Skip to content

kOPPI: Käynnissäpidon ja kunnossapidon oppimisympäristöt

01.1.2021 - 31.10.2023 Tekniikan alat

kOPPI tähtää käynnissä- ja kunnossapitoalan alueellisen koulutuksen uudistamiseen

Kehitämme tuoreita koulutussisältöjä ja osaamista päivittävää koulutusta kunnossapidon uusista teknologioista käynnissä- ja kunnossapitoalalle. Hankkeessa kehitettävät kurssit suunnitellaan vastaamaan erityisesti elinkeinoelämän tarpeisiin ja ne on suunnattu Pohjois-Suomen pk-yritysten henkilöstölle, oppilaitosten opetushenkilöstölle ja työttömille tekniikan pohjakoulutuksen saaneille henkilöille.  

Hankkeella laajennetaan kunnossapitoalan alueellista osaamista ja tarjontaa sekä varmistetaan KÄYPI-hankkeen laiteympäristön integrointi koulutustoimintaan. Haluamme varmistaa käynnissä- ja kunnossapitoa tekevien yritysten toiminnan jatkumisen ja parantaa niiden kilpailukykyä kouluttamalla toimihenkilöille valmiudet vastata uusiin vaatimuksiin. Käynnistyneet ja tulevat alueelliset suurhankkeet lisäävät kunnossapidon palvelukysyntää jatkossa merkittävästi. kOPPI-hanke pyrkii varmistamaan näiden suurhankkeiden onnistumisen vastaamalla tähän kunnossapitopuolen osaamisvajeen tuottamaan haasteeseen.

Käynnissä- ja kunnossapitoalan opintopolku

Hankkeen tavoitteina on päivittää kunnossapitoalan koulutuksen saaneiden henkilöiden osaamista pilottikoulutusten avulla ja kehittää koulutussisältöjä moderneihin kunnossapitoalan teknologioihin.

Teknologian kehittymisen vuoksi kunnossapitoalalla on selkeä tarve työntekijöiden lisäkouluttautumiselle. Hanke mahdollistaa jatkuvan oppimisen kunnossapitohenkilöstön lisäksi myös opetushenkilöstölle. kOPPI-hanke rakentaa opintopolkua, joka valmistaa alan tulevaisuuden haasteisiin.

Kunnossapitoteknologioiden koulutuskeskittymä Ouluun

Hankkeessa toteutetaan yhteistyössä Oamkin ja Oulun yliopiston kanssa kunnossapitoalan koulutussisältöjä eri koulutusasteille. Hanke tukee KÄYPI-hankkeen (Käynnissäpidon uusimmat teknologiat ja niiden edistävä vaikutus vähähiilisyyteen) toteuttamista koulutukselliselta osaltaan.

Hankkeen tavoitteena on tiivistää kunnossapitokoulutuksen yhteistyötä ja lisätä molempien organisaatioiden osaamista. Yhteistyön tiivistäminen luo uutta toimintaa ja parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia jatkaa koulutusasteelta toiselle. Lisäksi yhteistyö parantaa mahdollisuuksia vastata yritysten ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin.

Tehokas ja oikein toteutettu kunnossapito minimoi tuotantoprosessin hiilijalanjäljen ja takaa prosessin turvallisuuden niin työntekijälle kuin ympäristölle. Onnistunut kunnossapito pidentää myös tuotannollisten investointien käyttöikää.

Käynnissäpidon ja kunnossapidon koulutuksen kehittäminen

kOPPI-Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan koulutuskokonaisuus, jossa käytetään hyödyksi sidosryhmille tehtäviä pilotointeja, työpajoja ja seminaareja, ja jolla pätevöitetään kunnossa- ja käynnissäpidon henkilöstöä yrityksissä. Toimenpiteet jakautuvat oppimisympäristön suunnitteluun, toiminnalliseen testaamiseen ja sidosryhmäpilotteihin.

