Skip to content

Yhteistyökumppanit

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) on profiloitunut peleihin ja ilmiöiden pelillistämiseen, älykkäisiin järjestelmiin ja data-analytiikkaan sairaan- ja terveydenhoidossa. Sosiaali- ja terveysalan kouluttajana KAMKin tavoitteena on olla älykkään kotihoidon edelläkävijä. KAMKin tutkimus- ja kehittämistoiminta keskittyy älykkäiden sairaan- ja terveydenhoidon palvelujen ja teknologian vahvistamiseen kotihoidon ympäristöissä. KAMK ratkaisee terveydenhuollon uusia haasteita yhdessä eri alojen toimijoiden ja työelämän edustajien kanssa.

Kajaanin ammattikorkeakoulu tarjoaa asiantuntemusta ja osaamista terveydenhuollon teknologisten ratkaisujen soveltamiseen yhdessä muiden osaamisalojen kanssa sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisten digitaaliseen osaamisen vahvistamiseen. KAMK yhdistää uusia ratkaisuja, kuten virtuaalisuutta ja kliinisen hoitotyön osaamista opiskelijoiden ja työelämän osaamisen vahvistamisessa. Uudet, teknologiaa hyödyntävät oppimisympäristöt antavat mahdollisuuden toimia todellisuutta muistuttavissa tilanteissa. Kampuksella on käytössä simulaatio-, virtuaalitodellisuus- ja älykäs kotihoito -oppimisympäristö. Lisäksi KAMKin käytössä on sairaala-alueella sijaitseva Kätevä koti -ympäristö.

Lapin yliopisto / Mediapedagogiikkakeskus

Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin tiede- ja taideyliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnassa toimiva Mediapedagogiikkakeskus (MPK) on opetus- ja tutkimusyksikkö, jolla on yli 15 vuoden kokemus tiederajat ylittävien tutkimushankkeiden toteuttamisesta ja pedagogisten mallien kehittämisestä erilaisiin toimintaympäristöihin. Mediapedagogiikkakeskus vastaa mediakasvatuksen sekä median ja digitaalisen teknologian opetuskäytön koulutuksesta niin pääaineena kuin läpileikkaavana teemana tiedekunnan koulutusohjelmissa. Mediapedagogiikkakeskus tekee yhteistyötä eriasteisten oppilaitosten, yritysten ja yhteisöjen kanssa niin alueellisella, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.  Hankkeessa Mediapedagogiikkakeskuksen vastuualuena on kehittyvät digipalvelut harjoitteluympäristönä.

 

 

Oulun ammattikorkeakoulu – Elinvoimaa ja hyvinvointia pohjoiseen

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) toiminnan kulmakiviä ovat kehittymishalukkuus, tuloksellisuus, työelämäkumppanuus ja yhteisöllisyys. Oamkin painoaloja ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut ja teknologia, energiatehokas rakentaminen pohjoisiin olosuhteisiin, monialaiset liiketoiminta- ja yrittäjävalmiudet sekä uudistuva ammattikorkeakoulun opettajuus ja opettajankoulutus.

Hankkeen koordinoijana Oulun ammattikorkeakoulun tavoitteena on varmistaa hankekokonaisuuden eri osien ja toimijoiden välisen yhteistyön edellytykset sekä varmistaa osakokonaisuuksien nivoutuminen toisiinsa ja hyvien käytäntöjen levittäminen jo hankkeen alkuvaiheesta alkaen. Oamkin vastuualueena ja vahvuutena on moniammatillisen koulutuksen kehittäminen sekä kansainväliset yhteistyöverkostot sitä tukemassa. Oamk koordinoi myös projektin viestintää ja tuloksista tiedottamista.

Oulun yliopisto – monipuolinen kumppani

Oulun yliopisto tekee monipuolista yhteistyötä erilaisten kumppaneiden kanssa vastatakseen muuttuviin tieto- ja työelämävaatimuksiin sekä edistääkseen yhteiskunnan hyvinvointia ja kilpailukykyä. Kansainvälisessä tiedeverkostossa toimiminen on yliopiston uusiutumisen perusta.

Lääketieteellinen tiedekunta on monitieteinen ja poikkitieteellinen, alueellisesti vaikuttava yhteisö, jonka päämääränä on edistää sekä sivistystä että fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja terveyttä erityisesti Pohjois-Suomessa. Yliopisto kouluttaa lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatteja sekä terveystieteiden kandidaatteja ja maistereita ja vastaa tieteellisestä ja ammatillisesta jatkokoulutuksesta. Oulun yliopiston lääketieteen koulutusohjelma on kansallisesti edelläkävijä lääketieteen alan moniammatillisessa oppimisessa. Oulun yliopisto on järjestänyt aajalla sektorilla moniammatillisia opintoja yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun eri tutkinto-ohjelmien kanssa. Oulun yliopisto on mukana hankkeessa harjoittelun ohjauksen kehittämisessä.

