Skip to content
Ihomaaleilla värikkääksi maalattu nainen mustaa taustaa vasten korvien ympärillä nuotteja

TASSU – Tanssi ja musiikki sosiaalisen osallisuuden ja toimijuuden lähteenä

01.11.2023 - 31.10.2025

Humanistiset alat

TASSU-hankeessa tavoitteemme on edistää ja parantaa yhteiskunnasta syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien väestöryhmien kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä sosiaalista ja yhteiskunnallista osallisuutta. Hankkeessa kehitetään ja syvennetään kohderyhmään kuuluvien hyvinvointi-, sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja taidealan organisaatioiden osaamista koskien sosiaalista osallisuutta ja toimijuutta. Hankkeessa torjutaan yhteiskunnallista syrjäytymistä kehittämällä innovatiivisia tanssin ja musiikin menetelmiä soveltavia osallisuutta ja toimijuutta tukevia toimintamalleja ja työkaluja syrjäytyneiden ja huono-osaisten väestöryhmien parissa työskentelevien organisaatioiden käyttöön. Hankkeessa kehitetyt menettelytavat jalkautetaan kohderyhmään kuuluviin organisaatioihin siten, että tanssista ja musiikista tulee pysyvä osa organisaatioiden sosiaalista osallisuutta ja toimijuutta kehittävää ja edistävää toimintaa.


Ajankohtaista


Hankkeen tavoite

TASSU-hankkeessa tavoitteenamme on ehkäistä yhteiskunnallista syrjäytymistä luomalla uudenlaisia lähestymistapoja musiikin ja tanssin kautta. Haluamme kehittää innovatiivisia työkaluja ja toimintamalleja, jotka tukevat ja vahvistavat osallisuutta ja aktiivista roolia niille, jotka ovat jääneet syrjään tai ovat vähäosaisia. Tarkoituksenamme on varustaa näiden ryhmien parissa toimivat ammattilaiset uusilla taidoilla ja menetelmillä, jotka tuovat tanssin ja musiikin osaksi heidän työtään.

Meidän päämääränämme on juurruttaa nämä toimintamallit ja käytännöt niin syvälle näihin organisaatioihin, että ne eivät ole enää vain hetkellisiä ratkaisuja, vaan olennainen ja kestävä osa niiden toimintaa. Tahdomme, että tanssi ja musiikki eivät ole vain taiteen muotoja vaan välineitä, jotka rakentavat ja edistävät sosiaalista osallisuutta ja aktiivista osallistumista.

Mitä hankkeessa teemme?

Aluksi selvitämme kartoituksella kohderyhmän organisaatioiden tarpeet ja nykyiset toimintamallit asiakkaiden kanssa, ja arvioimme tanssin ja musiikin soveltuvuutta kohderyhmän tarpeisiin. 

Seuraavaksi luomme teknologiavälitteisen materiaalialustan tanssin ja musiikin työkalupakille ja työstämme ammattilaisten kanssa yhteistyössä esittely- ja koulutusmateriaalia. Tätä varten järjestämme kolme yhteiskehittämisen työpajaa, joista osa on verkossa. Osasta työpajoista tehdään videoita, joissa annetaan tanssin ja musiikin opetus -ja käytäntövinkkejä. 

Lopuksi testaamme toimintamalleja ja juurrutamme ne organisaatioiden toimintaan. Tätä varten järjestämme  neljä teemakohtaista yhteistyöpäivää, joista keräämme palautetta ja jatkokehitämme toimintamalleja. Tuemme toimintamallien juurruttamista organisaatioihin mentoroimalla ja valmentamalla ammattilaisia.  

Mitä haluamme saada aikaan hankkeen aikana?

Luomme organisaatioille toimintamalleja ja sähköisen työkalupakin, joka helpottaa tanssi- ja musiikkiopetuksen järjestämistä eri tarpeisiin. Tämä tarjoaa opettajille ja organisaatioille konkreettisia välineitä päivittäiseen työhön, lisäkoulutukseen ja uusien palveluiden suunnitteluun.

Juurrutamme tanssin ja musiikin toimintamalleja organisaatioihin ja ne integroidaan osaksi hyvinvointi-, sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja taideorganisaatioiden toimintaa. Tämä edistää taidelähtöisten menetelmien pysyvää sisällyttämistä organisaatioiden toimintaan ja luo uusia verkostoja eri toimijoiden välille.

Mitä hankkeesta jää jälkeen?

Hankkeen myötä hyvinvointi-, kuntoutus-, taide-, sosiaali- ja terveysalan organisaatiot vahvistavat osaamistaan tanssin ja musiikin käytössä. Tuloksena syntyy uusia toimintamalleja ja työkaluja, jotka edistävät sosiaalista osallisuutta ja aktiivista toimijuutta näiden alojen organisaatioissa.

Hankkeen pitkän aikavälin päämääränä on lisätä sosiaalista osallisuutta, yhteiskunnallista aktiivisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia niiden ryhmien keskuudessa, jotka ovat vaarassa syrjäytyä tai ovat jo syrjäytyneet.

Rahoitus ja yhteistyö hankkeessa

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt TASSU-hankkeelle rahoituksen Euroopan sosiaalirahastosta.

Hankkeen päätoteuttaja on Oulun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Diak.