Skip to content

Sinä osaat! Tytöt ja teknologia

1.10.2018 - 31.3.2022

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne

Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -hanke tuo tekniikan aloja tutummaksi tytöille. Hankkeen myötä vahvistetaan tyttöjen luottamusta osaamiseensa ja innostusta hakeutua opiskelemaan teknologia-alaa.

Suomalaiset koulutus- ja työmarkkinat ovat vahvasti jakaantuneet sukupuolen mukaan. Suomi on yksi segregoituneimmista EU-maista. Tekniset innovaatiot, teknologiateollisuus ja luonnontieteellinen tutkimus jäävät suurelta osin vaille matemaattis-luonnontieteellisesti osaavien tyttöjen ja naisten osaamista.

Suomalaiset tytöt ovat PISA 2015 -tutkimuksen mukaan luonnontieteissä maailman toiseksi parhaita Singaporen jälkeen. Suomi oli ainoa maa, jossa erinomaisesti luonnontieteitä osaavista oppilaista enemmistö oli tyttöjä. Poikien ja tyttöjen luonnontieteiden osaamisen ero on Suomessa kaikkein suurin OECD-maista. PISA-tutkimuksen mukaan suomalaiset tytöt ovat OECD-maista kaikkein vähiten kiinnostuneita hakeutumaan tekniikan ja luonnontieteiden aloille. Myös tyttöjen luottamus omaan osaamiseensa tiedeaineissa on Suomessa tutkimusten mukaan heikkoa.

Hankkeen toimenpiteet

Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -hankkeella haetaan merkittävää kasvua suomalaiselle ja eurooppalaiselle kilpailukyvylle ja osaamisen tehokkaalle käytölle. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat tytöt (peruskoulun 9-luokkalaiset sekä toisen asteen opiskelijat), opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä yritykset ja työnantajat. Välillisiä kohderyhmiä ovat vaikuttajat ja päättäjät, vanhemmat ja huoltajat sekä media. Hankkeen tavoitteena tuoda tekniikan aloja tutummaksi tytöille, kasvattaa tyttöjen luottamusta omaan osaamiseensa sekä säilyttää se koulutuksen siirtymävaiheissa. Muiden kohderyhmien osalta tavoitteena on vaikuttaa ilmiön taustalla vaikuttaviin asenteisiin sekä lisätä kykyä ohjata, opettaa ja kannustaa tyttöjä tutustumaan myös tekniikan aloihin.

Hankkeen pitkän tähtäimen vaikutuksena naisten osaaminen tulee esille laajasti teknisten innovaatioiden suunnittelussa ja toteuttamisessa koko Suomessa. Tällä on merkittävä positiivinen vaikutus koko kansantalouteen ja kilpailukykyyn.

Hankkeen aikana toteutetaan yhteistä koulutusta ja työpajoja opetus- ja ohjaushenkilöstöille sekä tuotetaan koulutus- ja muuta materiaalia, johon myös opettajia ja ohjaajia osallistetaan. Yrittäjyyskasvatusta järjestetään tytöille yhteistyössä yritysten kanssa.

Hankkeen toimenpiteinä järjestetään koulutuksia ja luodaan koulutusmateriaalia eri kohderyhmille. Muina toimenpiteinä toteutetaan teknologiaTETpilotointia, teknologiatyöpajoja – joista osa kansainvälisessä yhteistyössä – ja yrittäjyyskasvatusta tytöille yhteistyössä yritysten kanssa, sekä tehdään vaikuttajatyötä ja levitetään hyviä käytänteitä ja tietoa, myös kansainvälisesti. Lisäksi kansainvälisessä yhteistyössä toteutetaan yhteistä koulutusta ja työpajoja opetus- ja ohjaushenkilöstöille sekä tuotetaan koulutus- ja muuta materiaalia, johon myös opettajia ja ohjaajia osallistetaan.

Yhteistyössä

Sinä osaat! Tytöt ja teknologia on kv-ESR –hanke, jonka toteuttavat yhteistyönä Oulun ammattikorkeakoulu Oy ja KoulutusAvain Oy. Hankkeen kansainvälinen partneri on Technisch Heilig Hartinstituut Belgiassa.

Yhteistyöverkostossa on pilottikouluja perus- ja toiselta asteelta Oulusta ja Kainuusta, Teknologiateollisuus ry, Suomen Yrittäjät ry, Oulun yliopiston LUMA-keskus sekä Kainuun Etu.

Mukana olevia teknologia-alan yrityksiä ovat Microsoft, Elektrobit ja Ludocraft. Hankkeen yhteistyöverkosto laajenee hankkeen edetessä.

Rahoitus

Hanke on saanut 482 000 euroa rahoitusta. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen haun rahoituksen 19.9.2018. Kolmivuotisen hankkeen kokonaiskustannukset Suomessa on noin 600 000 euroa.

Tulokset

Hankkeessa on rakennettu Sinä osaat! Tytöt ja teknologia -portaali, mikä toimii hankkeen kotipesänä. Portaalissa kaikki kohderyhmämme kohtaavat ja saavat tietoa teknologia-aloista. Siirry portaaliin tästä tai alla olevasta painikkeesta.