 

Lapin ammattikorkeakoulu – Pohjoista tekoa

Lapin ammattikorkeakoulu (Lapin AMK) on Suomen pohjoisin ammattikorkeakoulu. Arktisissa olosuhteissa menestyminen ja olosuhteiden hyödyntäminen ovat Lapin AMK:n ydin. Tämä edellyttää monialaista erityisosaamista sekä ratkaisukeskeistä ja avointa toimintakulttuuria. Lappilaiselle tietotaidolle, koulutukselle, tutkimukselle ja kehitykselle on kasvavaa kysyntää, kun globaali mielenkiinto on kääntynyt kohti arktisia alueita. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Lapin AMK kehittää muuttuvan toimintaympäristönsä vahvuuksista ja mahdollisuuksista osaamista ja elinvoimaa pohjoisten toimijoiden tarpeisiin.

Lapin ammattikorkeakoulun toiminta perustuu luotettavuuteen, ennakkoluulottomuuteen ja yhteisöllisyyteen. Lapin AMK:n tulevaisuuden terveyspalveluiden osaamisala, johon hoitotyön koulutusohjelma kuuluu, tekee yhteistyötä eriasteisten oppilaitosten, yritysten ja yhteisöjen kanssa sekä alueellisella että kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Lapin ammattikorkeakoulu on yksi suomalaisen simulaatio- ja virtuaalisen oppimisen edelläkävijöistä. Heidän hankevastuualueensa on kehittyvät digipalvelut harjoitteluympäristönä.

Tampereen ammattikorkeakoulu – Ihminen ratkaisee

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) on yksi Suomen suurimmista ja vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista. Tarjoamme koulutusta yhdeksällä koulutusalalla sekä harjoitamme soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä. Olemme työelämän korkeakoulu ja TKI-kumppani. Monialaisuus ja monimuotoisuus ovat TAMKin ominaispiirteitä. Niin koulutuksessa kuin kehittämishankkeissa yhdistelemme eri alojen osaamisia luovasti ja rohkeasti – nyt osana Tampereen korkeakouluyhteisöä.

TAMK tuo oman osaamisensa moniammatillisen harjoittelun kehittämiseen erilaisissa harjoitteluympäristöissä ja työssäkäynnin opinnollistamisen prosesseihin. Yhteisenä tavoitteena on ammattilaisten tiimi- ja vuorovaikutustaitojen parantuminen, saatavilla olevan osaamisen tehokas hyödyntäminen sekä hoidon laadun ja vaikuttavuuden paraneminen.

Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Suomen suurimmista ja monipuolisimmista ammattikorkeakouluista. Asiantuntijaorganisaatiomme kouluttaa vahvoja osaajia kuudella eri koulutusalalla. Monipuoliset koulutuksemme tarjoavat mahdollisuuden opiskella tutkinto päiväopiskeluna tai työn ohessa sekä joustavasti Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Koulutusyksikkömme ovat Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Yhteensä Savoniassa työskentelee noin 500 työntekijää. Opiskelijoita meillä on lähes 6 000.

Savonia palvelee aktiivisesti ympäröivää työelämää. Tutkimus- ja kehitystoimintamme tarjoaa osaavaa palvelua ja yksilöllisiä ratkaisuja yritysten ja työyhteisöjen kehittämistarpeisiin. 

Lahden ammattikorkeakoulu

Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) profiloituu painoalojensa ja yrittäjyyden kautta. Kansainvälisyys ja digitalisaatio ovat tapoja uudistaa sekä omaa että alueellista osaamista. LAMK:lla on 200 partnerikorkeakoulua ulkomailla.

Hyvinvointi ja uudistava kasvu Painoala edistää hyvinvointia ja alueellista kasvua kehittämällä osaamista, prosesseja ja toimintamalleja yhdessä työelämän kanssa. Keskeiset teemoina ovat ”Hyvinvointia luonnosta ja liikkumisesta”, ”Älykäs omahoito ja hyvinvointiteknologia”, ”Sosiaalinen osallisuus”, ”Sote-palveluiden ja osaamisen kehittäminen”. Muita LAMK:n Strategisia painoaloja ovat kiertotalouden ratkaisut, muotoilu sekä älykäs liiketoiminta.

Koulutusaloja ovat liiketalous ja matkailu, muotoilu ja viestintä, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka ja ympäristö. Lamk tarjoaa täydennyskoulutusta ja kehittämispalveluita eri alojen yrityksille ja organisaatioille.

Lahden ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, muodostavat LUT-korkeakoulut. Vuoden 2020 alussa kaksi ammattikorkeakoulua fuusioituvat LAB -ammattikorkeakouluksi jatkaen osana LUT-korkeakouluja. Korkeakoulukeskittymässä opiskelee 13 000 opiskelijaa ja työskentelee 1 400 asiantuntijaa.