Skip to content
Kuvassa näkyy jalat hyppimässä kiveltä kivelle useasta kivestä muodostuvalla polulla.

Turvallisuusosaamisen kasvattaminen palveluyrityksissä (TUOKIO)

01.3.2022 - 31.10.2023

hallinto ja oikeustieteet

TUOKIO-hankkeessa parannettiin yritysten turvallisuusmuotoilu- ja vastuullisuusosaamista ja tuettiin yritysten kykyä kehittää turvallisia ja vastuullisia palveluja asiakkailleen. Hankkeessa yhdistyivät muotoilu- ja liiketoimintaosaaminen, turvallisuus ja vastuullisuus. Kohderyhmänä olivat erityisesti virkistys-, hyvinvointi-, ohjelma- ja kulttuuripalveluita tarjoavat mikro- ja pk-yritykset Pohjois-Pohjanmaalla. 

Hankkeessa tuotettiin ja kehitettiin konkreettisia työkaluja turvallisuuden ja vastuullisuuden kehittämiseen yrityksille. Työpajat ja koulutukset suunniteltiin ja toteutettiin kohderyhmän tarpeiden mukaiseksi ja niissä kohtautettiin kohderyhmäyritysten asiakkaat ja yritykset kehitystyöhön. Hankkeen toiminnassa tuotiin aktiivisesti esiin kohdeyritysten asiakasnäkökulmaa ja palveluiden tuvallisuutta ja vastuullisuutta kehitettiin asiakaslähtöisesti. 

Hanke päättyi lokakuussa 2023.

Tavoitteet

TUOKIO-hankkeen päätavoitteena oli lisätä mikro- ja pk-yritysten turvallisuusmuotoilun osaamista, jotta ne voivat kehittää olemassa olevia tai uusia turvallisia ja vastuullisia palveluja asiakkailleen. Tätä tukien osatavoitteina oli määrittää turvallisuusmuotoilun osa-alueita, hankkia ajantasaista tietoa suunnittelun välineistä, hyödyntää ja soveltaa olemassa olevia ja muokattuja muotoiluajattelun välineitä, tunnistaa mahdollisuuksia muotoilla turvallisuutta näkyväksi palvelun eri vaiheissa ja auttaa tuottamaan laadukkaita palveluja vastuullisuuden näkökulmasta vahvistaen yritysten kilpailukykyä, sekä levittää turvallisuusmuotoilun käytänteitä.

Hankkeen toteutus

TUOKIO-hankkeen toimenpiteisiin kuuluivat mm. koulutustarpeiden analyysi ja viimeisimmän tutkimustiedon, menetelmien ja työkalujen benchmarkkaus, turvallisuusmuotoilun työpajat ja teemakohtaiset koulutukset liittyen turvallisuuteen ja vastuullisuuteen, sekä viestintä ja hankehallinto.

Tulokset

Hanke toi uudenlaista osaamista ja tietotaitoa elinkeinoelämän käyttöön liiketoiminnan kehittämisessä: yritysten turvallisuusmuotoilun osaaminen kasvoi, ja saatiin tietotaitoa turvallisuusmuotoilun käyttömahdollisuuksista palveluyritysten liiketoiminnan kehittämisessä. Yritykset saivat päivittäiseen käyttöön uudenlaisia työkaluja, joiden avulla ne voivat tarkastella palvelujaan vastuullisuuden ja turvallisuuden näkökulmasta. Lisäksi hanke tuki yritysten verkostoitumista, toisilta oppimista sekä yritys-oppilaitosyhteistyötä.

Hankkeen toteutti Oulun ammattikorkeakoulu 1.3.2022 – 31.10.2023. Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.