintojen ensimmäisen vuoden jälkeen osaat perusteet asiakkaan päivittäisestä auttamisesta sekä kansansairauksien ja kirurgisesta hoitotyöstä. Osaat myös antaa apua henkeä uhkaavissa tilanteissa. Jo alkuvaiheessa opintoihin sisältyy myös lääketieteellisiä ja luonnontieteellisiä opintoja. Toisen lukuvuoden aikana opit tutkimaan asiakkaan kokonaisvaltaisesti sekä perehdyt mielenterveys-, päihde- ja perhehoitotyöhön.

Kolmannen vuoden opinnoissa opit ikääntyneiden hoitotyötä, vastaanottotyötä sekä johtamista ja päätöksentekoa. Sairaanhoitotyön syventävät opinnot suoritetaan kahden viimeisen lukukauden aikana, kun olet suorittanut opintoja 180 op ja osoittanut osaamisesi. Voit hyödyntää sekä Oulun että Oulaisten kampusten tarjontaa.

Sairaanhoitotyön syventävät opinnot Oamkissa
  • Akuutti- ja kiireetön avohoitotyö
  • Gerontologinen hoitotyö
  • Lasten, nuorten ja perheen hoitotyö
  • Mielenterveys- ja päihdehoitotyö
  • Perioperatiivinen hoitotyö
  • Sisätautien ja kirurginen hoitotyö
  • Tehohoitotyö
  • Palliatiivinen ja saattohoitotyö
  • Patient safety for future healthcare professionals

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Kansainväliseen vaihtoon lähteminen on erinomainen tapa kartuttaa kansainvälistä kokemusta ja ottaa enemmän irti opiskeluajasta. Perinteisen vaihto-opiskelun lisäksi sinulla on mahdollista suorittaa myös työharjoitteluvaihto ulkomailla. Vaihdossa suoritetaan opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja etukäteen laaditun suunnitelman mukaisesti ja normaalin opiskeluajan puitteissa.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Sairaanhoitajan jatko-opiskelumahdollisuudet

Valmistumisesi jälkeen voit jatkaa opintoja sairaanhoitajan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK). Voit myös hakea opiskelemaan yliopistoon esimerkiksi terveystieteiden tiedekuntaan. Lisäksi sinun on mahdollista hakea ammatilliseen opettajakorkeakouluun.