KÄYPI-hankkeen investoinnit käyttöön

Rinnakkainen EAKR-hanke KÄYPI (Käynnissäpidon uusimmat teknologiat ja niiden edistävä vaikutus vähähiilisyyteen) tuo tämän hankkeen tueksi uusimman teknologisen tiedon, johon kuuluvat muiden muassa uusimmat langattomat dynaamiset mittalaitteet, analysaattorit, lämpökamerat, 3D-mittalaitteet, drooniteknologiat sekä erilaiset laajennetun todellisuuden (VR, AR ja XR) teknologiat. Yhdistämällä uusia teknologioita yrityksen henkilökunnan nykyiseen osaamiseen saadaan lopputulokseksi ajantasainen ja nykyaikainen osaamiskokonaisuus.

kOPPI-hankkeen työpaketit

Työpaketti 1 sisältää hankkeen hallinnoinnin ja koordinoinnin.

Työpaketissa 2 kehitetään käynnissä- ja kunnossapidon koulutussisältöjä. Hankkeen avulla pyritään nostamaan opetuksen taso vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia, jotta hankkeessa hankittua osaamista ja materiaaleja voidaan jatkossa hyödyntää osallistuvien organisaatioiden perusopetuksessa. Oulun ammattikorkeakoulussa vastuullisena osastona toimii konetekniikka. Osatoteuttajat vastaavat oman koulutusasteensa mukaisen sisällön ja yhteistyön kehittämisestä. Hankkeen toteuttajina Oulun yliopistossa ovat teknillisen tiedekunnan yksiköt, Oulu Mining School (OMS) ja Älykkäät koneet ja järjestelmät (IMS). Toimenpiteinä ovat mm. koulutussisältöjen hankkiminen ja tekeminen, selvitystyö muiden koulutusorganisaatioiden toteuttamista alan koulutuksista Euroopassa sekä koulutuspolkujen kehittäminen.

Työpaketti 3 sisältää koulutusaineistojen ja osaamisalustojen rakentamisen, hankkeessa tarjottavien pilotti-koulutuspakettien sisällön suunnittelun sekä toteutuksen nykyaikaisten verkkopohjaisten opetusmenetelmien avulla. Tavoitteena on, että koulutusten suunnittelu toteutetaan yritysten ja koulutusorganisaatioiden yhteistyönä. Laadittuja koulutuskokonaisuuksia voidaan hyödyntää yhteisesti toteuttajaorganisaatiosta riippumatta.

Työpaketti 4 sisältää työelämälähtöisen koulutuksen ja yritysyhteistyön: hankkeessa tähdätään työelämälähtöiseen koulutukseen ja yritysyhteistyön tiivistämiseen. Hankkeessa pidetään jatkuvaa yhteyttä alan yrityksiin ja muihin toimijoihin, kuten viranomaisiin. Järjestettäviä koulutuspaketteja tarjotaan pk-yritysten henkilöstöille sekä esimerkiksi työttömille tekniikan alan koulutuksen saaneille henkilöille. Hankkeen valmisteluvaiheessa on kontaktoitu merkittävä määrä alan yrityksiä, mutta tätä työtä jatketaan myös hankkeen aikana.

Työpaketissa 5 keskitytään markkinoimaan Oulun alueen koulutuskeskittymää. Markkinointi edistää opiskelijarekrytointia, lisää yritysyhteistyötä ja mahdollistaa kunnossapitoalan koulutuksen esille tuomisen uusissa yhteyksissä. Viestintä kuuluu oleellisena osana hankkeeseen ja sen avulla esitellään hanketta ja sen tuloksia ulospäin. Viestinnässä ja markkinoinnissa painotetaan verkkopohjaisia ratkaisuja mukaan lukien sosiaalista mediaa. Hankkeessa järjestetään kaksi seminaaria yhteistyössä EAKR-rahoitteisen KÄYPI-hankkeen kanssa.

Toteutus ja rahoitus

Hanketta koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu, ja se toteutetaan yhdessä Oulun yliopiston kanssa. Oulun ammattikorkeakoulussa vastuullisena osastona toimii sähkö- ja automaatiotekniikka ja konetekniikka. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.