Skip to content

Ilman opettajan hyvää ohjausta osaamisperustainen koulutus ei toimi

Ammatillisen opettajakorkeakoulun yliopettaja Esa Virkkula selvittää juuri julkaistussa tutkimuksessaan opiskelijoiden kokemuksia osaamisperustaisesta opettajankoulutuksesta. Tutkimushanketta ohjaavana kysymyksenä on, miten osaamisperustaista koulutusta tulisi toteuttaa?

Elokuussa julkaistussa tutkimusartikkelissa käsitellään osaamistavoitteiden merkitystä koulutuksen toteutuksessa.

– Huolellisesti laadituilla osaamistavoitteilla on keskeinen merkitys osaamisperustaisessa koulutuksessa. Ne määrittävät asioita, mitä opiskelijoiden pitää osata. Nyt julkaistun tutkimukseni mukaan erityisen tärkeää on, että opiskelijat saavat heti opintojen alussa ohjausta ymmärtääkseen osaamistavoitteet, Esa täsmentää.

Osaamistavoitteiden ymmärtämisellä on siis opiskelun sujuvan käynnistymisen kannalta ratkaiseva merkitys?

– On todella, sekä opiskelun käynnistymisen että etenemisenkin kannalta. Kun opiskelija ymmärtää mitä osaamista häneltä edellytetään, sitä helpompaa on suunnitella opintopolkua eteenpäin. Saadaan ikään kuin koulutuksen ”iso kuva” eli päätavoitteet ja toisaalta opintojen seuraavat askeleet selviksi.

Jotta osaamistavoitteet voisi ymmärtää, niihin pitää perehtyä. Millä tavalla opettaja auttaa opiskelijoita perehtymään osaamistavoitteisiin?

– Monipuolisin menetelmin ja koko opintojen ajan. Perinteisesti opintojen tai opintojakson aluksi opettaja vilauttaa osaamistavoitteet ja sitten aloitetaan opiskelu. Tutkimuksessa opiskelijat pitivät kuitenkin ratkaisevan tärkeänä saamaansa ohjattua perehdytystä osaamistavoitteisiin. Lisäksi auttoi, kun osaamistavoitteita tuotiin esiin myös uuden asian käsittelyssä, tyyliin

tämän kertaiset asiat liittyvät tähän ja tähän osaamistavoitteeseen

. Monipuolisesti käsitellen niistä tulee olennainen osa opiskelua.

Osaamisperustaisuus ei ole asiana kovinkaan uusi, vaikka Suomessa niin voisi ehkä ajatella. Asiaan liittyvää kansainvälistä tutkimusta on tullut lisää erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Esan mukaan tutkimus tosin keskittyy varsin paljon osaamisperustaisuuden teoreettiseen tarkasteluun. Tässä tilanteessa tutkimusyhteisössä onkin nähty erityisen tärkeänä, että myös osaamisperustaisen koulutuksen toteutusta tutkitaan ja tuloksista raportoidaan kansainvälisillä tiedefoorumeilla.

– Tämän vuoksi minäkin halusin tarttua juuri koulutuksen toteutukseen liittyviin asioihin. Lisäksi kohdistin oikeastaan tarkoituksella artikkelini opettajakouluttajille. Kun kyseessä on merkittävän eurooppalaisen opettajakoulutusjärjestön arvostettu tiedelehti European Journal of Teacher Education ajattelen, että se tavoittaa mukavasti asiasta kiinnostuneita lukijoita, Esa kertoo.

Seuraavaksi hänen on tarkoitus perehtyä siihen, millainen on ryhmän merkitys osaamisperustaisissa opinnoissa.

– Osaamisperustaisuuteen liitetään nk. henkilökohtaistaminen ja yksilölliset opintopolut. Oppiminen ei voi kuitenkaan tapahtua pelkästään yksin toimien, joten tutkimuksellisesta näkökulmasta onkin mielenkiintoista selvittää, millainen merkitys ryhmällä – opiskelijakavereilla on.

Virkkula, E. 2020. Student teachers’ views of competence goals in vocational teacher education. European Journal of Teacher Education. Taylor & Francis. https://www.tandfonline.com/eprint/A2A3DESTFBKK3SFIYH5F/full?target=10.1080/02619768.2020.1806229