Skip to content
Keltatakkinen nainen punaisessa päähineessä ja reppu selässä vaeltamassa paljakalla.

Positiivisella johtamisella tuottavuutta ja hyvinvointia Kainuuseen (PoJo)

1.4.2021 - 31.12.2023

Kasvatusalat

PoJo-valmentajavalmennukset

PoJo-hankkeessa toteutetaan PRIDE-valmentajavalmennuksia, joiden tarkoituksena on perehdyttää organisaatioiden omia toimijoita sekä työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoajia positiivisen johtamisen ja organisaation periaatteisiin, menetelmiin ja soveltamiseen. Valmentajavalmennuksiin osallistuva saa valmiudet PRIDE-teorian hyödyntämiseen omassa ohjaus-, kehittämis- tai valmennustyössään.

Positiivinen johtaminen ja organisaatiot  15–30 op -verkkovalmennus 

Tämä laaja valmennuskokonaisuus antaa osallistujalle valmiuksia hyödyntää ja soveltaa positiivisen johtamisen ja organisaation tutkimustietoa omassa työssä. Valmennuskokonaisuus on tarkoitettu sekä hankkeessa mukana olevien organisaatioiden johdolle, esimiehille, HR-toimijoille ja henkilöstön kehittäjille että työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoajille ja kehittäjille. 

Valmennuksen tavoitteet

Tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia toimia positiivisen johtamisen ja organisaation asiantuntijana ja kehittäjänä oman organisaation sisäisesti tai yrityspalveluiden tarjoajana. Valmennuksessa perehdytään positiivisen johtamisen ja organisaation lähtökohtiin, syvennetään teoriatietoa sekä sitä, miten positiivista johtamista voi käytännössä kehittää. Valmennus sisältää osallistavaa lähiopetusta verkossa, oman oppimisen reflektointia, työnohjauksellista työskentelyä sekä kirjallisuuteen ja oheismateriaaliin perehtymistä. Lisäksi osallistuja tekee omaa työtä koskevan käytännön kehittämisprojektin, joka raportoidaan ja esitellään osana valmennusta. Kouluttajina toimivat Oulun ammattikorkea-koulun ja PoJo-hankkeen asiantuntijat.

Toteutustapa

Valmennus toteutetaan lähtökohtaisesti ZOOM-verkkototeutuksena etäyhteydellä. Ryhmän kesken voidaan sopia mahdollisista lähitapaamisis-ta Oulun alueella. Valmennus syventää ja laajentaa ymmärrystä positiivisen organisaation ja johtamisen periaatteista, sekä antaa osallistujille valmiuksia itse olla kehittämässä positiivista johtamista omassa tai asiakasorganisaatiossa. Valmennuksessa keskeisenä kysymyksenä on, miten positiivista johtamista ja positiivista organisaatiokulttuuria voi kehittää ja edistää valmennuksellisten, työnohjauksellisten ja reflektoivien työskentelytapojen avulla. Samalla vahvistetaan osallistujien omaa henkilökohtaista kasvua positiivisena johtajana, kehittäjänä tai valmentaja-na. Valmennuspäivien kesto on 9–16, joista 14.15–16.00 osuus on työnohjauksellista D-ryhmätyöskentelyä. 

Kohderyhmä

Valmennukseen voivat osallistua Pohjois-Pohjanamaan alueella toimivien mikro- ja pk-yritysten tai julkisorganisaatioiden johtamis- tai kehittä-mistehtävissä toimivat, alueen työvoima- ja yrityspalveluiden tarjoajat ja kehittäjät. Valmennuskokonaisuus on osa PoJo – Positiivisella johtamisella tuottavuutta ja hyvinvointia -hanketta, ja osallistujalle maksutonta. Osallistuja hankkii itse mahdollisesti tarvitsemansa oppimateriaalit ja kirjallisuuden.

Valmennuskokonaisuuden laajuus on 15  – 30 op. Laajuus riippuu valituista syventävistä opinnoista. 

Valmennus on päättynyt. Tiedustelut: sanna.wenstrom(a)oamk.fi